آشنایی با موضوع

پروستاگلاندین‌ها (به انگلیسی prostaglandin )یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تأثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تأثیرات متنوع زیادی در بدن دارند. پروستاگلاندینها مولکول لیپیدی بیست کربنه بوده ساختاری شبیه کلسترول دارند. پروستاگلاندینها دارای انواع مختلفی مانند F2،E2 آلفا، PGI2 و غیره هستند. پروستاگلاندین E2 )دینوپروستون)، یک پروستاگلاندین از گروه E است که بر روی عضله صاف اثرمی کند. ماده آندوژن، پروستاگلاندین E2 نامیده می شود و به سرعت در بدن متابولیزه می شود. این دارو در هرمرحله از بارداری، سبب القاء انقباض شده و همچنین گزارش شده است که دارای اثرات گشاد کنندگی عروق و برونش نیز می شود پروستاگلاندین ها اولین بار در سال 1935از مایع سمینال جداسازی شدندونام این گروه از غده پروستات گرفته شد. اما مشخص شدة که بسیاری از بافت های دیگر پروستاگلاندین ها را برای اعمال متنوع تولید می کنند. پروستاگلاندین ها اسیدهای کربوکسیلیک غیر اشباعی هستند که از یک اسکلت 20کربنی و یک حلقه سیکلوپنتان متصل به کربنهای 8و12تشکیل شده است. پروستاگلاندینها تقریبا در همه بافت ها واندام ها به عنوان پاسخ به محرکهای هورمونی سنتز میشوند اما در داخل سلول ذخیره نمیشوند وبهصورت پاراکرین عمل میکنندیعنی روی بافت مجاور سلولهای تولید کنندشان اثر میکنند. بوسیله همه سلولهای هسته دار بجز لنفو سیتها تولید می شوند. این ترکیبات دارای اعمال فیزیولوژیک متنوع ودر برخی موارد متضاد هستند. مثلابرخی از آنها تجمع پلاکتی را مهاروبرخی دیگر تحریک می کنند. برخی باعث اتساع رگهاوبرخی باعث انقباض رگها می شوند. روش‌های مختلف جراحی و طبی جهت القای سقط مطرح شده است که یکی از آنها استفاده از پروستاگلاندین است. در تحقیقی به منظور مقایسه اثر آمپول پروستاگلاندین E2 و شیاف آن در القای سقط در سه ماهه دوم بارداری انجام شد. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی‌ بالینی یک سوکور در سال 1381 در بیمارستان کوثر قزوین بر روی 36 زن باردار که در سه ماهه دوم حاملگی به علت کاهش مایع آمنیوتیک یا مرگ داخل رحمی جنین، کاندید ختم حاملگی بودند انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای یک گروه 2 عدد شیاف 3 میلی‌گرمی واژینال PGE2 به فاصله 4 ساعت در واژن گذاشته و برای گروه دیگر یک آمپول 5 میلی‌گرمی پروستاگلاندین در 1000 سی سی سرم دکستروز %5 رقیق شد و بر حسب نیاز تعداد قطره های تجویزی در دقیقه افزایش یافت. در هر یک از دو گروه پس از 12 ساعت، در صورت عدم دفع جنین، القا با اکسی‌توسین شروع شد و تا ختم حاملگی ادامه یافت. داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای و t مقایسه شدند.

در این صفحه تعداد 773 مقاله تخصصی درباره پروستاگلاندین‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروستاگلاندین‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AM404; N-(4-hydroxyphenyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide); COX; cyclooxygenase; GABA; γ-aminobutyric acid; PG; prostaglandin; TRPV1; transient receptor potential vanilloid-1; Acetaminophen; Anticonvulsant effect; Nonsteroidal anti-inflammatory drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Glial cells; Cyclopentenone prostaglandins; Peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ); C6-glioma cells; BrdU; bromodeoxyuridine; cyPGs; cyclopentenone prostaglandins; PG; prostaglandin; PPAR; peroxisome proliferator-activated receptor; LPS; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; αASGM1; anti-asialo GM1; DP; double positive; LX; lipoxin; mBSA; methylated BSA; PG; prostaglandin; PUFA; polyunsaturated fatty acids; Rv; resolvin; NK cells; Peritonitis; Resolution of inflammation; Apoptosis; Neutrophils;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; MABLE Study; ASA; Prostaglandin; Anti-Platelet; CI; confidence interval; GI; gastrointestinal; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Oxygenated lipids; Endocannabinoids; Sphingolipids; Fatty acids; Metabolic profiling; Non-invasive sampling; ad; atopic dermatitis; Aea; arachidonoylethanolamide (anandamide); Ag; arachidonoylglycerol; Cox; cyclooxygenase; %cv; coefficient of variance; Fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; PTB; preterm birth; sPTB; spontaneous preterm birth; PTL; preterm labour; CVF; cervicovaginal fluid; FFN; fetal fibronectin; qFFN; quantitative fetal fibronectin; CL; ultrasound cervical length; RANTES; regulated on activation normal T cell expressed and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; BF; bifenthrin; AB; antibody; BCA; bicinchoninic acid; BW; body weight; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; IL; interleukin; mPGES; microsomal prostaglandin E synthase; Nrf2; nuclear erythroid-2 like factor-2; NF-kB; nuclear factor kappa-lig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; COX-1; cyclooxigenase-1; COX-2; cyclooxigenase-2; NSAIDs; nonsteroidal antiinflammatory drugs; PG; prostaglandin; PGH2; prostaglandin G2; SAR; structure-activity relationships; QSAR; quantitative structure-activity relationships; ACHN; 1,1′-azobis(cyano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; atopic dermatitis; eicosanoids; leukotrienes; montelukast; pharmacology; prostaglandins; timapiprant; zileuton; COX; cyclooxygenase; CPLA2; cytosolic phospholipase A2; CRTH2; chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2; LT; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; CD; cluster of differentiation; iPLA2; calcium independent phospholipase A2; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy DHA; HETE; hydroxyeicosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Nitroalkene; Nitro-fatty acid; Nitric oxide; Nitrite; Peroxynitrite; Eicosanoid; Prostaglandin; Signaling; Proliferation; Fibrosis; Inflammation; Transcriptional regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; TCM; Traditional Chinese Medicine; OTC; over-the-counter; i.v.; intravenous; i.p.; interaperitoneal; p.o.; orally; FDA; Food and Drug Administration; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; PG; prostaglandin; TNFα; tumor necrosis factor alpha; IL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; BaBG; bioactive glass containing 1.3 mol% of barium oxide; SEM; scanning electron microscope; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; cyclooxygenase enzyme; PG; prostaglandin; H2; histamine type 2; FTIR; Fourier transform infrared; SBF; simu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; GBM; glioblastoma; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; AA; arachidonic acid; PG; prostaglandin; COX1 or COX2; cyclooxygenase 1 or 2; mPGES1or mPGES2; microsomal PGE synthase 1 or 2; cPGES; cytosolic PGE synthase; PGT; prostaglandin transport protein; 15-H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Honokiol; Preterm birth; Infection; Inflammation; Myometrium; Fetal membranes; fsl-1; fibroblast-stimulating lipopeptide-1; PG; prostaglandin; PTGFR; prostaglandin F receptor; LPS; lipopolysaccharide; PTGS2; prostaglandin-endoperoxide synthase 2; NF-κB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; GI; Prostaglandin; Drug-Induced Intestinal Damage; Bacteria; Bile Acids; ATP; adenosine triphosphate; COX; cyclooxygenase; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; pKa; logarithmic transformed acid dissociation constant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; ARC; arcuate nucleus; BW; body weight; COX; cyclooxygenase; DMH; dorso-medial, nucleus; FI; food intake; GALP; galanin-like peptide; ICV; Intracerebroventricular; IP; intraperitoneal; LH; lateral hypothalamus; MR; metabolic rate; NPY; neuropeptide Y; PFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; 4-HDDE; 4-Hydroxy-2E,6Z-dodecadienal; 4-HHE; 4-Hydroxyl-2E-hexenal, 4-HNE, 4-Hydroxy-2E-nonenal; AGE; Advanced glycation end products; ALE; Advanced lipoxidation end products; AR; aldose reductase; COX; Cyclooxygenase; EET; Epoxyeicosatrienoic acid; ER; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Progesterone; Progestin; Progestogen; Autoimmune progesterone dermatitis; Catamenial anaphylaxis; Desensitization; Drug allergy; Lactation anaphylaxis; Estrogen hypersensitivity; Estrogen dermatitis; APD; Autoimmune progesterone dermatitis; ELISA; Enzyme-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Transposition of the great arteries; Prostaglandin; Balloon atrial septostomy; Near-infrared spectroscopy; Arterial switch operation; Transposition des gros vaisseaux; Prostaglandine; Atrioseptostomie; Spectroscopie dans le proche infra-rouge; Switch artÃ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; 15d-PGJ2; 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2; ARE; antioxidant response element; COX; cyclooxygenase; DAMP; damage-associated molecular pattern; DC; dendritic cell; EC; epoxycyclopentenone; EI; epoxyisoprostane; ICAM; intercellular adhesion molecule; IFN-Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Mast cells; Recruitment; Optical reporter gene imaging; Lung tumor lesion; Glucose metabolism; 18F-fluorodeoxyglucose; MCs; mast cells; BLI; bioluminescence imaging; 18F-FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; effluc; enhanced firefly luciferase; PGD2; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-gamma-linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DiHDoHE; dihydroxy-docosahexaenoic acid; DiHDPE; dihydroxy-docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy-eic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; LA; Linoleic acid; AA; Arachidonic acid; IS; Internal standard; LOX; Lipoxygenase; COX; Cyclooxygenase; CYP450; Cytochrome P450; HODE; hydroxyl-octadecadienoic acid; KODE; oxo-octadecadienoic acid; Tetranor-PGEM; tetranor-prostaglandin E metabolite; TX; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AA; alopecia areata; AGA; androgenetic alopecia; CIA; chemotherapy-induced alopecia; DHT; dihydrotestosterone; DP; dermal papilla; DZ; dizygotic; FFA; frontal fibrosing alopecia; FPHL; female pattern hair loss; FUE; follicular unit extraction; HFSC; hair
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AA; Arachidonic acid; COX; Cyclooxygenase; IDO-1; Indoleamine 2,3-dioxygenase; IFN-γ; Interferon gamma; Kyn; Kynurenine; LOX; Lipoxygenase; PG; Prostaglandin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; ALA; alpha-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; D5D/D6D; delta-5/delta-6 desaturase; DiHDPE; dihydroxy docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy eicosatrienoic acid; DiHOME; dihydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AA; arachidonic acid; COX; cyclooxygenase; d; deuterated; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy-docosahexaenoic acid; HEPE; hydroxy-eicosapentaenoic acid; HETE; hydroxy-eicosatetraenoic acid; HpETE; hydroperoxy-eicosatetraen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; absorption; computational ADME; efflux pumps; in vitro models; organic cation transporters; P-glycoprotein; peptide transporters; pulmonary delivery/absorption; ABC transporters; organic anion-transporting polypeptide transporters; BAL; bronchoalveolar l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; AA; arachidonic acid; AKR; aldo-keto reductase; AOS; allene oxide synthase; CX; carbon numbers; COX; cyclooxygenase; cPGES; cytosolic PGE synthase; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-γ-linolenic acid; DP; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروستاگلاندین‌ها; Polyphenols; Antibiotics; Antioxidants; PACAP; Aβ; β-amyloid; AD; Alzheimer's disease; AMPK; AMP-activated protein kinase; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CAT; catalase; CNS; central nervous system; COX-2; cyclooxyge