آشنایی با موضوع

برنامه ریزی کاربری زمین land use planning به عنوان هسته و مهم ترین بخش از برنامه ریزی شهری همواره موضوع اصلی مباحث شهرسازی بوده است. کاربری زمین به معنی نحوه استفاده از سطح زمین، شامل مکانیابی، نوع استفاده و طراحی توسعه انسانی است. با این حال الگوهای کاربری زمین ممکن است در تضاد با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در شکل توسعه پایدار آن قرار گیرد. به عبارت دیگر کاربری زمین عبارت است از نحوه یا نوع استفاده از زمین به جهت نوع فعالیتی که در آن انجام میشود. از این رو، عده ای شهرسازی را همان سیاستهای کاربری زمین میدانند. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری است و هسته برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر برنامه ریزی کاربری اراضی، علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است که به منظور استفاده موثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا صورت می گیرد. در این برنامه ریزی تلاش می شود که الگوهای اراضی شهری به صورت علمی مشخص شود و مکان یابی فعالیت های مختلف در شهر در انطباق و هماهنگی با یکدیگر و سیستم های شهری قرار گیرد. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه سلسله اقداماتی نظام یافته است که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسان که به نوعی بازمین مرتبط اند صورت می گیرد. یکی از وظایف مهم طرح های شهری، مشخص کردن نوع کاربری زمین، برای استفاده در زمینه های گوناگون مورد نیاز زندگی شهری در محدوده قانونی شهرها است. در حقیقت طرح کاربری زمین، یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه گذاری و تصمیمات عمومی و خصوصی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد.
در این صفحه تعداد 246 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی کاربری زمین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برنامه ریزی کاربری زمین
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Land use planning; Underground resources; Master plan; Sustainability; Urban development; 3D cadastral system; Geological data; Drill and Blast method; Ownership of the land;
مقالات ISI برنامه ریزی کاربری زمین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Cultural ecosystem services; Land use planning; Ecosystem functions; Urban ecosystems; Green infrastructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Informal land development; Informality; Illegal development; Suburbanization; Land use planning; Beijing; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Transport land use integration; Transit-oriented development; TOD; Land use planning; Transit investment; Beijing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Conservation subdivision; Residential development; Open space; Private protected areas; Landscape connectivity; Land use planning; Subdivision design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Mining; Resource extraction; Integrative modelling; Strategic environmental assessment; Cumulative impacts; Land use planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Worst-case scenario; Land use environmental tolerance index; Land use planning; Environmental impact assessment; GIS; Developing countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Dilemmas; Multi-stakeholder; Decision making; Collaboration tool; Cognitive mapping; 3D; Land use planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Climate change mitigation; Sustainable mobility; Transportation problem; Land use planning; Transport planning; Transport energy; School commuting; R410; R420; C610;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Health; Built environment; Policy; Legislation; Intersectoral action; Land use planning; Framing; Qualitative descriptive analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی کاربری زمین; Mitigation hierarchy; Biodiversity conservation; Land use modelling; Indicators; Biodiversity offsets; Environmental policy; European union; Land use planning;