آشنایی با موضوع

در آمار انحراف معیارکه با نمادσ نشان داده می‌شود یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که داده‌ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برابر با ریشه دوم واریانس است. خوبی آن نسبت به واریانس، این است که هم بعد با داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل‌های آماری نیز به کار می‌رود. در مطالعات علمی، معمولاً داده‌های با انحراف معیار بیشتر از دو به عنوان داده‌های پرت در نظر گرفته و از تحلیل، خارج می‌شوند. در خصوص داده هایی با توزیع نرمال، انحراف معیار یا SD شاخصی است که چگونگی پراکندگی داده های حاصل از یک سنجش در اطراف میانگین در جمعیت مورد مطالعه یا افراد شرکت کننده را نشان می دهد و واحد آن با واحد داده مورد سنجش یکسان است. چنانچه داده ها با حرف X و میانگین داده ها با حرف M نشان داده شود، اختلاف هر داده با میانگین بصورت (Xi – M)Sigma و مجموع اختلاف هر داده با میانگین با (Xi – M)Sigma نشان داده می شود. توجه به فرمول فوق، اشکالی را مطرح می کند. چون در خصوص میانگین حسابی داده ها این مجموع اختلافات همواره صفر می شود، دو حالت وجود دارد. حالت اول: همه داده ها با میانگین برابری می کرده اند و اختلافشان صفر بوده و لذا مجموع اختلافات صفر بدست آمده است. حالت دوم: برخی داده ها از میانگین بالاتر و برخی از میانگین پایین تر بوده اند، به گونه ایی که مجموع اختلاف داده های بالاتر و پایین تر از میانگین، صفر شده است. برای رهایی از این مشکل با مربع نمودن اختلافات، جهت تغییر حذف می شود و شق دوم مسئله دیگر متصور نخواهد بود. به عبارتی می توان گفت: (Xi – M)2 هرگز در مواردی که برخی داده ها بزرگتر و برخی داده ها کوچکتر از میانگین باشند، عبارت مجموع مربعات اختلاف از میانگین، صفر نخواهد شد. به نظر می‌رسد که نخستین بار، کارل پیرسون در نوشته‌های خود در سال ۱۸۹۴ از واژه انحراف معیار استفاده کرده‌است. این واژه جایگزینی برای واژه‌هایی شده‌است که پیش از آن مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
در این صفحه تعداد 586 مقاله تخصصی درباره انحراف معیار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انحراف معیار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; 30-Day readmission; Affective disorder; Anxiety; Depression; Spine surgeryBMI, Body mass index; MCS, Mental component score; ODI, Oswestry disability index; PCS, Physical component score; SD, Standard deviation; SF-36, Short-form 36; VAS-BP, Back pain vis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Forearm crutch; Biomechanics; Swing-through crutch gait; Ground reaction forces; Damper% BW, percent body weight; s, seconds; sd, standard deviation; ηp2, partial eta squared
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HA, hydroxyapatite; THA, total hip arthroplasty; AOANJRR, Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry; SOCRATES, Standardised Orthopaedic and Cartilage Repair and Treatment Evaluation Software; SD, standard deviation; CI, confid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AP, accessory pathway; AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia; AVRT, atrioventricular reentrant tachycardia; CS, coronary sinus; EPS, electrophysiologic study; RF, radiofrequency; SD, standard deviation; SVT, supraventricular tachycardia; WPW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; School screening; Prevalence; Hearing loss; Developing countries; South AfricadB, Decibel; Hz, Hertz; NHS, newborn hearing screening; SNHL, sensorineural hearing loss; SD, standard deviation; SLM, sound level meter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AMC, Academic Medical Center; CI, confidence interval; CRP, C-reactive protein; E.C.I., e causa ignota; Hb, hemoglobin; NEC, necrotizing enterocolitis; NICU, neonatal intensive care unit; PNA, postnatal age; SD, standard deviation; UMCG, University Medica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; GPR35, G-protein coupled receptor; HPLC, high performance liquid chromatography; IDO, indoleamine 2,3-dioxygenase; KYNA, kynurenic acid; SD, standard deviation; TDO, tryptophan 2,3-dioxygenaseKynurenic acid (PubChem CID: 3845)Castanea sativa; Chestnut tre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMI, body mass index; CLD, chronic liver disease; ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; HE, hepatic encephalopathy; IMAMC, ideal mid-arm muscle circumference; MAC, mid-arm circumference; SD, standard deviation; SGA, Subjective Glo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Cervical spine; EasyGO system; Endoscopy; Minimally invasive technique; Osseous foraminal stenosis; Posterior cervical foraminotomyACDF, Anterior cervical diskectomy and fusion; SD, Standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; MRI, magnet resonance imaging; NF2, neurofibromatosis type 2; SD, standard deviation; WHO, World Health OrganisationSpinal tumors; Neurofibromatosis type 2; Growth dynamics; Magnetic resonance imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; COP, center of pressure; CI, confidence interval; CV, coefficient of variation; GRF, ground reaction force; ICC, intra-class correlation coefficient; LoA, limit of agreement; SD, standard deviation; vGRF, vertical ground reaction forceForce platforms; Gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; POCT, point-of-care testing; ED, Emergency Department; CCU, Critical Care Unit; CV, coefficient of variation; SD, standard deviation; SEE, Standard Error of Estimate; TEa, Total Allowable ErrorLactate; Point-of-care testing; Blood gas; Fetal acidosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CRPS; Outcome; SympathectomyCISS, Cold intolerance symptom severity; CRPS, Complex regional pain syndrome; IQR, Interquartile range; PID, Pain intensity difference; SD, Standard deviation; SGB, Stellate ganglion block; VAS, Visual analogue scale
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AC, alternating current; DBD, dielectric barrier discharge; DE, dielectric; GE, ground electrode; HV, high voltage; IE, inner electrode; NTP, non-thermal plasma; ppm, part per million; SD, standard deviation; SIE, specific input energy; VOC, volatile orga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AUC, area under the curve; D50, median particle size; DSC, differential scanning calorimetry; FCC, functionalized calcium carbonate; LMW, low molecular weight; MBZ, metronidazole benzoate; MMW, medium molecular weight; SD, standard deviation; XRPD, X-ray
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; θ, soil moisture; δDθ, soil water δD values; T, temperature; Tmax, maximum air temperature; Tmin, minimum air temperature; Max, maximum; Min, minimum; ET0, reference evapotranspiration; SD, standard deviation; CV, coefficient of variation; ρb, bulk densit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CPU, central processing unit; CV, coefficient of variation; DOF, degrees of freedom; FEM, finite element method; FE, finite element; SD, standard deviation; PC, personal computerCross roll straightening; Finite element analysis; Eulerian material flow; El
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Contraception; Hyperprolactinemia; Macroprolactinemia; Polyethylene glycol assayFSH, follicle-stimulating hormone; Ig, immunoglobulin; LH, luteinizing hormone; TSH, thyroid stimulating hormone; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; UCB, umbilical cord blood; SOPs, standardised operating procedures; 1H-NMR, proton nuclear magnetic resonance; DI, direct infusion; LC, liquid chromatography; MS/MS, tandem mass spectrometry; SD, standard deviation; CI, confidence interval; PC, phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; OA, osteoarthritis; BMI, body mass index; SD, standard deviation; WOMAC, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis IndexAspirin; Osteoarthritis; Cartilage; Cohort study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; TPTD, transpulmonary thermodilution; CI, cardiac index; EVLWI, extra-vascular lung water index; GEDVI, global end diastolic volume index; CVC, central venous catheter; AL, arterial line; SD, standard deviation; LOA, limits of agreementHemodynamic monitori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CUC, chronic ulcerative colitis; IPAA, ileal pouch—anal anastomosis; QoL, quality of life; CD, Crohn's disease; SD, standard deviation; OR, odds ratio; PSC, primary sclerosing cholangitisUlcerative colitis; Pediatrics; Ileal pouch-anal anastomosis; Qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; PD, Parkinson's disease; H&Y, Hoehn and Yahr classification of the stage of Parkinson's disease; UPDRS III, Unified Parkinson's Disease Rating Scale, Part III (motor section); SD, standard deviation; VKT, vowel keeping time (in milliseconds); maxSylRep, m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; VTE, venous thromboembolism; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism; RDW, red blood cell distribution width; MCV, mean corpuscular volume; TNF, tumour necrosis factor; IL, interleukin; CRP, C Reactive Protein; SD, standard deviation; OR, odds r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; PPS, post-polio syndrome; NHP-PM, Nottingham Health Profile, subscale physical mobility; SD, standard deviation; IQR, interquartile range; ICF, International Classification of Functioning, Disability and HealthPostpoliomyelitis syndrome; Mobility limitati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; 20; 24.1; 36; 44CI, confidence interval; CS, cardiac strangulation; CT, computed tomography; EP, epicardial pacemaker; PA, posteroanterior; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Glossopharyngeal nerve; Pharyngeal motor evoked potential; Skull base tumor; Swallowing dysfunction; Transcranial electrical stimulation; Vagus nerveCMAP, Compound muscle action potentials; PhMEP, Pharyngeal motor evoked potential; SD, Standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CI, confidence interval; D1, deiodinase type I; D2, deiodinase type II; D3, deiodinase type 3; FT4, free thyroxine; GM, geometric mean; sd, standard deviation; TH, thyroid hormones; TSH, thyroid-stimulating hormone; TT3, total triiodothyroninePrenatal exp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AUC, area under curve; CEA, carcinoembryonic antigen; IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm; IQR, interquartile range; MCN, mucinous cystic neoplasm; NMCN, nonmucinous cystic neoplasm; ROC, receiver-operating characteristic; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BMES, Blue Mountains Eye Study; BP, blood pressure; CI, confidence interval; LD, linkage disequilibrium; LOCS III, Lens Opacity Classification System III; OR, odds ratio; PC, principal component; PSC, posterior subcapsular; SD, standard deviation; SNP, si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; GSA, grass silage containing alfalfa; BP, biogas plant; CT, coarse triticale; GS, grass silage; MS, maize silage; MSF, maize silage originated from a foaming biogas plant; MV, mean value; PP, protein powder; SBS, sugar beet silage; SD, standard deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SD, standard deviation; CI, confidence interval; IQR, interquartile range; LBP, low back pain; Gen, generic; Spec, specific; QoL, quality of life; I2, heterogeneity statistic; Df, degrees of freedom; MRI, magnetic resonance imaging; NRS, numeric rating sc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; EID, emerging infectious disease; EU, European Union; FMD, foot-and-mouth disease; PCA, principal component analysis; PPR, peste des petits ruminants; SD, standard deviation; TBE, tick-borne encephalitis; TSE, transmissible spongiform encephalopathyEurope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Apnea; Sleep; Snoring; Wheezing; ChildrenOR, odd's ratio; SDB, sleep disordered breathing; SD, standard deviation; ISAAC, international study on asthma and allergies in childhood; PEF, peak expiratory flow; PSQ, pediatric sleep questionnaire; RSV, respira
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AR, Air resistance; B, ISO brightness; CV, Coefficient of variation; D, Density; E, Elongation; SD, Standard deviation; T, Tint; TEA I, Tensile energy absorption index; Tear I, Tear index; Th, Thickness; TI, Tensile index; V, Intrinsic viscosity; W, White
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; EHI, exertional heat-related injury; BW, body weight; ANOVA, analysis of variance; SD, standard deviation; VO2, volume of oxygenHyperthermia; Thermotolerance; Volitional fatigue; Environmental physiology; Heat stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; 15.5CT, computed tomography; EBB, endobronchial biopsy; EBUS, endobronchial ultrasonography; NAA, nucleic acid amplification; OR, odds ratio; PPD, purified protein derivative; SD, Standard deviation; TBLB, transbronchial lung biopsy; TBNA, transbronchial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Augmentation index; Pulse wave velocity; Carotid thickness; Twin studyIMT, carotid intima-media thickness; AIx, aortic augmentation index; PWV, pulse wave velocity; h2, heritability; MAP, mean arterial pressure; SD, standard deviation; RSES, Rosenberg sel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Cerebral spinal fluid leak; CSF leak; Discectomy; Durotomy; Laminectomy; Minimally invasive surgery; Spine surgeryCSF, Cerebrospinal fluid; MISS, Minimally invasive spine surgery; OR, Odds ratio; SD, Standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Body mass index; Cardiovascular disease; Cohort studies; Growth; MortalityBMI, body mass index; CHD, coronary heart disease; CI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; HR, hazard ratio; SD, standard deviation