آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل همبستگی(به انگلیسی: Correlation analysis) که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها (Variables) را نشان دهد. تحقیق همبستگی بر اساس هدف تحقیق به دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول به تحقیقاتی مربوط می‌شود که هدف بررسی همبستگی دو متغیری است، بدین معنی که محقق می‌خواهد رابطه دو به دو متغیرهای موجود را بررسی کند. دسته دوم تحقیقات مربوط به تحلیل رگرسیون (Regression Analysis) را شامل می‌شود که هدف آن پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. و در نهایت دسته سوم مربوط به تحلیل ماتریس همبستگی (Correlafion Matrix Analysis) و آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها انجام می‌گیرد. هر یک از این سه دسته تحقیق روش آماری خود را برای تجزیه و تحلیل لازم دارد که برخی از این روشها به دلیل پیچیدگی توسط کامپیوتر انجام می‌شود. انواع همبستگی متغیرها یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون، ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس. در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون، هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آن ها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاری آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است. در زیر با تفضیل بیشتر هر یک از موارد فوق مورد بحث قرار می‌گیرد. ۱- ضریب همبستگی (تحقیق همبستگی دو متغیری) در این گونه تحقیقات هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می‌شود. از آن جا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است. ۲- تحلیل رگرسیون در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ۳- تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی روش تحلیل عاملی چیست؟ در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه ای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها را در عامل های محدود تر خلاصه کند یا خصیصه های زیر بنایی یک مجموعه از داده ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی استفاده می‌کند. روش مدل معادلات ساختاری چیست؟ در صورتی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط متغیرهای تحت بررسی بیازماید، از روش مدل معادلات ساختاری استفاده می‌کند. برای هر دو منظور فوق لازم است که ماتریس کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده تحلیل شود.
در این صفحه تعداد 444 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل همبستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل همبستگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Copper sulfate (PubChem CID: 24462); Potassium sulfate (PubChem CID: 24507); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Ether (PubChem CID: 3283); Ethanol (PubChem CID: 702); Chinese tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Qatar-marine coastal sediments; Arabian Gulf; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs); Grain size; Total organic carbon (TOC); Correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Information-seeking behavior; Innovative behavior; Correlation analysis; Nursing students; Information literacy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Correlation analysis; Fine motor function; Gray matter; Purdue Pegboard Test; Schizophrenia; White matter; AD; axial diffusivity; ANCOVA; analysis of covariance; CPeq; chlorpromazine-equivalent doses; DTI; diffusion tensor imaging; FA; fractional anisotro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Rice; Starch; Starch component parameter; Enzyme hydrolysis parameter; Correlation analysis; AAC; apparent amylose content; AAG; Aspergillus niger amyloglucosidase; AC; amylose content; GBSSI; granule-bound starch synthase I; GPC; gel-permeation chromatog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Polyethylenes (PE); Anti-rutting agent (ARA); Chemical functional group; Large molecular size; Viscoelastic master curve; Correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Particle; Vertical profiles; Unmanned aerial vehicle (UAV); Meteorological parameters; Correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Stepwise compression-relaxation testing; Stress drop versus applied strain; Tumor detection; Correlation analysis; Mechanical biomarker;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همبستگی; Sustainable buildings; Key performance indicators (KPIs); Issues (sustainability issues); LEED; Pakistan; Correlation analysis;