آشنایی با موضوع

پروتئین غشائی (Membrane protein) مولکول پروتئینی است که به غشاء سلول یا یک اندامک متصل یا وابسته شده است. بیش از نیمی از تمامی پروتئین‌ها با غشاء برهم‌کنش دارند. پروتئین‌های غشاءی بر حسب شدت وابسته بودن به غشاء دو گروه تقسیم می‌شوند. پروتئین ها که در اکثر غشاها بیش از 50 درصد وزن آن را تشکیل می‌دهند، دارای وظایف ساختمانی مانند حفظ شکل سلول مانند گویچه‌های قرمز خون و عملکری (مثل فعالیت آنزیمی) متعدد می‌باشند. این پروتئین ها به دو صورت محیطی percpheral و سراسری یا داخلی Integral proteinn دیده می‌شوند و انواع آنها در ارگانل ها و سلول های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. پروتئین های محیطی در سطح غشا قرار دارند و بسیاری از آنها دارای فعالیت آنزیمی می‌باشند. پروتئین های انتگرال پروتئین های درشت مولکولی هستند که مستقیما در داخل لیپید دو لایه قرار گرفته‌اند. اندازه این پروتئین ها به حدی است که سراسر ضخامت لیپید دولایه را طی می‌کنند و در هر دو سطح غشا نمایان هستند و یا اینکه تا حدی در ضخامت لیپید دو لایه فرو رفته‌اند و فقط در سطح داخلی یا خارجی غشا نمایان می‌باشند. از آنجا که مواد محلول در آب قادر به عبور از لیپید دولایه نمی‌باشند عقیده بر این است که پروتئین های سراسری به عنوان کانال هایی برای مبادله مواد محلول در آب از قبیل یونها عمل می‌کنند. بخش آب گریز پروتئین های تراغشایی که در غشا قرار می گیرد، غالبه ساختار مارپیچ آلفا دارد. در این مارپیچ آلفا زنجیره های جانبی آب گریز با محیط درون غشا برهمکنش می دهند. همچنین از انجا که پیوندهای هیدروژنی اسکلت پلی پپتیدی در مارپیچ آلفا درون مولکولی هستند و دهنده یا پذیرنده آزاد پیوند هیدروژنی در معرض دولایه لیپیدی وجود ندارد، این بخش از پروتئین های تراغشایی پایداری زیاد درون غشا دارد. پروتئین‌های غشا درونی به طور دائمی به غشاء متصل شده‌اند. آن‌ها را می‌توان پروتئین دانست که برای جدا شدن از غشاء به زداینده یا سایر حلال‌های غیرقطبی نیازمند هستند. بسته به نوع پیوند این پروتئین‌ها با غشاء دولایه آن‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد: • پروتئین‌های تراغشا از داخل تمامی غشا رد می‌شوند. نواحی به صورت پیچه‌های آلفا در تمام انواع غشاءهای زیستی به خصوص غشاءهای خارجی دیده می‌شوند. بشکه‌های بتا تنها در غشاءهای خارجی باکتری‌های گرم منفی، دیواره‌های سلولی لیپیدی بعضی از باکتری‌های گرم مثبت، و غشاء بیرونیمیتوکندرهای و کلروپلاست‌ها یافت می‌شوند. • پروتئین غشا پیرامونی به صورت موقتی یا به دولایه لیپیدی و یا به پروتئین‌های درونی به واسطه ترکیبی از برهم‌کنش‌های آب‌گریزی، الکترواستاتیکی، و غیر کووالانسی متصل شده‌اند. برخی از پروتئین ها عرض غشا را به طور کامل طی نکرده اند و پروتئین های پیرامونی نامیده می شوند. برخی از پروتئین های پیرامونی فقط با بخشی آب گریز در غشا لنگر انداخته اند. برای مثال، G پروتئین Sarl که در آزاد شدن وزیکول ها از شبکه آندوپلاسمی نقش دارد، چنین (لنگری) دارد که از یک مارپیچ آلفای آب گریز در انتهای پروتئین تشکیل شده است.
در این صفحه تعداد 1217 مقاله تخصصی درباره پروتئین غشائی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین غشائی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Recombinant proteins; E.coli; Protein folding; Protein purification; Membrane protein; IBs; inclusion bodies; NLS; N-lauroyl sarcosine; hPLSCR1; human phospholipid scramblase 1; Ni-NTA affinity chromatography; Nickel-NitriloTriAceticacid-affinity chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Ionic liquids; Protein; Proteome; Membrane protein; Protein complex; 1-(2′-hydroxylethyl)- 3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (C2OHmim-Tf2N); 1-butyl-3-methylimidazolium chloride (BMIM-Cl); 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Phage display; Membrane proteins; Caveolin; Caveolae; Oligomerization; Biophysics; Cav; Caveolin-1; CD; Circular Dichroism; MALS; Multi-Angle Light Scattering; RALS; Right Angle Light Scattering; DoF; Degrees of Freedom; DLS; Dynamic Light Scattering; gp4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; AFM; atomic force microscopy; DHA; docosahexaenoic acid; DM; n-dodecyl-β-d-maltoside; ERG; electroretinography; FRET; Förster resonance energy transfer; mTq; mTurquoise; HPLC; high-performance liquid chromatography; ROS; rod outer segment(s); RPE; retin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; ATD; arrival time distribution; CCS; collision cross section; CID; collision induced dissociation; CIU; collision induced unfolding; DDM; n-dodecyl-β-D-maltoside; ESI; electrospray ionization; FPOP; fast photochemical oxidation of proteins; HDX; hydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; AFM; atomic force microscopy; ERG; electroretinography; ROS; rod outer segment(s); TEM; transmission electron microscopy; Photoreceptor cell; Membrane protein; Atomic force microscopy; Phototransduction; Membrane structure; G protein-coupled receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; ADIG; adipogenin; PPARγ; peroxisome proliferator activated receptor γ; Hh; hedgehog; siRNA; small interfering RNA; TNFα; Tumor Necrosis Factor α; Mw; molecular weight; pI; theoretical isoelectric point; CDS; coding sequence; qPCR; quantitative real ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Cyanobacteria; Electron transport; Membrane protein; Photosynthesis; Protein distribution; Protein dynamics; Respiration; Supramolecular complex; Thylakoid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; PSGH; PEGylated-lipid-and-sugar-doped gentle hydration; GUV; giant unilamellar vesicle; GMV; giant multilamellar vesicle; PEGylated lipid; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000]; Nile red; 9-(diethylamino)-5 H-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; bR; bacteriorhodopsin; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]propanesulfonate; CL; cardiolipin; DDM; N-dodecyl-β-d-maltoside; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMoPC; 1,2 dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPA; 1,2-diole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; TM; transmembrane; MP; membrane protein; GpA; glycophorin A; PIP; phosphatidylinositol phosphate; PI; phosphatidylinositide; RTK; receptor tyrosine kinase; MHC; major histocompatibility complex; PG; phosphatidyl glycerol; PS; phosphatidyl serine; PLC; pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; AA; all-atom; AD; Alzheimer's disease; AFM; atomic force microscopy; BK channels; big potassium channels or large conductance, Ca2+- and voltage-gated K+ channels; CCM; cholesterol consensus motif; CG; coarse-grained; CRAC; cholesterol recognition/interac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; GUVs; Giant unilamellar vesicles; GPCR; G protein-coupled receptor; eYFP; Enhanced yellow fluorescent protein; ETB; Endothelin B receptor; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; Hb-EGF; Pro-Heparin-binding epithelial growth factor like factor; ER; Endopl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; a; membrane anchored; c; multimeric protein complex; CF; cell-free; CMC; critical micelle concentration; EF; elongation factor; ER; endoplasmic reticulum; GUVs; giant unilamellar vesicles; IF; initiation factor; LUVs; large unilamellar vesicles; MP; membr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; HS-AFM, high-speed atomic force microscopy; HS-FS, high-speed force spectroscopyHigh-speed atomic force microscopy; High-speed force spectroscopy; Membrane protein; Membrane structure; Titin; Actin cortex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; BR; bacteriorhodopsin; HR; halorhdopsin; SRI; sensory rhodopsin I; SRII; sensory rhodopsin II; MR; middle rhodopsin; ASR; anabaena sensory rhodopsin; AR3; archaearhodopsin-3; Retinal; Signal transfer; Membrane protein; Phototaxis;