آشنایی با موضوع

فاکتور نکروز تومور، نام گروهی از سیتوکینها هستند که موجب آپوپتوز (خزان یاخته‌ای) سلول‌ها می‌شوند. این سایتوکین‌ها اغلب در سلول‌های ایمنی تولید می‌شوند و در بسیاری از واکنش‌های ایمنی بدن نیز نقش دارند. معروفترین عضو این خانواده فاکتور نکروز تومور آلفا (Tumor necrosis factor alpha|TNFA) است که از مونوسیتها مشتق می‌شود. تولید، ساختمان و گیرنده ها: بیگانه خوارهای تک هسته ای فعال شده، منشا اصلی تولید TNF هستند. البته سلول های تحریک شده با آنتی ژن،سلول های NK و ماست سل ها نیز می توانند این سیتوکین را تولید کنند. قویترین محرک تولید TNF توسط ماکروفاژها،LPS است و در عفونت های باکتریایی گرم منفی که LPS آزاد می شود ممکن است مقادیر زیادی از این سیتوکین تولید شود. انترفرون های گامای سنتز شده توسط سلول های Tو NK اثر تقویتی بر تولید TNF توسط ماکروفاژهای تحریک شده با LPS دارد. بیگانه خوارهای تک هسته ای TNF را به صورت یک پروتئین غشایی نوع دوو غیر گلیکوزیله می سازند که دارای یک انتهای آمینی داخل سلول و یک انتهای کربوکسیلی بزرگ در خارج از سلول است. TNF طبیعی به شکل هرمی سه وجهی است که هر وجه آن در بردارنده یک زیر واحد است. جایگاههای اتصال به گیرنده در قاعده هرم قرار دارد در نتیجه TNF می تواند همزمان به بیش از یک گیرنده متصل شود. اثرات بیولوژیک: عملکرد فیزیولوژیک اصلی TNF فراخوانی مونوسیت ها و نوتروفیل ها به جایگاههای عفونی و فعال کردن این سلول ها به منظور از بین بردن میکروب ها است. TNF از طریق اثرات مختلفی که بر روی سلول های اندوتلیال رگی و لکوسیت ها دارد این اعمال را نجام می دهد. ۱-TNF سلول های اندوتلیال رگی را وادار به بیان مولکول های چسبندگی می کند. این مولکول ها باعث چسبندگی نوتروفیل ها و سپس مونوسیت ها و لنفوسیت ها به سطح اندوتلیوم می شوند. مهمترین این مولکول های چسبندگی، انتگرین های لکوسیتی و سلکتین های انوتلیال است. ۲-TNF سلول های اندوتلیال و ماکروفاژها را وادار به ترشح کموکین می کند که باعث کموتاکسی و فراخوانی لکوسیت ها می شوند. به علاوه بیگانه خوارهای تک هسته ای را وادار به ترشح IL-1 می کند که اثراتی بسیار شبیه به خودTNF دارد. در عفونت های شدید، مقدار زیادیTNF تولید می شود که منجر به عوارض سیستمیک بالینی و پاتولوژیک می شود. در صورتی که محرک تولید TNF به اندازه کافی قوی باشد آنقدر سیتوکین تولید می کند که وارد جریان خون می شودو به عنوان هورمونی اندوکرین در بافت های دور دست نیز اعمال اثر می کند.
در این صفحه تعداد 382 مقاله تخصصی درباره فاکتور نکروز تومور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور نکروز تومور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Janus kinase inhibitor; Myelofibrosis; Pulmonary cryptococcosis; Pulmonary nodules; Ruxolitinib; CT; computed tomography; IL; interleukin; JAK; Janus kinase; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; PDGF; platelet-derived growth factor; TNF; tumor necrosis factor; SATA; N-succinimidyl S-acetylthioacetate; SMCC; succinimidyl 4-[N-maleimidomethyl] cyclohexane-1-carboxylate; PBST; phosphate buffered saline-tween
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; LMW-OPS; low molecular weight oyster polysaccharides; DCs; dendritic cells; IFN; interferon; BMDCs; bone marrow-derived dendritic cells; IL; interleukin; MHC; major histocompatibility complex; TLR; Toll-like receptor; TNF; tumour necrosis factor; ERK; ext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; IBD; inflammatory bowel disease; MS; multiple sclerosis; PML; progressive multifocal leukoencephalopathy; RBS; rectal bleeding subscore; S1P; sphingosine-1-phosphate; TNF; tumor necrosis factor; ULN; upper limit of normal; Sphingosine-1-phosphate; Inflamm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; DILI; drug induced liver injury; hES-HLCs; hepatocyte-like cells derived from human embryonic stem cells; APAP; acetaminophen; TZD; thiazolidinedione; TNF; tumor necrosis factor; ΙL; interleukin; IFN; interferon; PHHs; primary human hepatocytes; hES-DE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ICU; intensive care unit; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin; MCP; monocyte chemoattractant protein; LPS; lipopolysaccharide; TLR; Toll-like receptor; NF-κB; nuclear factor-κB; COX; cyclooxygenase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; CLP; ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CLP; faecal calprotectin; PE; pulmonary exacerbation; FEV1; Forced expiratory volume in 1 s; PERT; pancreatic enzyme replacement therapy; BMI; body mass index; IL; interleukin; TNF; tumour necrosis factor; QOL; quality of life; CFU; colony forming units;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; smRNA FISH; single molecule RNA fluorescence in situ hybridization; GFP; green fluorescent protein; NF-κB; nuclear factor-kappa B; TNF; tumor necrosis factor; CFP; cyan fluorescent protein; YFP; yellow fluorescent protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; GEMINI; Inflammatory Bowel Disease; Treatment Failure; Biologic-Naive; AD; absolute difference; ADA; antidrug antibodies; CI; confidence interval; ITT; intent-to-treat; MCS; Mayo Clinic score; PY; person-year; RR; risk ratios; TNF; tumor necrosis factor-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; GBT; gut bacterial translocation; TJ; tight junction; ZO-1; zonula occludens-1; FXR; farnesoid X receptor; MLN; mesenteric lymph nodes; OCA; obeticholic acid; SHP; small heterodimer partner; OTU; operational taxonomic units; TNF; tumor necrosis factor; IL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; B6; C57BL/6J; D2; DBA/2; PCR; polymerase chain reaction; cDNA; DNA complementary to RNA; cis-eQTL; cis-acting quantitative trait locus; eQTL; expression quantitative trait locus; TNF; tumor necrosis factor; RI; recombinant inbred; CUMS; Chronic Unpredicta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; cohort; corticosteroid; pyoderma gangrenosum; side effects; tacrolimus; topical therapy; DLQI; Dermatology Life Quality Index; EQ-5D-3L; EuroQol 5 dimensions, 3 levels; PG; pyoderma gangrenosum; RCT; randomized controlled trial; TNF; tumor necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; AgNPs; silver nanoparticles; DLS; dynamic light scatter; IL; interleukin; NPs; nanoparticles; TNF; tumour necrosis factor; ROS; reactive oxygen species; TEM; transmission electron microscopy; Silver nanoparticles; Tannic acid; Human keratinocytes; Spheroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; PBS; phosphate buffered saline; FBS; fetal bovine serum; DR5; death receptor 5; α-DR5; anti-DR5 agonist antibody; TNF; tumor necrosis factor; TNFR; TNF receptor; TRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand; TM; transmembrane; MβCD; methyl-β-cyclodextr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; BFA; Brefeldin A; CCU; colour-changing units; GA; gestational age; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharide; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; PRRs; pattern recognition receptors; PTB; preterm birth; spp.; species; TLR; Toll-like receptor; TNF; tu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CD; Crohn's disease; DPIN; Drug Program Information Network; IBD; Inflammatory bowel disease; LAI; Language arts achievement index; MAI; Mathematics achievement index; SEFI; Socioeconomic factor index; SES; Socioeconomic status; TNF; Tumor necrosis factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; IL17; interleukin-17; SNPs; single nucleotide polymorphisms; IL17R; interleukin-17 receptor; PTC; papillary thyroid carcinoma; MMPs; metalloproteinases; Th17; T helper 17; TNF; tumor necrosis factor; PCR; polymerase chain reaction; PBMCs; peripheral blood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; 4; CABG; coronary artery bypass grafting; CPB; cardiopulmonary bypass; CRP; C-reactive protein; HMG-CoA reductase inhibitors; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors; IL; interleukin; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ACLF; acute-on-chronic liver failure; ALF; acute liver failure; HE; hepatic encephalopathy; GLS; glutaminase; ROS; reactive oxygen species; IL; interleukin; TNF; tumour necrosis factor; BT; bacterial translocation; SIBO; small intestinal bacterial overgro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; PAI-1; plasminogen activator inhibitor; TNF; tumour necrosis factor; ICU; Intensive Care Unit - SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment score; PAI-1; Sepsis; Severity; Mortality; Outcome; Prognosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CCL, CC chemokine ligand; CCR, CC chemokine receptor; CXCR, CXC chemokine receptor; DC, dendritic cell; IL, interleukin; LEC, lymphatic endothelial cells; LN, lymph node; MR, mannose receptor; SCS, subcapsular sinus; SEM, scanning electron microscopy; TNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; HSC; hepatic stellate cell; GFAP; glial fibrillary acidic protein; ECM; extracellular matrix; ET-1; endothelin-1; LPS; lipopolysaccharide; NO; nitric oxide; NOS; nitric oxide synthase; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin; I/R; ischemia/reperfusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; NT-Pro BNP; N-terminal brain natriuretic peptide; Pro-ANP; Pro atrial natriuretic peptide; ET-1; endothelin-1; sFas; soluble Fas; sFas-L; soluble Fas-ligand; TNF; tumour necrosis factor; TNF-α; tumour necrosis factor-alpha; SUA; serum uric acid; SDMA; sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; necrosis; necroptosis; RIP1; RIP3; MCMV; vaccinia; reovirus; Mycobacterium; Salmonella; Yersinia; Coxsackie B virus; cell death; innate immunity; host defense; TNF; Listeria; Human adenovirus; influenza; EPEC; PKR; IRF3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; PH; partial hepatectomy; I/R; ischemia-reperfusion; Nampt; nicotinamide phosphoribosyltransferase; NAD; nicotinamide adenine dinucleotide; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin; Ob; obese; Ln; lean; BrdU; bromo-deoxyuridine; AST; aspartate aminotran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; HCC; hepatocellular carcinoma; HCV; hepatitis C virus; IL; Interleukin; SNP; single nucleotide polymorphism; SVR; sustained virological response; TNF; tumour necrosis factor; Inflammation; Cytokines; Polymorphisms; Liver cancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; AGA; Appropriate for gestational age; BW; Birth weight; COL4A1; Collagen 4A1; Gr; Grade; IL; Interleukin; IVH; Intraventricular hemorrhage; MTHFR; Methylenetetrahydrofolate reductase; TNF; Tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Cytokines; Prediabetes; HbA1c; African American; Obesity; T2D; Type 2 diabetes; CVD; Cardiovascular diseases; IL; Interleukin; IFN; Interferon; TNF; Tumor necrosis factor; GM-CSF; Granulocyte-monocyte colony-stimulating factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; TNF; tumor necrosis factor; MRI; magnetic resonance imaging; CT; computerized tomography; PFT; pulmonary function test; LN; lymph node; CNS; central nervous system; IFX; infliximab; FEV1; forced expiratory volume in 1 s; FVC; forced vital capacity; TLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; LPS; lipopolysaccharide; TLR; toll-like receptor; CB1R; cannabinoid receptor 1; HSC; hepatic stellate cell; NF-κB; nuclear factor-κB; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; CD; Crohn's disease; IBD; inflammatory bowel disease; IH; intracranial hypertension; OID; orbital inflammatory disease; TNF; tumour necrosis factor; UC; ulcerative colitis; Inflammatory bowel disease; Optic neuritis; Retrobulbar neuritis; Orbital pseudotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; ROCK, Rho-associated protein kinase; Akt, protein kinase B; PTEN, phosphatase and tensin homolog; GSK3β, glycogen synthase kinase 3β; CUMS, chronic unpredictable mild stress; CMC-Na, carboxymethyl cellulose; IL-1β, interleukin 1β; IL-6, interleukin 6; TNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور نکروز تومور; Theophylline; Cilomilast; Interleukin 8; COPD; Asthma; Chemokine; ASM; airway smooth muscle; MAPK; mitogen-activated protein kinase; MKP-1; MAPK phosphatase 1; PDE; phosphodiesterase; PP2A; protein phosphatase 2A; TNF; tumour necrosis factor;