آشنایی با موضوع

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ روده ای و از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﻗﻞ روده ای اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری، ﺳﭙﺘﯽ ﺳﻤﯽ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ شود. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن دﻓﺎع ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. این باکتری اگرچه در فلور نرمال دهان، پوست و روده یافت می‌شود ولی درصورت آسپیراسیون می‌تواند موجب پنومونی خطرناکی شود. پنومونی کلبسیلایی بویژه در افراد الکلی، بستری در بیمارستان و افراد داری ضعف ایمنی مانند مبتلایان به ایدز دیده می‌شود.
در این صفحه تعداد 754 مقاله تخصصی درباره ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Klebsiella pneumoniae; Acid pretreated liquor; Lignocellulosic biomass; Crude glycerol; 1,3-propanediol; Rice straw;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Anaerobic bacteria; Bacterial infections; Klebsiella pneumoniae; Peritonsillar abscess; Viridans streptococci; Bactérias anaeróbicas; Infecções bacterianas; Klebsiella pneumoniae; Abscesso peritonsilar; Viridans streptococci;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Gentamicin; PLGA; Nanoparticles; Klebsiella pneumoniae; Intracellular infection; Macrophage; Inflammation; Pyroptosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; A. iwoffii; Acinetobacter iwoffii; AMPS-Na+; 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid sodium salt; B. cereus; Bacillus cereus; B. subtilis; Bacillus subtilis; BC; Bacterial cellulose; CA; Cellulose Acetate; C. freundii; Citrobacter freundii; CMCS; Carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Klebsiella pneumoniae; Acinetobacter baummanii; NDM-producing carbapenemase; OXA48-producing carbapenemase; Within-host diversity; Population typing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Antimicrobial polymer; Polyionenes; Broad-spectrum antimicrobial activity; Multidrug resistance; Klebsiella pneumoniae; Lung infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Acinetobacter baumannii; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa; Infection; Extended spectrum β-lactamase; Risk factor for infection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Environmental contamination; Ultraviolet light; Clostridium difficile; Klebsiella pneumoniae; Meticillin-resistant Staphylococcus aureus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Klebsiella pneumoniae; Endogenous endophthalmitis; Sub retinal abscess; Intravitreal injections; Vitrectomy; High field photography; Good visual outcome; Klebsiella pneumoniae; Endophtalmie endogène; Abcès sous-rétinien; Injections intravitréennes; Vi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Achromobacter xylosoxidans; Klebsiella pneumoniae; Bacillus mannanilyticus; Concoction; Consortium; Mineralization; Textile mill effluent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Flux balance analysis; Metabolic objective identification; Multi-level programming; Optimization; 1,3-propanediol; Klebsiella pneumoniae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Whole genome sequencing; WGS; Carbapenem resistance; CRE; CRKP; Nosocomial transmission; PFGE; Single nucleotide variant; SNV; Klebsiella pneumoniae; Tn4401; Mutation; NGS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ; Atomic force microscopy; Klebsiella pneumoniae; Antimicrobial peptide; Capsular polysaccharide; Membrane interaction; Caerin; Melittin