آشنایی با موضوع

بیماری قلبی-عروقی(به انگلیسی: Cardiovascular disease) دسته‌ای از بیماری‌ها است که در قلب یا رگ‌ها (سرخرگ‌ها، مویرگ‌ها و سیاهرگ‌ها) رخ می‌دهد بیماری قلبی-عروقی به هر گونه بیماری که دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار دهد اشاره دارد که شامل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروقی مغز و کلیه و بیماری‌های شریانی می‌شود. بیماری قلبی عروقی یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده زندگی در جوامع بشری است، بطوری که علت 70 درصد مرگ و میر افراد بالای 75 سال و علت 25 درصد مرگ و میر افراد بالای 30 سال را تشکیل می دهند. علاوه بر عوامل ژنتیکی، فاکتورهای تغذیه ای نقش اساسی و مهمی در تأمین سلامت افراد دارند. بیماری قلبی و عروقی از بیماری های مزمنی است که بطور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته و می تواند قابل پیشگیری باشند. از آنجایی که عوامل تغذیه ای از مهمترین ریسک فاکتورهای قابل پیش گیری در ارتباط با این بیماری هستند، طبق گزارش کمیته تخصصی سازمان جهانی بهداشت، پیشگیری اولیه از آترواسکلروز و بیماری کرونری قلب، اصلاح غذایی و دیگر جنبه های شیوه زندگی از استراتژی های ملی می باشد. بنابراین بهبود رژیم غذایی مهم ترین راهکار در جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی در بزرگسالان است. از سویی دیگر، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ را در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و 40 درﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮگ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 25 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺻﻮرت ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺎد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ و ﺷـﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿر، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺗﻬﺮان ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﯿﻦ 900 ﺗﺎ 1200 ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان به دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان، ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را 23/2 درﺻـﺪ گزارش کرده اند. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این عوامل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ارث ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و نیز ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭼﺮﺑـﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺮس، ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در که اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. انواع بیماری های قلبی وعروقی عبارت اند از: -بیماری شریان های کرونری (همچنین بیماری های ایسکمیک قلب و بیماری شریان های کرونری) -کاردیومیوپاتی – بیماری ماهیچه قلب -بیماری قلبی فزون تنش – بیماری قلب پس از فشار خون بالا -نارسایی قلب -آریتمی قلب – نامنظم بودن ضربان قلب -بیماری های التهابی قلب /اندوکاردیت – التهاب لایه درونی قلب، درون شامه قلب. /کاردیومگالی ملتهب /التهاب ماهیچه قلب -نارسایی دریچه قلب -تب روماتیسمی علائم بیماری قلب و عروق 1- درد قفسه سینه: در صورتی که درد قفسه سینه همراه با علائمی نظیر: تعریق سرد، تهوع و استفراغ باشد و یا بیشتر از 30 دقیقه طول بکشد، مراجعه سریع به اورژانس الزامی است. 2-ضعف و خستگی زودرس: نارسایی قلب، برادی‌کاردی(ضربان پایین قلب) و مشکلات دریچه‌ای قلب با ضعف و خستگی زودرس همراه می‌باشند. 3- تنگی نفس: در صورتی که تنگی نفس با فعالیت بدنی تشدید شده، در حالت خوابیده نسبت به حالت نشسته افزایش یابد و اگر همراه تورم پاها و همراه با حملات تنگی نفس شبانه باشد، علل قلبی نظیر نارسایی قلب و مشکلات دریچه‌ای قلب مطرح بوده و با اکوکاردیوگرافی به راحتی قابل تشخیص است. 4- سرگیجه: احساس سبکی سر، تاری دید و عدم تعادل و تعریق سرد ناشی از: آریتمی قلبی، ضربان پایین قلب و یا افت فشار خون است. 5- تپش قلب: احساس تپش قلب ممکن است به علت آریتمی قلبی باشد و یا ناشی از اضطراب و فعالیت بدنی باشد 6- تعریق سرد: اگر تعریق سرد همراه درد آنژینی قفسه سینه باشد، احتمال حمله‌های قلبی مطرح است. اگر تعریق سرد همراه تپش قلب، سرگیجه، ضعف و بیحالی باشد، احتمال آریتمی‌های قلبی مطرح است. در نارسایی شدید قلبی، تعریق سرد همراه با تنگی نفس و احساس خستگی ایجاد می‌شود.
در این صفحه تعداد 794 مقاله تخصصی درباره بیماری قلبی-عروقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری قلبی-عروقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AGA, androgenetic alopecia; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; DHT, dihydrotestosterone; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FBS, fasting blood sugar; HbA1c, glycosylated haemoglobin; HDL, high-density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; BMI, body mass index; CAD, coronary artery disease; CVD, cardiovascular disease; GC/MS-SIM, gas-chromatography/mass spectrometry-selective ion monitoring; HDL-C, high-den
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AUC, Area under the curve; BMI, Body mass index; BNP, B-type natriuretic peptide; CRP, C-reactive protein; CVD, Cardiovascular disease; DVT, Deep venous thrombosis; eGFR, Estimated glomerular filtration rate; FHS, Framingham Heart Study; GDF-15, Growth di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACM, all-cause mortality; AVP, arginine vasopressin; BP, blood pressure; CO, cardiac output; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; HF, heart failure; HR, hazard ratio; HTN, hypertension; MAP, mean arterial pressure; NYHA, New York Heart Associa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ADA, American Diabetic Association; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; DCCT, Diabetes Control and Complications Trial; DECODE, collaborative analysis of diagnostic criteria in Europe study group; DPP, Diabetes Prevention Program; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Phenylketonuria; PKU diet; Cardiovascular risk; Nutrition; Obesity; Lipid profileADMA, asymmetric dimethylarginine; BH4, tetrahydrobiopterin; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; HPA, hyperphenyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACH, atypical complex hyperplasia; ASA, American Society of Anesthesiologists physical status classification system; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; EORTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer; GHS, general health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; CKD, chronic renal disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ROS, reactive oxidant species; PG, prostaglandin; Hb, hemoglobin; Scr, serum creatinine; MDRD, modification diet of renal disease study; EPO, erythropoiet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AARP, American Association of Retired Persons; CVD, Cardiovascular disease; PA, Physical activityPhysical activity trackers; Accelerometer; Physical activity self- management; Cardiovascular disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Myocardial triglyceride content; β-hydroxybuturate; BiomarkersA-FABP 4, adipocyte-fatty acid binding protein; β-OHB, β-hydroxybuturate; CVD, cardiovascular disease; FFA, free fatty acid; HOMA-IR, the insulin-resistance homeostasis model assessment index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Biomarker; Cardiovascular disease; Catechin; Diabetes; Green teaAMPK, AMP-activated protein kinase; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; EC, (−)-epicatechin; ECG, (−)-epicatechin-3-gallate; EGC, (−)-epigallocatechin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; 4-HPA, 4-hydroxyphenylacetate; BAS, baseline period; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; FDR, false discovery rate; H-c, healthier cluster; OD-c, obese and diabetic cluster; OSC-PLS-DA, orthogonal signal correction partial least-squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, body mass index; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; MS, metabolic syndrome; DM2, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; ALT, alanine aminotransferase; SBP, systolic blood pressure; HDL, high-density lipoprotein; DBP, diastolic b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; CWRs, crop wild relatives; EU, European Union; FAO, Food and Agriculture Organization; WEPs, wild edible plantsWild edible plants; Sustainable agriculture; Mediterranean diet; Biodiversity; Traditional food; Ethnobotany; Ethno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Cardiovascular mortality; Low-risk population; Risk factors; Risk prediction algorithmMortalité cardiovasculaire; Population à bas risque; Facteurs de risque; Algorithme de prédiction du risqueCI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; HDL, hig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; anemia; cardiovascular diseases; hypogonadism; blood viscosity; testosteroneBMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FT, free testosterone; Hb, hemoglobin; Hct, hematocrit; HDL, high-density lipoprotein; hs-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; % BF, percent body fat; BMI, body mass index; BP, blood pressure; CHD, coronary heart disease; CO, cardiac output; CRF, cardiorespiratory fitness; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; HF, heart failure; HTN, hypertension; LA, left atrium or at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Metabolic syndrome; Obesity; Dietary calcium intake; Dairy product; Korean males25(OH)D, 25-hydroxyvitamin; BMI, body mass index; CI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HDL, high-density lipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AMPK, 5′ Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase; ATGL, Adipose Triacylglycerol Lipase; BAT, Brown Adipose Tissue; BMI, Body Mass Index; CVD, Cardiovascular Disease; DAG, Diacylglycerol; DHA, Docosahexaenoic Acid; DIO, Diet Induced Obesity; EPA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AHA, American Heart Association; BP, Blood pressure; CV, Cardiovascular; CVD, Cardiovascular disease; IVR, Interactive voice response; PA, Physical activityBehavior change techniques; Behavioral theory; Cardiovascular disease prevention and treatment; Hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Food frequency questionnaire; Reproducibility; Validity; Dietary record; Mediterranean dietBMI, body mass index; CI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; Centre EPIC, Montreal Heart Institute's Prevention and Physical Activity Center; DR, die
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; echocardiography; epidemiology; heart failure; left ventricular functionCI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; FHS, Framingham Heart Study; HF, heart failure; HFPEF, heart failure with preserved ejection fraction; HFREF, heart failure with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CAD, coronary artery disease; CI, confidence interval; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; HFCS, high fructose corn syrup; MetS, metabolic syndrome; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; NCD, non-communicable disease; PA, physical activit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, Cardiovascular disease; PA, Physical activity; PDA, Personal digital assistant; HbA1c, Glycated hemoglobin; SES, Socioeconomic status; T2DM, Type 2 diabetes mellitusCardiovascular disease; Technology-based interventions; Vulnerable populations; Risk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; CMD, cardio-metabolic disease; MetS, metabolic syndrome; DM2, diabetes mellitus type 2; IR, insulin resistance; BMI, body mass index; GH, growth hormone; INSR, insulin receptor; IRS1, insulin receptor substrate 1; IGF-1, insul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AA, African-American; AI, artificial intelligence; CVD, cardiovascular disease; LTPA, leisure-time physical activity; PA, physical activity; US, United States; WMI, weight management interventionWeight loss; Primary prevention; Cardiovascular risk; Artifi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Adolescence; Cardiovascular risk; C-reactive protein; Fitness; Fat mass; Lean massAUC, area under the curve; BF, body fat; BMI, body mass index; BP, blood pressure; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; CRP, C-reactive protein; HC, hip circumfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; T2DM, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; HSCs, hepatic stellate cells; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; MCD, methionine- and choline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Omega-3 fatty acids; Fish oils; Triglycerides; Lp-PLA2ALA, α-linolenic acid; apo, apolipoprotein; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; DHA, docosahexaenoic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Apo, apolipoprotein; BMI, body mass index; CAD, coronary artery disease; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; HDL, high-density lipoprotein; HDL-C, HDL cholesterol; HDL-P, HDL particle concentration; HPS, Heart Protection Study; hsCRP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; App, application; BP, blood pressure; CHD, coronary heart disease; CR, cardiac rehabilitation; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; HF, heart failure; HTN, hypertension; mHealth, mobile health; PA, physical activity; PAD, peripheral artery dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; SX, astaxanthin; BBR, berberine; BMI, body mass index; CIs, confidence intervals; CMA, comprehensive meta-analysis; CoQ10, coenzyme Q10; CVD, cardiovascular disease; FA, folic acid; HDL, high-density lipoprotein cholesterol; LDL, low-density lipoprotein c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Cardiovascular diseases; Prevalence; Comorbidities; Costs; SNIIRAMMaladies cardiovasculaires; Prévalence; Comorbidités; Coûts; SniiramAD, significant associated diagnoses; CMU-C, Couverture maladie universelle-complémentaire; CVD, cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; coronary CT; diabetes; echocardiography; exercise testing; nuclear imagingACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; CVD, cardiovascular disease; CIMT, carotid intima-media thickness; CAC, coronary artery calcium; CHD, coronary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACS, acute coronary syndrome; CABG, coronary artery bypass grafting; CKD, chronic kidney disease; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; DAPT, dual antiplatelet therapy; DM, diabetes mellitus; HDL-C, high density lipoprotein cholesterol; HF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; MetS, metabolic syndrome; AT, adipose tissue; TG, triglycerides; DM, diabetes mellitus; NASH, non-alcoholic steatohepatitis; CVRF, cardiovascular risk factor; cIMT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AA, arachidonic acid; ALA, alpha-linolenic acid; CHD, coronary heart disease; CHF, congestive heart failure; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; D5D, delta-5-desaturase; D6D, delta-6 desaturase; DHA, docosahexaenoic acid; DPA, docosapent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; prostatic neoplasms; antiandrogens; cardiovascular diseases; diabetes mellitus; riskADT, androgen deprivation therapy; CVD, cardiovascular disease; DM, diabetes; PCOS, Prostate Cancer Outcomes Study; PSA, prostate specific antigen; SEER, Surveillance, Epi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DM, diabetes mellitus; HR (95% CI), hazard ratio (95% confidence interval); ICD, International Classification of Diseases; SES, socioeconomic statusMultimorbid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AF, atrial fibrillation; AHA, American Heart Association; CA, cardiac arrest; CHD, coronary heart disease; CRF, cardiorespiratory fitness; CVD, cardiovascular disease; ESC, European Society of Cardiology; HCM, hypertrophic cardiomyopathy; HR, hazard ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; AHA, American Heart Association; ICH, ideal cardiovascular health; BMI, body mass index; CAC, coronary artery calcification; IMT, intima-media thickness; T2DM, type 2 diabetesChildren; Cardiovascular diseases; Epidemiology; Ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AHA, American Heart Association; CCLS, Cooper Center Longitudinal Study; CRF, cardiorespiratory fitness; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; CHD, coronary heart disease; METs, metabolic equivalents; O2, oxygen; PA, physical activity; RR, rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Non-alcoholic fatty liver disease; Brachial-ankle pulse wave velocity; Arterial stiffnessNAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; baPWV, brachial-ankle pulse wave velocity; CVD, cardiovascular disease; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; HDL, high d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Fructosamine; Cardiovascular mortality; All-cause mortality; Risk factor; Prospective studyBMI, body mass index; CHD, coronary heart disease; CI, confidence interval; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; FPG, fasting plasma glucose; HbA1c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Physical activity; Bipolar disorder; Adolescents; Sedentary behaviourBD, bipolar disorder; CVD, cardiovascular disease; K-SADS-PL, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children, Present and Lifetime; SES, socioeconomic status
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, Body mass index; CVD, Cardiovascular disease; CRP, C-reactive protein; ETP, Endogenous thrombin potential; OC, Oral contraceptives; PCOS, Polycystic ovary syndrome; SHBG, Sex hormone binding globulin; TG, Thrombin generationPolycystic ovary syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CSPAP, comprehensive school physical activity program; CVD, cardiovascular disease; CRF, cardiorespiratory fitness; HOPE, health-optimizing physical education; VO2max, maximal oxygen consumption; MVPA, moderate-to-vigorous physical activity; NASPE, Nation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, body mass index; CRF, cardiorespiratory fitness; CV, cardiovascular disease; CVD, cardiovascular disease; MET, metabolic equivalent; PA, physical activity; RCT, randomized controlled trial; US, United StatesObesity; Exercise; Physical activity; Diet;