آشنایی با موضوع

روش کامت (Comet assay)، یک آزمون بسیار حساس جهت تعیین آسیب به DNA می‌باشد. این روش قادر به ارزیابی مستقیم شکست DNA تک رشته‌ای و دو رشته‌ای در سلول های منفرد می‌باشد. در تحقیقات متعدد از روش کامت برای تعیین اثرات ژنوتوکسیک ترکیبات و نیز جهت مشخص نمودن اثرات محافظتی ترکیبات طبیعی بر DNA در مطالعات درون تن و برون تن استفاده شده است. یکی از دقیق ترین و سریع ترین روش های سنجش آسیب DNA سلول ها، روش سنجش ستاره دنباله دار یا کامت می باشد که در شرایط مختلف مانند بافر خنثی برای سنجش شکست ها در تک رشته DNA، و در شرایط قلیایی جهت سنجش شکست ها در دو رشته DNA مورد استفاده قرار می گیرد. روش های زیادی جهت اندازه گیری آسیب مولکول DNA وجود دارد اما روش سنجش الکتروفورز سلول های منفرد به علت سرعت، سهولت، دقت بالا و نیاز به مواد و وسایل کم و ارزان قیمت(در مقایسه با سایر روش ها) مرسوم می باشد.
در این صفحه تعداد 1760 مقاله تخصصی درباره روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Br¯; bromide or negatively charged bromine atom; CNS; central nervous system; TCTP; translationally controlled tumor protein; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffer saline; LMP; low melting point; NMP; normal melting point; BSA; bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Comet assay; DNA repair capability; Metabolites; Photosensitized DNA damage; Phototoxicity; DCF; diclofenac; 5OH-DCF; 5-hydroxy-diclofenac; 4′OH-DCF; 4′-hydroxy-diclofenac; CPZ; chlorpromazine; SDS; sodium dodecyl sulphate; NSAID; nonsteroidal antiinf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; AUC; area under curve; BMCyt; buccal micronucleus cytome assay; BMI; body-mass index; CASP; comet assay software programme; CKD; chronic kidney disease; CKD:EPI; chronic kidney disease epidemiology equation; DF; damage frequency; DI; damage index; DMSO; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; In vitro genotoxicity; Comet assay; Skin; Phenion®FT; DNA damage; Dermal exposure; AK; adenylate kinase; ALI; air-liquid-interface; APC; aphidicolin; BaP; benzo[a]pyrene; EURL-ECVAM; European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Hypercalcemia; DNA damage; Comet assay; Liver; Safety assessment; Genetic toxicology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; PCD; programmed cell death; sqRT-PCR; semiquantitative reverse transcription polymerase chain reaction; CPE; papain-like cysteine proteases; VPE; vacuolar processing enzyme (legumain-like cysteine proteases); CC; cystatins; EUGL; Eucalyptus ground leave
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Disinfection byproducts; Tribromoacetaldehyde; Trichloroacetaldehye; Genotoxicity; Ames test; Comet assay; Micronucleus test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Xenomycins; Ames test; Cytokinesis-block micronucleus assay; Bone marrow cells chromosome aberrations test; Comet assay; DNA damage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Cell cycle progression; Comet assay; Gastric cancer cell lines; Gene transcriptions; Kaurenoic acid; Micronuclei;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Brewery effluent; Industrial effluents; Salmonella/microsome test; Comet assay; Micronucleus test; V79 cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Comet assay; Cytotoxicity; Haemocompatibility; Nanomedicine; Reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; NG-Nitro-l-arginine methyl ester; 7-Nitroindazole; Malathion; Oxidative stress; Cholinesterases; Comet assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Comet assay; DNA damage; Inflammation; Oxidative stress; SRM2975; A-DEP; Candle light combustion particles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; DNA damage; Comet assay; Horseradish peroxidase a; Decolorization; Dye degradation; DNA interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Environmental air pollutants; Occupational exposure; Anesthetic gases; Comet assay; Micronucleus assay; Genomic instability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; CPZ; chlorpromazine; PMZ; promazine; DMCPZ; demethylchlorpromazine; DDMCPZ; didemethylchlorpromazine; CPZSO; chlorpromazine sulfoxide; EPR; electron paramagnetic resonance; Fpg; E. coli formamidopyrimidine DNA glycosylase; Endo III; E. coli endonuclease I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Floods; Comet assay; Genotoxicity; Branchiura sowerbyi; Unio tumidus; Abramis sp.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش کامت یا روش سنجش ستاره دنباله‌دار ; Monosodium glutamate; Chromosomal aberrations; Sister chromatid exchanges; Micronucleus; Comet assay; RAPD-PCR; CAs; chromosome aberrations; SCEs; sister chromatid exchanges; MN; micronuclei; MI; mitotic index; RI; replication index; NDI; nuclear division