آشنایی با موضوع

روش گردآوری داده ها برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههای مختلف عمل می شود. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. رایج ترین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ها، برگه مشاهده، برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات می باشد. پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. برای اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوری داده ها، لازم است این ابزار مشخصات و ویژگی های معینی را دارا باشد و محقق نکات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد: 1-پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوری داده های موجود که قبلاً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده کند و یا خود به تولید ابزاری مناسب مبادرت نماید. 2-در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز به لحاظ مفاهیم آماری قابل قبول باشد. 3-چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوری داده های تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که محتوای آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعه مورد تحقیق مناسب است. 4-در صورتی که در محتوای ابزار گردآوری داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود. 5-حساسیت ابزار گردآوری داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندی داده ها و یا طبقه بندی جواب های سئوالات و یا واحد و مقیاس اندازه گیری داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت های کوچک بین واحدهای مورد پژوهش را معلوم دارد. 6-چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر برای گردآوری داده های تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در چه زمانی، از چه کسانی و توسط چه فردی از این وسیله برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن متغیرهای مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح اقدامات ضروری جهت جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کند.
در این صفحه تعداد 479 مقاله تخصصی درباره گردآوری داده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گردآوری داده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Salud comunitaria; Diagnóstico de necesidades; Participación comunitaria; Recogida de información; Métodos mixtos; Community health; Needs assessment; Community participation; Data collection; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Marine recreational fisheries; Social-ecological impacts; Data collection; Fisheries management; Galicia (Northwest Spain);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Pedestrian crowds; Human crowds; Crowd safety; Crowd dynamics; Crowd management; Experimentation; Data collection; Empirical observations; Collective motion; Emergency evacuations; Crowd disasters; Laboratory experiments; Virtual-reality experiments; Evac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Basic Science Study; Research Methodology; Data collection; Patient-reported outcome measures; Tablet; Electronic surveys; Shoulder outcome assessments; E-mail surveys; E-mail reminder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Chart review; data abstraction form; data collection; electronic health record; evidence-based practice; retrospective; research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; Adolescent health; Health policy; Data collection; Risk assessment; Primary prevention; Health surveys; Behavioral Risk Factor Surveillance System; Behavioral surveillance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; prostatic neoplasms; data collection; registries; therapeutics; CaPSURE; Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor; ERSPC; European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer; GS; Gleason score; HT; hormonal treatment; NPCR; Natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گردآوری داده; WHO; world health organization; DSM IV-TR; diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition revised; ASSIST; alcohol, smoking and substance involvement screening test; Self-injurious behavior; Suicide, attempted; Emergency departments