آشنایی با موضوع

پاشندگی یا پاشش پدیده‌ای است که در آن سرعت فاز یک موج به بسامد آن وابسته‌است. درمحیط‌های پاشنده، ضریب شکست برای امواج با بسامد های گوناگون ناهمسان است، به این دلیل امواج با بسامد های گوناگون در این محیط‌ها با سرعت‌های گوناگون حرکت کند که موجب پاشش یا پاشیدگی آنها می‌گردد. رابطه پاشش dispersion relation، بیانگر رابطه میان طول موج یا عدد موج با بسامد یا انرژی است. پاشش زمانی روی می‌دهد که سرعت فاز و سرعت گروهِ یک موج دگرسان باشد. پدیده پاشش تنها به فیزیک کلاسیک محدود نمی‌شود و در فیزیک کوانتومی نیز با این پدید روبه‌رو هستیم و می‌توان گفت که این پدیده در فیزیک کوانتومی بسیار پررنگ‌تر است از فیزیک کلاسیک زیرا در کوانتوم بیشتر وقت ها سرعت گروه و سرعت فاز برای ذره‌های کوانتومی یکسان نیست. خاصیت پاشندگی مواد: بیشتر باریکه‌های نور از برهم نهش امواج با طول موج هایی بدست آمده‌اند که در تمام گستره طیف مرئی وجود دارند. سرعت نور در خلا برای همه طول موج ها یکی است، اما درون محیط مادی سرعت انتشار برای طول موجهای مختلف متفاوت است. پس ضریب شکست یک ماده به طول موج بستگی دارد. هر محیط ناقل موج که سرعت موج در آن با طول موج تغییر کند، دارای خاصیت پاشندگی است.
در این صفحه تعداد 245 مقاله تخصصی درباره رابطه پاشش، رابطه پاشندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رابطه پاشش، رابطه پاشندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Flexible porous plate; Green's function; Expansion formulae; Dispersion relation; Shallow water approximation; Reflection and energy dissipation coefficients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Dispersion relation; Temporal instability; Growth rate; Viscoelasticity; Capillary breakup; Liquid thread;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Split linear wave equations; Split finite element method; Dispersion relation; Structure-preserving discretization; Shallow-water wave equations; 76M10 (Primary); 65M60 (Secondary);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Nonlocal size-effect; Magnetoelectroelastic; Multilayered plate; Wave propagation; Propagator matrix; Dispersion relation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Orthotropic plate; Stiffness properties; Elastic constants; Wavenumber analysis; Dispersion relation; Thin/thick plate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Triangular spectral element method; Dispersion relation; Optimized cubature points; Positive integration weights; Courant-Friedrichs-Lewy numbers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Nonlocal integral elasticity; Vibration; Scaling effect; Dispersion relation; Carbon nanotube; Graphene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Turbulence in stratified fluids; Propagation of sound waves; Kolmogorov scaling; Bolgiano-Obukhov scaling; Dispersion relation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Elastic wave propagation; honeycomb thin layer; honeycomb core sandwich; Bloch wave transform; bandgaps; anisotropy; dispersion relation; Mindlin-Reissner theory of plates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Plasmonic waveguide; Surface plasmon polariton; Dispersion relation; Finite element method; The method of moments; Substrate; Propagation length; Phase velocity; Group velocity; Mode profile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رابطه پاشش، رابطه پاشندگی; Wave scattering and trapping; Flexible porous plate; Dispersion relation; Reflection and transmission coefficients;