آشنایی با موضوع

RT-PCR روشی اختصاصی، دقیق و کارآمد برای آشکار سازی (detection) رونوشت های (transcripts ) کمیاب و بررسی نمونه هایی با مقدار محدود، به حساب می آید. به واسطه نقش کلاسیک مرحله RT در سنتز DNA ی مکمل یا همان (complementary DNA) تک رشته ای، این روش از روش های بررسی بیان ژن را به طور کلی RT-PCR می نامند. در مرحله اول روش RT- PCR از ملکول RNA ( رونوشت ژنی ) به عنوان الگو برای سنتز مولکول cDNA استفاده می شود، بدین منظور یک آنزیم نسخه بردار معکوس( Reverse Transcriptase ) ویروسی به همراه یک روش مناسب برای شروع واکنش پلی مریزاسیون مورد نیاز است. سپس در مرحله بعد با کمک PCR مولکول cDNA به طور لگاریتمی افزایش می یابد. محصول PCR استفاده های گوناگونی می تواند داشته باشد. روش کار Real Time PCR: در این روش از یک مولکول گزارشگر فلوروسنت برای مشاهده پیشرفت PCR به کار می رود. فلوروسنت از مولکول گزارشگر ساتع می شود که تولیدات را چند برابر می کند. بر مبنای ملکولی که برای تشخیص استفاده می شود این تکنیک به دو روش تقسیم بندی می شود: 1-تشخیص غیر اختصاصی با استفاده از رنگ های باند شده بهDNA: در اینجا از رنگ های باند شده به DNA به عنوان گزارشگر فلوروسنت برای مشاهده واکنش PCRاستفاده می شود. این فلوروسنت در سیکل متوالی بر اثر مضاعف شدن افزایش می یابد. با ثبت مقدار فلوروسنت ساتع شده در سیکل، می توان واکنش را در طول مرحله نمایی مشاهده نمود. اگر نموداری میان لگاریتم مقدار شروع واکنش و افزایش فلوروسنت گزارشگر ترسیم شود یک رابطه خطی مشاهده خواهد شد. اغلب از SYBR® Green به همراه DNA دو رشته ای به عنوان رنگ مخصوص گزارشگر استفاده می شود. این رنگ به شکاف کوچک از مارپیچ دو رشته ای DNA باند می شود. در داخل محلول، رنگ هایی که باند نشده اند فلوروسنت خیلی کمی را نشان می دهند و فلوروسنت زمانی به وضوح افزایش می بابد که رنگ به DNA دو رشته ای پیوسته شود. SYBR® Green تحت شرایط PCR پایدار وبا ثبات باقی می ماند. سطح مطلوبی از درجه حرارت موجب تنظیم القاء و نشر طول موج ها می شود. همان طور که پیشتر ذکر شد از اتیدیوم بروماید نیز برای تشخیص می توان استفاده کرد ولی به علت سرطان زا بودن ان کمتر استفاده می شود. 2-تشخیص اختصاصی با استفاده از شناساگرهای هدف: در این روش از تعدادی شناساگرهای الیگونوکلئوتیدی استفاده میشود که از رنگ فلوروسنت گزارشگر به همراه رنگ خاموش کننده) (Quencher استفاده می شود. شناساگرهای مورد استفاده در اینجا شامل Molecular Beacons، TaqMan Probes، FRET Hybridization Probes و Scorpion Primers می باشد. کاربردهایReal Time PCR: تحقیقات میزان بیان mRNA. 2- اندازه گیری میزان همانند سازی DNA در ژنوم یا DNAهای ویروسی. 3- میزان تأثیر دارو درمانی. 4- سنجش آسیب های. DNA 5- تشخیص عوامل بیماری زا. 6- تعیین ژنوتیپ افراد. 7-سنجش تفکیک شدن آلی. نتیجه گیری: نتایجReal time PCR سریع و دقیق بدست می اید در این روش از مرحله نمایی واکنش برای تشخیص استفاده می شود که مزیت هایی را نسبت به مرحله پلاتئو که در روش معمولی استفاده می شود دارد. محدوده دینامیکی تشخیص افزایش می یابد و نیز نیازی به سرعت و عجله در انجام پروسه PCR نمی باشد. این تکنیک قدرت تفکیک پذیری بالای دارد به طوری که قادر به تشخیص تغییرات کمتر از دو فولد نیز می باشد. در حالی تفکیک پذیری ژل آگارز بسیار ضعیف می باشد. این روش برای ارزیابی مقادیر دقیقی از DNA و RNA استفاده می شود در ضمن دشواری های روش معمولی را ندارد.
در این صفحه تعداد 563 مقاله تخصصی درباره واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; MCV, measles-containing vaccine; IgM, immunoglobulin M; IgG, immunoglobulin G; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; CDC, center for disease control and prevention; IV roo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; EXO, Exonuclease; FTA, Flinders Technology Associates; IBD, infectious bursal disease; IBV, infectious bronchitis virus; ND, Newcastle disease; OP, oropharyngeal swab; RNA, ribonucleic acid; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SAP, sh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AOA, aminooxyacetic acid; CO, CONSTANS; FT, FLOWERING LOCUS T; HPLC, high performance liquid chromatography; LD, long-day; PAL, phenylalanine ammonia-lyase; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SA, salicylic acid; SD, short-day; SOC1,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AP, alkaline phosphatase; MCAO, middle cerebral artery occlusion; NCCa-ATP channel, Ca2+-activated; [ATP]i, sensitive nonspecific cationchanne1; PBS, Phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SUR, sulfonylurea rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; TG2, transglutaminase 2; GTH, Glycine tomentella Hayata; Erk, extracellular signal-regulated kinase; TGF-β, transforming growth factor β; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; NFκB, nuclear factor-kappaB; siRNA, small interfering RNA; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; Wound healing; TGF-β/Smad3 signal; Pirin; Artificial dermis graftTGF-β, transforming growth factor-β; IFN-γ, interferon γ; IFN-β, interferon β; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; siRNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; CDC25C, cell division cycle 25 homolog C; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; ESCC, Esophageal squamous cell carcinoma; CDK1-cyclinB, cyclin-dependent kinase1-cyclin B; shRNA, small hairpin RNAs; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; DNMT, DNA methyltransferases; 5-Aza, 5-aza-2′-deoxycytidine; ALL, Acute lymphoblastic leukemia; AML, Acute myelogenous leukemia; MDS, Myelodysplastic syndrome; RT-PCR, Reverse Transcription-polymerase Chain Reaction; PI, Propidium iodideBiomarkers; DNA me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; miRNA, microRNA; Crt-miRNAs, Citrus reticulata miRNAs; ESTs, expressed sequence tags; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; qRT-PCR, quantitative RT-PCR; PPM-RACE, poly(A) polymerase-mediated 3′ rapid amplification of cDNA ends; RLM-RAC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; PCR, polymerase chain reaction; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; BMGY, buffered glycerol-complex medium; BMMY, buffered methanol-complex medium; YNB, yeast nitrogen base; SDS, sodium dodec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; RCM, restrictive cardiomyopathy; HCM, hypertrophic cardiomyopathy; IFM, indirect flight muscles; MHC, myosin heavy chain; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RLC, regulatory light chainmyofibril; motility; electron microscopy; contrac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; LDL, low-density lipoprotein; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RT-qPCR, real-time quantitative PCR; SDS–PAGE, sodium dodecylsulphate polyacrylamide gel electrophoresis; Vldlr, very low dens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; ABA, abscisic acid; GFP, green fluorescent protein; GUS, β-glucuronidase; RBP, RNA-binding protein; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SRRP1, S1 RNA-bindingribosomal protein1Abscisic acid; Arabidopsis thaliana; Chloroplast; RNA-bindi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; Pk-cbcp, Picrorhiza kurrooa cathepsin B cysteine protease; RACE, rapid amplification of cDNA ends; CDD, conserved domain database; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SOPMA, self-optimized prediction method with alignment; ABA, abscis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; MYL1, myosin light chain 4; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; qRT-PCR, quantitative RT-PCR; RACE, rapid amplification of cDNA ends; MYL2, myosin light chain 2; ORF, open reading frame; UTR, untranslated regionSheep; MYL1; Clone; Mol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; EGF, epidermal growth factor; PBS, phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetateAirway mucin; Liriope tuber; Ophiopogonin D; Spicatoside A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; Airway mucin; PlatycodinD3; Deapi-platycodinEGF, epidermal growth factor; PBS, phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; Decitabine; MAGE-A; Esophageal squamous cell carcinoma; Invasion; ImmunotherapyESCC, Esophageal squamous cell carcinoma; CTA, Cancer-testis antigens; MAGE-A, Melanoma-associated antigens-A; RT-PCR, Reverse transcription-polymerase chain reaction; RNA, Rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; LECT2, leukocyte cell-derived chemotaxin 2; ESTs, expressed sequence tags; cDNA, complementary DNA; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RACE, rapid amplification of the cDNA ends; UTR, untranslated region; poly I:C, polyriboinosinic p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; HCC, hepatocellular carcinoma; miRNA, microRNA; ACSL1, acyl-CoA synthetase long-chain family member 1; 3′UTR, 3′untranslated region; qRT-PCR, quantitative real-time polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; HBx, h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; IBDV, infectious bursal disease virus; HVR, hypervariable region; VP2, viral protein 2; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; CAM, chorio-allantoic-membrane; AGPT, agar gel perciptation testInfectious bursal disease virus (IBDV); VP2 ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; eIF5A, eukaryotic translation initiation factor 5A; pk-eIF5a, Picrorhiza kurrooa translation initiation factor 5A; RACE, rapid amplification of cDNA ends; CDD, conserved domain database; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SOPMA, self
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; PBMC, peripheral blood mononuclear cell; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor; SPR, surface plasmon resonanceSingle B cell; Human IgG ELISA; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AOA, aminooxyacetic acid; CO, CONSTANS; FLC, FLOWERING LOCUS C; FRI, FRIGIDA; FT, FLOWERING LOCUS T; LD, long-day; PAL, phenylalanine ammonia-lyase; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SA, salicylic acid; SD, short-day; SOC1, SUPPRESS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; ARF, auxin response factor; RACE, rapid amplification of cDNA ends; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; ORF, open reading framePeARF; Exon–intron organization; Expression pattern; Subcellular localizati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; LPA, lysophosphatidic acid; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; cDNAs, complementary DNA; RACE, rapid amplification of cDNA ends; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FCS, fetal calf serum; ANOVA, analysis of variance; AA, amino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; ABA, abscisic acid; GA, gibberellin; GFP, green fluorescent protein; GUS, beta-glucuronidase; MYB, myeloblastosis; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SOS, salt overly sensitiveAbiotic stress; Arabidopsis thaliana; MYB transcription f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; HOXD13, homeobox gene D13; HOX, homeobox-containing; SPD, synpolydactyly; OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; Mut R, mutation reverse; Mut F, mutation forward; SDS, sodium dodecyl sulfate; PV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; CCD, carotenoid cleavage dioxygenase; GUS, β-d-glucuronidase; NCED, nine-cis-epoxycarotenoid; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; X-Gluc, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-d-glucuronideCarotenoid cleavage dioxygenase; CCD4a; CmCCD4a; CmCCD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; 5-Aza, 5-azacytidine; HDAC, histone deacetylase; QMSP, quantitative methylation specific PCR; RLGS, restriction landmark genomic scanning; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SLC5A8, Solute carrier family 5 (iodide transporter) member
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AT, angiotensin; AT1R, angiotensin II type 1 receptor; MVD, microvascular density; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; VEGF, vascular endothelial growth factorAngiotensin (AT) II; Angiotensin II type 1 receptor (AT1R); Vascular endoth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; EB, Ethidium bromide; EC, Electrical conductivity; GT, Guanidinium thiocyanate; ORF, Open reading frame; RACE, Rapid amplification of cDNA ends; REC, Relative electrical conductivity; RT-PCR, Reverse transcription-polymerase chain reaction; TPS, Trehalose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; DAB, 3′3′-diaminobenzidine; H&E, hematoxylin and eosin; HRP, horseradish peroxidase; IFE, interfollicular epidermis; PVDF, polyvinylidene difluoride; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfonate-polyacrylamid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; Ace-AMP1, Allium cepa antimicrobial peptide; ECS, embryogenic cell suspension; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; PCV, packed cell volume; 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid; BAP, 6-benzylaminopurine; IAA, indole-3-acetic acid; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; LPS, lipopolysaccharide; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; PGE2, prostaglandin E2; TNF-α, tumor necrosis factor-α; IL-1β, interleukin-1β; IL-6, interleukin-6; iNOS, inducible nitric oxide synthase; COX-2, cyclooxygenase-2; NF-κB, nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; d, day; PIP, plasma membrane intrinsic protein; PM, plasma membrane; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RWC, relative water content; VIGS, virus-induced gene silencingDrought stress; Jatropha; Plasma membrane intrinsic protein; Recov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; EAAT5, excitatory amino acid transporter 5; GLAST, glutamate aspartate transporter; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; cDNA, DNA complementary to RNA; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; E. coli, Escherichia coli (bacteria); GABA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; ECL, enhanced chemiluminescence; EMSA, electrophoresis mobility shift assay; RLA, relative luciferase activity; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; PBS, phosphate-buffered saline; SDS, sodium dodecyl sulfateManganese; Caspase-3; Sp1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; CBR, NADH-cytochrome b5 reductase; CPR, NADPH-cytochrome P450 reductase; P450s, cytochrome P450 enzyme systems; PB, phenobarbital; TM, trans-membrane; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RT-qPCR, real-time quantitative polymerase chai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; PG, Phosphatidylglycerol; RT-PCR, Reverse transcription-polymerase chain reaction; MGalDG, Monogalactosyldiacylglycerol; DGalDG, Digalactosyldiacylglycerol; SQDG, Sulfoquinovosyldiacylglycerol; PGTX, Phenol/Glycerol/Triton-XAcid stress; ABC transporter; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AsA, ascorbate; DHA, dehydroascorbate; GSH, glutathione; MDHA, monodehydroascorbate; MDHAR, monodehydroascorbate reductase; ORF, open reading frame; ROS, reactive oxygen species; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; SOD, superoxide dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; SULT, sulfotransferase; PAPS, 3′-phosphoadenosine-5′-phosphosulfate; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; DHEA, dehydroepiandrosteroneCytosolic sulfotransferase; SULT; 17β-Estradiol; Dehydroepiandrosterone; Molecular cloning; Developme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; H., Hydra; Hv, Hydra vulgaris; cDNA, DNA complementary to RNA; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RACE, rapid amplification of cDNA ends; ORF, open reading frame; UTR, untranslated region; nt, nucleoti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; CBR3, carbonyl reductase 3; ARE, antioxidant response element; Nrf2, nuclear factor [erythroid-derived 2]-like 2 (official symbol: NFE2L2); RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; DMSO, dimethyl sulfoxide; bp, base pairs; EMSA, electropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; DIF, differentiation-inducing factor; GSK-3β, glycogen synthase kinase-3β; TCF7L2, transcription factor 7-like 2; Egr-1, early growth response-1; APC, adenomatous polyposis coli; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RNAi, RNA interfere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; cDNA-AFLP, cDNA amplified fragment length polymorphism; ESTs, expressed sequence tags; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; qRT-PCR, quantitative real time polymerase chain reactioncDNA amplified fragment length polymorphism; Chrysanth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; HCV, hepatitis C virus; HCC, hepatocellular carcinoma; E1, envelope 1; EGF, epidermal growth factor; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; IFN, interferon; ACSM3, acyl-CoA synthetase medium-chain family member 3; ANGPT1, angiopoietin 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیره ای رونویسی-پلیمراز معکوس; AIV, avian influenza virus; RNA, ribonucleic acid; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; HPAI, highly pathogenic avian influenza; HI, hemagglutination inhibition; ORs, odds ratios; ILI, influenza-like-illnessInfluenza; Influenza A virus