آشنایی با موضوع

در علم آمار برآورد درست‌نمایی بیشینه (که به طور خلاصه به آن MLE (مخفف عبارت انگلیسی maximum likelihood estimation) نیز گفته می‌شود) روشی است برای برآورد کردن پارامترهای یک مدل آماری. وقتی بر مجموعه‌ای از داده‌ها عملیات انجام می‌شود یک مدل آماری به دست می‌آید آنگاه درست‌نمایی بیشینه می‌تواند تخمینی از پارامترهای مدل ارائه دهد. روش درست‌نمایی بیشینه به بسیاری از روش‌های شناخته شدهٔ تخمین آماری شباهت دارد. فرض کنید برای شخصی اطلاعات مربوط به قد زرافه‌های ماده بالغ موجود در یک جمعیت مهم باشد و این شخص به خاطر محدودیت هزینه یا زمان نتواند قد تک تک این زرافه‌ها را اندازه بگیرد، این شخص تنها می‌داند که این طول قدها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند ولی میانگین و واریانس توزیع را نمی‌داند حال با استفاده از روش درست‌نمایی بیشینه و با در دست داشتن اطلاعات مربوط به نمونه‌ای محدود از جمعیت می‌تواند تخمینی از میانگین و واریانس این توزیع بدست آورد. MLE این کار را به این ترتیب انجام می‌دهد که واریانس و میانگین را مجهول در نظر می‌گیرد آنگاه مقادیری را به آنها نسبت می‌دهد که با توجه به اطلاعات موجود محتمل‌ترین حالت باشد. در حالت کلی روش MLE در مورد یک مجموعهٔ مشخص از داده‌ها عبارتست از نسبت دادن مقادیری به پارامترهای مدل که در نتیجهٔ ان توزیعی تولید شود که بیشترین احتمال را به داده‌های مشاهده شده نسبت دهد (یعنی مقادیری از پارامتر که تابع درست‌نمایی را بیشینه کند). MLE یک سازو کار مشخص را برای تخمین ارائه می‌دهد که در مورد توزیع نرمال و بسیاری توزیع‌های دیگر به طور خوشتعریف عمل می‌کند.
در این صفحه تعداد 612 مقاله تخصصی درباره برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; 60E05; 62F10; Alpha-power transformed inverse Lindley distribution; Moments; Quantile function; Stress-strength reliability; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Laser micro-Doppler; Parameter estimation; Maximum likelihood estimation; Singular value ratio spectrum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; 62M05; 62F12; 60F99; Moderate deviation; Maximum likelihood estimation; Markov process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Maximum likelihood estimation; Compressed sensing; Sparse representation error; Signal and image compression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Design of algorithms; Natural image; CG image; Generalized Gaussian distribution; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Wood pulp; Low consistency refining; Fibre shortening; Comminution model; Mechanical pulp; LC; low consistency; TMP; thermomechanical pulp; SRE; specific refining energy; MEL; modified edge load; BIL; bar interaction length; MLE; maximum likelihood estima
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Statistical pattern recognition; Unconstrained face recognition; Maximum likelihood estimation; CNN (Convolution neural network); Kullback-Leibler divergence; Off-the-shelf deep features; AUC; Area Under Curve; CNN; Convolution Neural Network; HOG; Hist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Exponentiated exponential distribution; Marshall-Olkin generalized exponential distribution; Maximum likelihood estimation; Minimum spacing distance estimator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Industrial robots; Strain wave gearing; Calibration; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; primary; 62H12; secondry; 60G10; 60G15; 91G10; Curved statistical model; Dependent data; Higher-order asymptotic theory; Maximum likelihood estimation; Portfolio estimation; Regression model; Shrinkage estimator; Stationary process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; AMI; Advanced Metering Infrastructure; ANSI; American National Standards Institute; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers; CCC; California Commissioning Collective; CDM; Clean Development Mechanism; CFL; Compac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Left behind; Automated data; Passenger assignment; Maximum likelihood estimation; Bayesian estimation; MCMC sampler;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Polynomial phase signals; Frequency modulation; Parameter estimation; Maximum likelihood estimation; Time-frequency signal analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; ACOSSO; Adaptive COmponent Selection and Smoothing Operator; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; BUGS; Bayesian inference Using Gibbs Sampling; CDF; Cumulativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Dependence modeling; Multivariate event time data; Maximum likelihood estimation; Right-censoring; Survival analysis; Vine copulas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; 62H11; 62H12; 62H35; Conditional autoregressive model; Gaussian Markov random fields; Lattice data; Maximum likelihood estimation; Multivariate observations; Regional data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Stochastic volatility; Ornstein-Uhlenbeck processes; Financial time series; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; ADF test; KPSS test; Financial time series; Geophysical time series; GARCH model; Maximum likelihood estimation; Stochastic volatility model; Seismogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; C13; C38; Constrained factor models; Maximum likelihood estimation; High dimensionality; Inferential theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Maximum likelihood estimation; Empirical model adjustment; Sanchiao fault in Taipei;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Bayesian analysis; Health risk assessment; Lead; Maximum likelihood estimation; Monte Carlo simulation; Urban nonpoint source pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Credit risk; Maximum likelihood estimation; Regime-switching; Filtering; Noisy prices; C51; C58; G01;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Log ratio transformation; Market shares; Maximum likelihood estimation; Model invariance; Multi-series models; New products; Prediction distributions; US automobiles sales; Vector exponential smoothing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Compressive sensing; Sparsity pattern recovery; Performance bounds of algorithms; Joint-Typicality decoder; Maximum Likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Seismic fragility curve; Numerical simulation; Maximum likelihood estimation; Log normal probability law; Peak ground acceleration; Damage state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Long-span bridge; GPS; Vision-based system; Kalman filter; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Adaptive sensor arrangement; Ring formation; Fisher information; Maximum likelihood estimation; Mean squared error; Uniformly angular array;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Missing data; Multiple imputation; Attrition; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Bottom intra-class variability; Environmental noise; Maximum likelihood estimation; Radiative transfer model inversion; Shallow water hyperspectral remote sensing; Spectral covariance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Degradation analysis; Wiener process; Measurement errors; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Left Behind; Automated Data; Passenger Assignment; Maximum Likelihood Estimation; Bayesian Estimation; MCMC Sampler;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; State and parameter estimation; Maximum likelihood estimation; Maximum a posteriori estimation; Moving window estimation; Recursive Bayesian estimators; Multirate systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Bayesian estimates; Gibbs sampling method; Maximum likelihood estimation; Proximity sensors in leading-edge flap in aircraft; Reliability; Segmented distribution; Weibull distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Large spatial data; Subsampling; U-statistics; Parallel computing; Gaussian random field; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Fatigue limit; Probabilistic evaluation; Test method; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; A-optimality; D-optimality; Exponential distribution; Maximum likelihood estimation; Multiple failure modes; Variance-optimality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Accelerated life test; Truncated distribution; Progressive censoring; Maximum likelihood estimation; Pivotal-based estimation; Confidence interval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Cardiac fibers; Cardiac diffusion tensor imaging; Maximum likelihood estimation; Motion correction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Temporary jobs; Labor protection; Search models; Maximum likelihood estimation; Structural estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; C22; C32; E30; E50; E51; G01; Unobserved component time series model; Kalman filter; Maximum likelihood estimation; Band-pass filter; Medium-term cycles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; KM; Kaplan-Meier estimate; MLE; Maximum Likelihood Estimation; WWTP; wastewater treatment plant; ACS; American Community Survey; RSD; relative standard deviation; MDMA; 3,4 methylenedioxymethamphetami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برآورد درست‌نمایی بیشینه یا برآورد حداکثر احتمال; Data reconciliation; Maximum likelihood estimation; Generalized T distribution; Historical data; PSO algorithm