آشنایی با موضوع

پردازش تصویر در دنیای امروز علمی است وسیع با شاخه های گسترده که کاربردهای فراوانی دارد. قطعه بندی تصویر یکی از شاخه های مهم پردازش تصویر است که پژوهش های و سیعی را در دهه های اخیر در علوم مختلف از قبیل ریاضیات‏، نجوم‏، علوم کامپیوتر ‏و مهندسی پزشکی به خود اختصاص داده است. به طور خلاصه می توان قطعه بندی تصویر را ابزاری برای دسترسی به عناصر تصویر دانست. برای دستیابی هرچه بهتر این هدف‏، پژوهشگران الگوریتم های قطعه بندی متفاوتی در زمینه های مختلف از جمله تصاویر پزشکی‏، ماهواره ای‏ و نظامی را طراحی کرده اند. ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺎﻧﻨﺪ (ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ، ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. نتیجه بخش بندی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ای ﺑﺮ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﻏﻠﺐ ﺷﺮح ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. بخش بندی یکی از مشکل ترین مباحث در پردازش تصویر است که در موفقیت عمل تحلیل تصویر بسیار موثر است. اوﻟﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ، به سال 1965 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮای ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪﯾﺎب راﺑﺮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻢﻟﻄﻔﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪأ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 1559 مقاله تخصصی درباره بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Minimally invasive intervention; Ultrasound; Tissue characterization; Tissue classification; Device tracking; Image segmentation
مقالات ISI بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Active contour model; Level set method; Robust initialization; Local pre-fitting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Non-rigid image registration; Image segmentation; MRI-Guided radiotherapy; Tumor tracking; Linac-MR; Radiation therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Echocardiography; Velocity profile; Aortic valve; CircAdapt; Virtual population; Atlas; Image segmentation; Image registration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Deep learning; Pressure injuries; Tissue type classification; Image segmentation; Convolutional neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Weed classification; Machine learning; Computer vision; Image segmentation; Selective herbicide sprayer systems; Boosted classifier for weed detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Cardiac intervention planning; Inter-atrial wall interventions; Competitive segmentation strategy; Atlas-based initialization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Person identification; Biometrics; Frontal sinus recognition; Image segmentation; Computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Binary Partition Tree; Morphological hierarchies; Multiple features; Graph-based image processing; Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Neutrosophic; Graphical user interface; Computer aided detection; Speckle reduction; Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Bayesian statistical model; Dirichlet mixture model; Spatial smoothness constraints; Variational Bayes; Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Twin parametric-margin support vector machines; Nonparallel hyperplanes classifiers; Single optimization problem; Multi-category classification; Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Active contours; Distance regularized level set; Region growth; Area energy term;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Fractal dimension; Surface roughness; Weierstrass-Mandelbrot function; Atomic force microscopy (AFM); Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Split Bregman method; Intensity inhomogeneity; Noise; 90C47; 65K10; 49M37;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Level set; Gaussian distribution; Bias field; Intensity inhomogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Fast density clustering; Parallel computing; Automatic cluster center determination; Parameter self-adaptive; Cuckoo search algorithm (CSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Image classification; Deep learning; Transfer learning; Convolutional neural network; Fully convolutional network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Gold immunochromatographic assay; Fuzzy cellular neural network; Quantitative reader; Image segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Image segmentation; Active contour models; Intensity inhomogeneity; Local edge entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Dermoscopy images; Skin lesion; Neutrosophic clustering; Image histogram; Image segmentation; Neutrosophic c-means clustering; Histogram based cluster estimation (HBCE);