آشنایی با موضوع

گوتیت (به انگلیسی Goethite) با فرمول شیمیایی FeOOH از مجموعه کانی هاست و از نام شاعر آلمانی گوته (J. W. Goethe) گرفته شده‌است. نامحلول در HCl حتی با وجود حرارت شعله) Fe2O۳: ۸۹٫۸۶٪ H2O: ۱۰٫۱۴٪ برای اولین بار در آمریکا کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - رشته ای، رنگ: قهوه‌ای - سیاه، شفافیت: کدر(اپاک(، شکستگی: نامنظم - خشن (تراشه‌ای)، جلا: الماسی - نیمه فلزی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی پارامغناطیس و منشأ تشکیل آن ثانوی است. در تحقیقی تاثیر pH در کارایی حذف آرسنیک و جیوه از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذرات گوتیت بررسی گردید. نتایج نشانداد در عنصر آرسنیک با افزایش pH از 2 به 4، درصد حذف آرسنیک افزایش و در بالاتر از 4 کاهش یافت. بیشترین میزان جذبدر pH=4 به میزان 92/71% اتفاق می افتد و همچنین بیشترین میزان ظرفیت جذب در این شرایط به میزان 4/63 خواهد بود. در عنصر جیوه نیز با افزایش میزان pH از 6 به 8، درصد حذف جیوهافزایش و در pH های اسیدی میزان حذف کاهش می یابد. بیشترینمیزان جذب در pH=8؛ 78/12% و بیشترین ظرفیت جذب نیز در pH=8؛ 3/90 می باشد. جذب سطحی یکی از روشهای مؤثر و با صرفه برای حذف فلزات سمی از جمله سرب از آبهای آلوده میباشد. در تحقیقی دیگر قابلیت جذب سطحی سرب توسط دو جاذب ارزان قیمت شامل گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شدهSDRM)مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها نشان داد که هر دو جاذب قابلیت بالایی برای حذف سرب از آبهای آلوده دارند ولی در غلظتهای بالاSDRMنسبت به گوتیت جاذب مؤثرتری برای سرب است. به طوری کهSDRM و گوتیت طبیعی در غلظت اولیهیmg/L150 به ترتیب 98/41و78/53 درصد سرب محلول درآب رادردمای محیط 22/5درجه و با شرایی ph=5 دوزجاذب 6g/L زمان 0 دقیقه و اندازه ذرات زیر 230 مش حذف میکنند. در این شرایط حداکثر ظرفیت جذب qe)سرب برای گوتیت و گل قرمز اصلاح شده به ترتیب 19/633و24/603 میلیگرم سرب بر گرم جاذب میباشد. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که رابطهی بین غلظت اولیهی سرب و درصد جذب، برای جاذبSDRMمستقیم بوده در حالیکه برای گوتیت طبیعیاین رابطه به شکل معکوس میباشد. بررسی شیمی گوتیت می تواند اطلاعاتی از ترکیب سیالات ثانویه که در منطقه جریان داشته اند به دست بدهد. گوتیت از جمله کانی هایی است که در اکثر تیپ های مختلف کانسارهای آهن دیده می شود. اما در کانسارهای تیپ اسکارن و گرمابی نمود بیشتری دارد و به علت حجم عظیم سیالات در این نوع کانسارها، گسترش لیمونیتی و گوتیتی شدن بیشتر است. گسل ها و شکستگی ها در منطقه شمال غربی زون ارومیه نیز به عنوان تسهیل کننده دگرسانی مگنتیت، نقش موثری در تشکیلگوتیت داشته اند. از سطح به عمق میزان گوتیت در مقاطع و نمونه ها کاهش می یابد. در قسمت تحتانی کانسارمگنتیت ها سالمتر از بخش های فوقانی است. مطالعات EPMA انجام شده بر روی نمونه های گوتیت در کانسار کورکورا- مقداری SiO2 )متوسط 5/2 درصد وزنی) را نشان می دهد. آنالیز گوتیت ها میانگین Fe=76%، بدون Ti و Cr و با Ni متوسط (ppm110) را در ساختار خود نشان می دهد.
در این صفحه تعداد 535 مقاله تخصصی درباره گوتیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گوتیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوتیت; Iron (hydr)oxides; Ferrihydrite; Goethite; Organic matter; Humic acid; Adsorption; Trace elements; Copper; EXAFS; Surface complexation model;