آشنایی با موضوع

مولکول‌های لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides (LPS)) مولکول‌های بزرگی که همچنین با عنوان لیپوگلیکان و اندوتوکسین هم معروفند. این مولکول‌ها در غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی یافت می‌شوند که پاسخ‌های ایمنی شدیدی را در حیوانات ایجاد می‌کنند. لیپوپلی ساکارید از سه جز آنتی ژن O، اولیگوساکارید مرکزی و لیپید A تشکیل شده است. زمانی که باکتری توسط سیستم ایمنی لیز می‌شود قطعاتی ازغشای باکتری که حاوی لیپید A هستند وارد گردش خون شده و منجر به بروز التهاب می‌شوند؛ مطالعات نشان می‌دهد التهاب در سیستم عصبی مرکزی می‌تواند منجر به بروز بیماری گوناگونی از جملهبیماری آلزایمر و دیابت میشود. لیپوپلی ساکارید (LPS)، ترکیب مهمی از دیواره باکتریهای گرم منفی و اندوتوکسین آنهاست. LPS به عنوان یک میتوژن باعث القای تکثیر سلولی در لنفوسیتهای B، ترشح سایتوکایینهایی مانند فاکتور تکروز دهنده تومور(TNF) و اینترلوکین یک(IL-1) در ماکروفاژها و بیگانه خوارهای تک هسته ای می شود. در این طرح هدف از استخراج LPS، استفاده از آن به عنوان میتوژن به منظور القای پرولیفراسیون سلولی در لنفوسیتهای B بود. مواد و روشها: پس از تولید انبوه باکتری E. coil در محیط کشت نوترینت براث(NB) به وسیله دو روش متفاوت، با استفاده از فنل کلروفرم- اترپترولیوم(PCP) و متانول – کلروفرم (MC)،LPS استخراج شد. برای سنجش تکثیر سلولی، سلولهای لایه مونونوکلئار(MNL) خون تام به وسیله فایکول جداسازی و در محیط کشت 1640 RPMI تکمیل شده، کشت داده شد. سپس رقتهای مختلف از PCP-LPS،MC-LPS و LPS استاندارد سیگما به محیط کشت افزوده شد. میزان تکثیر سلولی، در پلیت ماکروتیتراسیون 6 خانه به وسیله آزمون ارزیابی تعداد سلولهای زنده با رنگ تریپان بلو و در پلیتهای میکروتیتراسیون 96 خانه به وسیله سنجش MTT ارزیابی شد. نتایج و بحث: در روش متانول - کلروفرم، هنگامی که باکتریها با استن یا اتانول شسته شدند،LPS استخراج شده به صورت توده ای چسبناک و در صورت شسته نشدن با این مواد، به صورت مایع روغنی شکل ظاهر شد. اما LPS حاصل از روش فنل-کلروفرم-اترپترولیوم به صورت رسوب به دست آمد. در آزمون ارزیابی سلولهای زنده، میزان پرولیفراسیون سلولهای تحریک شده با LPS به دست آمده از روشهای استخراج متانول-کلروفرم(MC-LPS) و فنل-کلروفرم- اتروپترولیوم(PCP-LPS) بیشتر از گروه کنترل (سلولهای بدون LPS) بود. در سنجش MTT،LPS به دست آمده از روش استخراج فنل-کلروفرم-اترپترولیوم (PCP-LPS) نسبت به LPS به دست آمده از روش استخراج متانول – کلروفرم (MC-LPS) پرولیفراسیون سلولی بیشتری نشان داد. نتیجه گیری: این نتیجه نمایانگر این است که LPS استخراج شده از روش فنل-کلروفرم-اترپترولیوم (PCP) قابلیت میتوژنی بیشتری نسبت به LPS استخراج شده از روش متانول-کلروفرم (MC) دارد. همچنین در مقایسه LPS استخراج شده از روش فنل-کلروفرم-اترپترلیوم با LPS استاندارد سیگما به وسیله سنجش MTT، PCP-LPS در رقتهای مختلف دارای جذب نوری یکسانی یا LPS استاندارد در غلظتهای مختلف (80µg/ml و 40، 20) بود و نمودار مربوط به PCP-LPS در جذبهای نوری مختلف بر نمودار LPS استاندارد منطبق شد
در این صفحه تعداد 1866 مقاله تخصصی درباره مولکول‌های لیپوپلی ساکارید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مولکول‌های لیپوپلی ساکارید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; APC, Antigen-presenting cell; IL, Interleukin; Lfc, Lactoferricin; LPS, Lipopolysaccharide; PAMP, Pathogen-associated microbial pattern; PMN, Polymorphonuclear neutrophil; Tf, Transferrin; TLR, Toll-like receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Ferritin; Iron homeostasis; Bacterial infection; Defense; Bombyx moriCFU, colony formation unit; URE, iron-responsive element; IRPs, iron regulatory proteins; IPTG, isopropy-β-D-thiogalactoside; LB, Luria-Bertani; LPS, lipopolysaccharide; qRT-PCR, quantit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; APC, allophycocyanin; CKD, chronic kidney disease; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFN, interferon; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MFI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; HDAC, histone deacetylase; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; LPS, lipopolysaccharide; GSH, glutathione; qPCR, quantitative polymerase chain reaction; TNFα, tumor necrosis factor α; 4-HNE, 4-hydroxynonenal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Palmitic acid; Oleic acid; Functional magnetic resonance imaging; Cytokines; Brain activationFA, fatty acid; fMRI, functional magnetic resonance imaging; HOA, low PA, high OA diet; HPA, high PA diet; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MUFA, monouns
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; DTG, 1,3-Di-(2-tolyl) guanidine; NE-100, 4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropylbenzeneethanamine hydrochloride; DTNB, 2,2-dithio-bis-nitrobenzoic acid; CNS, central nervous system; IL-10, interleukin 10; NO, nitric oxide; LPS, lipopolysaccharide; PBS,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; IAP, intestinal alkaline phosphatase; DMEM, Dulbecco's modified minimum essential medium; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MEF, mouse embryonic fibroblast; RT-PCR, real-time polymerase chain reaction; TEER, transepithelial electrical resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; HF, high fat; LPS, lipopolysaccharide; IPGTT, intraperitoneal glucose tolerance test; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; TLR, Toll-like receptor; MyD88, myeloid differentiation primary-response protein 88; JNK, c-Jun N-terminal kinase; NFκB, nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; BT, body temperature; CBZ, carbamazepine; HPL, haloperidol; HT, hypothalamus; IL, interleukin; IMP, imipramine; LIT, lithium; LPS, lipopolysaccharide; NFκB, nuclear factor κ B; P-p65, phosphorylated-p65; PGE2, prostaglandin E2; TNF-α, tumor necrosis facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Asthma; Airway remodeling; Azithromycin; MacrolideOVA, ovalbumin; LPS, lipopolysaccharide; BAL, bronchoalveolar lavage; AHR, airway hyperresponsiveness; IL, Interleukin; MAPK, mitogen-activated protein kinases; NF, nuclear factor; BRP, breast regression p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ACA, Allium cepa agglutinin; ASA, Allium sativum agglutinin; COX-2, cyclooxygenase-2; CP, cyclophosphamide; Hb, hemoglobin; LPS, lipopolysaccharide; LYM, lymphocytes; NO, nitric oxide; PBS, phosphate-buffered saline; PECs, peritoneal exudates cells; SRBC,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CS, cigarette smoke; LPS, lipopolysaccharide; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; TECA, Titrated extract of Centella asiatica; AA, Asiatic acid; IL-6, interleukin 6; TNF-α, tumor necrosis factor α;; ROS, reacti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ASD, autism spectrum disorders; DHASCO, docosahexaenoic acid-rich single-cell oil; GD, gestational day; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MIA, maternal immune activation; P, postnatal day; Poly I:C, polyriboinosinic-polyribocytidilic acid; RBC, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Crustacean shell wastes; chitin; chitosan; ChitooligosaccharidesBHA, Butylated hydroxyanisole; BHT, Butylated hydroxytoluene; CN, Chitin nanofibrils; COS, Chitooligosaccharide; COX-2, Cytooxygenase-2; IL-6, Interleukine 6; LPS, Lipopolysaccharide; PGE2, P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; GALT, gut associated lymphoid tissues; ILF, isolated lymphoid follicle; LTi, lymphoid tissue inducers; Th, T helper; RORγt, Retinoid related orphan receptor gamma t; IL, interleukin; MAMP, microbe associated molecular pattern; LPS, lipopolysaccharide; PRR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; OTase, oligosaccharyltransferase; GTases, glycosyltransferases; Und-P, undecaprenyl phosphate; LPS, lipopolysaccharide; fOS, free oligosaccharide; PNGTases, Protein-N-GTases; POGTases, protein O-glycosyltransferases; MOMP, major outer membrane protein; SR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; APC, allophycocyanin; CFU, colony forming unit; FBS, fetal bovine serum; FITC, fluorescein isothiocyanate; IL, interleukin; HKLM, heat-killed listeria monocytogenes; LPS, lipopolysaccharide; TLR, toll-like receptor; mAb, monoclonal antibody; MFI, mean flu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ADP, adenosine diphosphate; IFNγ, interferon gamma; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MACS, magnetic-activated cell sorting; PBL, peripheral blood leukocyte; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetateThrombocyte; Phagocytosis; Fish immunity; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; DCs, Dendritic cells; MSCs, Mesenchymal stromal cells; NSG, NOD scid gamma; BM, Bone marrow; mAbs, Monoclonal antibodies; HSCs, Hematopoietic stem cells; LPS, Lipopolysaccharide; PBMCs, Peripheral blood mononuclear cells; NK cells, Nature killer cellsMese
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; BMDM, bone marrow derived macrophages; LPS, lipopolysaccharide; NFκB, nuclear factor kappa B; CL, cutaneous leishmaniasis; VL, visceral leishmaniasis; TLR, toll like receptor; IFN-γ, interferon gammaLeishmania; Automated; Macrophages; Imaging; Flow cytome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; CCR7, Chemokine (C–C motif) receptor 7; CXCL10, Chemokine (C–X–C motif) ligand 10; HMGB1, High mobility group box 1; IF-γ, Interferon gamma; IL, Interleukin; LPS, Lipopolysaccharide; MCP3, Monocyte chemotactic protein-3; MOI, Multiplicity of infection; MR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Macrophages; Shock waves; Inflammation; ALOX15CCL, CC chemokine ligand; CCR, CC chemokine receptor; CXCL, CXC chemokine ligand; ESWT, extracorporeal shock wave therapy; IL, interleukin; IFN, interferon; LPS, lipopolysaccharide; SW, shock waves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Obesity; Weight loss; Inflammatory response; Cell-mediated immune responseCon A, concanavalin A; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HMW, high molecular weight; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; PBMC, peripheral blood mononu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; LPS, lipopolysaccharide; MAPK, mitogen activated protein kinase; NF-κB, nuclear factor kappa-B; SIC, streptococcal inhibitor of complementGastrointestinal mucosa; Epithelial cell; Mucin; Antimicrobial peptide; Pathogen; Evasion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ammonia; neuroinflammation; hepatic encephalopathyHE, hepatic encephalopathy; AHE, acute hepatic encephalopathy; ALF, acute liver failure; LPS, lipopolysaccharide; ONS, oxidative/nitrative stress; NF-κB, nuclear factor-kappaB; FHF, fulminant hepatic failu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ACTH, adrenocorticotropic hormone; DRN, dorsal raphe nucleus; 5-HT, serotonin; 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid; HPA, hypothalamic-adrenal axis; GLP-2, glucagon-like peptide-2; LPS, lipopolysaccharide; PBS, phosphate-buffered saline; PCPA, p-chloropheny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Abcg5, ATP-binding cassette transporters G5; BAs, bile acids; GI, gastrointestinal tract; LPS, lipopolysaccharide; PHx, partial hepatectomy; HGF, hepatocyte growth factor; NKT, natural kill T; IL, interleukin; I/R, ischemia/reperfusion; TGR5, G protein-co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; CNS, central nervous system; E2, 17β-estradiol; ER, estrogen receptor; ERE, estrogen response element; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; IL1β, interleukin-1β; LPS, lipopolysaccharide; MCP-1, monocyte chemoattractant protein 1; MIP-2α, macro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Asthma; House dust mite; Microarray analysis; Myeloid differentiation-2; SensitizationAB/PAS, Alcian Blue/periodic acid Schiff; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; HDM, house dust mite; HE, Hematoxylin-Eosin; LPS, lipopolysaccharide; MD-2, myeloid differe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; OMV, outer membrane vesicles; OM, outer membrane; MV, membrane vesicles; LPS, lipopolysaccharide; EDTA, ethylene-diamine-tetraacetic acid; UF, ultrafiltration; MW, molecular weight; AS, ammonium sulphate; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulphate polyacrylamide g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; CI, coagulation index; CO, cardiac output; DIC, disseminated intravascular coagulation; dP/dt, ventricular contractility assessment; HR, heart rate; K, clotting time; kg, kilogram; LPS, lipopolysaccharide; LY, lysis; MA, maximun amplitude; mg, milligram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; ALT, alanine transaminase; i.p., intraperitoneal; LPA, lysophosphatidic acid; LPS, lipopolysaccharide; MPO, myeloperoxidase; TLR4, toll-like receptor 4; TUNEL, terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; CAP, community-acquired pneumonia; PIS, pneumonia severity index; ATS/IDSA, American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America; RFQ, respiratory fluoroquinolone; LPS, lipopolysaccharide; NFkB, nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Probiotics; Weight control; Systemic review; Meta-analysis; ObesityBMI, body mass index; LPS, lipopolysaccharide; RCT, randomized controlled trial; WHR, waist-and-hip ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; LPS, lipopolysaccharide; NOD, non-obese diabetic; T1D, type 1 diabetes; TLRs, Toll-like receptors; Tregs, regulatory T cells; DCs, dendritic cells; APC, allophycocyanin; BMDCs, bone marrow-derived dendritic cells; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; DAMPs, danger-associated molecular patterns; DCs, dendritic cells; EPO, eosinophil peroxidase; GO, graphene oxide; HMGB1, high-mobility group box 1 protein; LPS, lipopolysaccharide; MPO, myeloperoxidase; PAMPs, pathogen-associated molecular patterns; NAMP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; AD, Alzheimer's disease; APP, amyloid precursor protein; BACE1, beta-site APP-cleaving enzyme 1; HPT, hypothalamus–pituitary–thyroid; IFN-γ, interferon-γ; LPS, lipopolysaccharide; pGlu, pyroglutamate; QC, glutaminyl cyclase; TRH, thyrotropin-releasing hor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Adipokine; Endotoxin; Mice; Intestine; MicrobiotaANOVA, analysis of variance; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HFD, high-fat diet; IL-6, interleukin-6; LBP, lipopolysaccharide-binding protein; LFD, low-fat diet; LPS, lipopolysaccharide; mHFD, mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; TLR4, Toll-like receptor 4; PDB, Protein Data Bank; cyno, cynomolgus monkey; LPS, lipopolysaccharide; CDR, complementarity-determining region; BLI, Bio-Layer Interferometry; SPR, surface plasmon resonance; PBS, phosphate-buffered saline; BSA, bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; HE, haematoxylin and eosin; IHC, immunohistochemistry; IL-8, interleukin 8; LPS, lipopolysaccharide; PAM, pulmonary alveolar macrophages; SIRS, systemic inflammatory response syndromeInterleukin-8; Pigs; Immunohistochemistry; Neutrophils; Inflammation; Sw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; α-Syn, alpha-synuclein; Aβ, amyloid-beta protein; BBB, blood–brain barrier; CNS, central nervous system; CSF, cerebrospinal fluid; DA, dopaminergic; ICV, intracerebroventricular; LBs, Lewy bodies; LPS, lipopolysaccharide; LRP-1, low-density lipoprotein re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; PFTα, pifithrin-α; PFTμ, pifithrin-μ; iNOS, inducible nitric oxide synthase; IL-1β, interleukin 1β; TLR, toll-like receptor; TNF-α, tumour necrosis factor α; LME, leucine-methyl-ester; LPS, lipopolysaccharide; PI, propidium iodide; DAPI, 4′-6-diamidino-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; HSCs, hepatic stellate cells; TQ, thymoquinone; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; LDH, lactate dehydrogenase; CBDL, common bile duct ligation; LPS, lipopolysaccharide; CCl4, carbon tetrachl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Ab, antibody; Ad, adrenaline; AR, adrenoceptor; BMM, bone marrow-derived macrophages; ECM, extracellular matrix; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HRP, horseradish peroxidase; IL, interleukin; IFN, interferon; LPS, lipopolysaccharide; NA, n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; HSC, hepatic stellate cell; Hif-1α, hypoxia-inducible factor-1α; α-SMA, α-smooth muscle actin; LC3B, microtubule-associated protein light chain3B; VEGF, vascular endothelial growth factor; LPS, lipopolysaccharide; ECM, extracellular matrix; MFC, myofibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; Propolis flavone microemulsion; Immune-enhancing activity; Antioxidant activityPF, propolis flavone; PFM, propolis flavone microemulsion; RH-40, polyoxyethylene (40) hydrogenated castor oil; CTX, cytoxan; PHA, phytohemagglutinin; LPS, Lipopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مولکول‌های لیپوپلی ساکارید; VSM, vascular smooth muscles; ED, endothelium-denuded; LPS, lipopolysaccharide; PE, phenylephrineCardiovascular; Endotoxemia; Sepsis; Septic shock; Vascular tones; Vasoconstrictor