آشنایی با موضوع

اﺳﻤﻜﺘﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎری ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺎد ﺟﺬب آب، ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ، ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮددرزﮔﻴﺮی و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ زﻳﺎد در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ آب ﺑﻨـﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ(مانند ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ) و ﭘـﺮوژهﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ای) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴـﺮد.
در این صفحه تعداد 326 مقاله تخصصی درباره اﺳﻤﻜﺘﻴﺖ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اﺳﻤﻜﺘﻴﺖ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﺳﻤﻜﺘﻴﺖ; Smectite; Ballast minerals; Ballast hypothesis; Particulate organic carbon export; Size-specific sinking velocity; Carbon-specific respiration rate; Aggregates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اﺳﻤﻜﺘﻴﺖ; Homochirality emergence; Prebiotic chemistry; Prebiological phosphorylations; Enantiomeric enrichment; Prebiological evolution; Smectite