آشنایی با موضوع

اصطلاح 'باکتریمی' به معنى وجود باکترى در خون است. اهمیت باکتریمى متغیر بوده، معمولاً بى‌خطر مى‌باشد. باکتریمى گرم مثبت معمولاً نسبت به باکتریمى گرم منفى اهمیت کمتر و پیش‌آگهى بهترى دارد. عفونت باکتریمی بسیار اهمیت دارد، چون خون در سر تا سر بدن پخش است. بطور معمول خون فاقد میکروب است ولی گاه میکروبها به داخل جریان خون راه می یابند. اگر وجود میکروب در خون موقت باشد به آن باکتریمی گذرا و اگر ممتد باشد ترم باکتریمی مستمر بکار میرود. برای اثبات اینکه میکروب در خون وجود دارد باید حداقل 2 نمونه کشت خون به فاصله نیم ساعت تهیه کرد. اگر در هر دو نمونه یک باکتری رشد کرد به این معنی است که باکتری درجریان خون وجود دارد. اگر باکتری فقط در یک نمونه محیط کشت رشد کرده باشد به معنی آلودگی است چون زمانیکه سرسوزن وارد سیاهرگ میشود تا خون گیری انجام شود ممکن است باکتریهای موجود در سطح پوست وارد سرسوزن شده و در محیط کشت رشد کنند. گرچه در این صورت در اکثر موارد باکتریهای غیرمهاجم رشد داده خواهند شد ولی همانطورکه توضیح داده شد درصد کمی از افراد ممکن است حاوی میکروبهای بیماریزا در سطح پوست خود باشند و لذا در این صورت تشخیص آلودگی محیط کشت با وجود واقعی باکتری در خون ممکن است سخت باشد.
در این صفحه تعداد 518 مقاله تخصصی درباره باکتریمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI باکتریمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Arteriovenous fistula (AVF); bacteriology; buttonhole; cannulation; infection; hemodialysis; bacteraemia; septicaemia; access-related infection; Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidermidis; end-stage renal disease (ESRD); needling; disinfection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Central venous catheter; Suture; Safety device; Bacteraemia; Adhesive device; Catéter venoso central; Sutura; Dispositivo de seguridad; Bacteriemia; Dispositivo adhesivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Bacteriemia; Evaluación de la discapacidad; Edad avanzada; Índice de Barthel; Índice de Charlson; Bacteraemia; Disability assessment; Elderly; Barthel index; Charlson index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Bacteraemia; Disability assessment; Elderly; Barthel index; Charlson index; Bacteriemia; Evaluación de la discapacidad; Edad avanzada; Índice de Barthel; Índice de Charlson;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Fever without source; Bacteraemia; Serious bacterial infection; Urine culture; Blood culture; Cerebrospinal fluid culture; Fiebre sin foco; Bacteriemia; Infección bacteriana potencialmente grave; Cultivo de orina; Hemocultivo; Cultivo de líquido cefalor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Antibiotic resistance; Bacteraemia; Bacteria; Fungi; Microbiology; Epidemiology incidence; Resistencia a antibióticos; Bacteriemia; Bacteria; Hongo; Microbiología; Incidencia epidemiología;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Biomarkers; Bacteraemia; Community-acquired pneumonia; C-reactive protein; Emergency department; Lactate; Mortality; Proadrenomedullin; Procalcitonin; Prognosis; Servicio de urgencias; Neumonía adquirida en la comunidad; Pronóstico; Mortalidad; Biomarca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Servicio de urgencias; Neumonía adquirida en la comunidad; Pronóstico; Mortalidad; Biomarcadores; Procalcitonina; Proadrenomedulina; Proteína C reactiva; Lactato; Bacteriemia; Biomarkers; Bacteraemia; Community-acquired pneumonia; C-reactive protein; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Peripheral venous catheter; Bacteraemia; Staphylococcus aureus; Prevalence; Phlebitis; Peripheral-venous-catheter-associated bloodstream infection; Internal medicine departments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Blood culture; Bacteraemia; Contamination; Fever without source; Emergency department; Interpretation; Specimen collection; Hemocultivo; Bacteriemia; Contaminación; Fiebre sin foco; Urgencias; Interpretación; Técnica extracción;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Procalcitonin; C-reactive protein; Biomarkers; Acute meningitis; Bacteraemia; Emergency department; Procalcitonina; Proteína C reactiva; Biomarcadores; Meningitis aguda; Bacteriemia; Servicio de Urgencias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Procalcitonina; Proteína C reactiva; Biomarcadores; Meningitis aguda; Bacteriemia; Servicio de UrgenciasProcalcitonin; C-reactive protein; Biomarkers; Acute meningitis; Bacteraemia; Emergency department
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Bacteraemia; Catheter infections; Indicator of infections; S. aureusBactériémie; Indicateur d’infections; Infections liées aux cathéters; S. aureus