آشنایی با موضوع

تصفیه خانه فاضلاب محلی است که فاضلاب از طریق شبکه جمع آوری فاضلاب برای انجام عملیات تصفیه و حذف آلاینده های موجود در آن جمع آوری می گردد. فرایند های تصفیه فاضلاب شامل فرایند های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی می باشد. امروزه با توجه به کمبود آب شرب در دسترس در جهان اهمیت تصفیه خانه های فاضلاب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است امروزه در جهان، تصفیه خانه از ارکان مهم پیشرفت های مدنی محسوب می شود. پارامترهای طراحی تصفیه خانه فاضلاب: پارامترهای طراحی تصفیه خانه فاضلاب، برای طراحی مکانیکال و طراحی فرایند های های تصفیه فاضلاب استفاده می شود موارد زیر می باشد: 1- انتخاب نوع راکتور 2- روابط سینتیکیقابل کاربرد 3- زمان ماند جامدات و ضوابط بارگذاری مورد استفاده 4- تولید لجن 5- انتقال و نیازمندی های اکسیژن 6- نیاز به مواد مغذی 7- سایر نیازهای مواد شیمیایی 8- مشخصات ته نشینی جامدات بیولوژیکی 9- استفاده از انتخاب کننده ها 10- مشخصات پساب خروجی. واحد های تصفیه خانه ها: 1- آشغالگیر: اولین واحد عملیات که عموما در تصفیه خانه های فاضلاب وجود دارد واحد آشغالگیری است. آشغالگیر دستگاهی است که معمولا دارای منافذی هم اندازه بوده و برای جدا کردن مواد جامد موجود در جریان ورودی فاضلاب به تصفیه خانه استفاده می شود. 2- دانه گیر: حوضچه های دانه گیری از ورود مواد دانه ای شامل شن، سنگ ریزه، خاکستر و مواد جامد جلوگیری به عمل می آورد، حذف دانه از فاضلاب ممکن است در حوضچه های دانه گیری و یا توسط جداسازهای گریز از مرکز صورت گیرد. 3- ته نشینی اولیه: واحدی است که در آن با استفاده از نیروی ثقل مواد جامد معلق جدا می شود. زمان ماند بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت می باشد. ته نشینی برای حذف ذرات بزرگتر از ۱۰ میکرومتر بکار می رود. 4- هوادهی: در تصفیه خانه های فاضلاب از هوادهی برای انتقال هوا به فاضلاب استفاده می کنند. با استفاده از بلوئر و دیفیوزر هوا را به فاضلاب منتقل می شود، با هوادهی، اکسیژن مورد نیاز برای فعالیت میکروارگانیسم ها و تجزیه بیولوژیک مواد آلی توسط آن ها فراهم می شود. 5- ته نشینی ثانویه: در ته نشینی ثانویه هدف حذف لخته های بیولوژیکی تولید شده است. 6- گندزدایی: گندزدایی واحدی است که عموما در مرحله نهایی تصفیه فاضلاب از آن استفاده می شود، گندزدایی انواع فیزیکی و شیمیایی دارد که از جمله گندزدا های شیمیایی می توان به کلر و ازن اشاره کرد.
در این صفحه تعداد 447 مقاله تخصصی درباره تصفیه خانه فاضلاب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصفیه خانه فاضلاب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; D.F.; average detection frequency; D.O.; dissolved oxygen; Dow; octanol-water distribution coefficient; ESI; electrospray ionization; Kow; octanol-water partition coefficient; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantifications; NI; negative electros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; CSO; combined sewer overflow; RSF; retention soil filter; E. coli; Escherichia coli; EPS; extra polymere substances; I.E.; intestinal enterococci; (VF) CW; (vertical flow) constructed wetland; WWTP; wastewater treatment plant; IBC; intermediate bulk conta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AD; anaerobic digestion; ADp; preliminary anaerobic digestion; BMP; biochemical methane potential; B0; ultimate methane yield; Bu; heoretical methane yield; EPS; extracellular polymeric substances; khyd; apparent hydrolysis constant; HPLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Wastewater treatment plant; Potable water treatment plant; Artificial gamma radionuclides; Sludge; Nuclear power plant; Nuclear medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AASS; anaerobic aerobic sequential system; AD; anaerobic digestion; WW; wastewater; FW; food waste; WAS; waste activated sludge; TS; total solids; VS; volatile solids; COD; chemical oxygen demand; SS; suspended solids; DO; dissolved oxygen; VFA; volatile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Non-market values; Choice experiment; Willingness to pay; Wastewater treatment plant; Odor buffer zone; Urban and land use planning; Environmental planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Sustainability; Wastewater treatment plant; Choosing by advantages; Analytical hierarchy process; Multi-criteria decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Ammonium nitrate; Ammonia urban sources; Traffic emissions; Wastewater treatment plant; Secondary pollutants; Secondary inorganic aerosol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AO; anaerobic or anoxic/oxic process; A2O; anaerobic/anoxic/oxic process; CAST; conventional activated sludge treatment; CER; cation exchange resin; DI; deionized; EPS; extracellular polymer substance; EPS-Ca; product of EPS-Ca2+ interaction; EPS-Fe; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; NW; North-west; LOQ; limit of quantification; HQ; hazard quotient; WWTP; wastewater treatment plant; US EPA; US Environmental Protection Agency; MEC; measured environmental concentration; PNEC; predicted no-effect concentration; NOEC; no-observed effect c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Tetracyclines (TCs); Tetracycline (TTC), Oxytetracycline (OTC), Chlortetracycline (CTC), Doxycycline (DOC); Sulfonamides (SAs); Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfamethazine (SMZ), Sulfamerazine (SMR), Sulfamonomethoxine (SMM), Sulfaquinoxali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; BQL; Below Quantification Limit; DGGE; Denaturing Gradient Gel Electrophoresis; DW; Dry Weight; EP; Emerging Pollutant; ITS; Internal Transcribed Spacer; ND; Non-Detected; PhAC; Pharmaceutical Active Compound; PPCP; Pharmaceutical and Personal Care Produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Antibiotic resistance bacteria; Antibiotic resistance genes; qPCR; Activated sludge; Wastewater treatment plant; Escherichia coli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; ARG; antibiotic resistance gene; LOEC; lowest effect concentration; MIC; minimal inhibitory concentration; MSC; minimal selective concentration; NOEC; no effect concentration; QRDR; quinolone resistance-determining region; WWTP; wastewater treatment plant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Antibiotics; Groundwater resources; LC/MS/MS; Pharmaceutical active compounds; Solid phase extraction; Wastewater treatment plant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AD; Anaerobic digestion; ADOS; Anaerobic digestion of organic slurry; APC; Air pollution control; BOD; Biological oxygen demand; BW; Brown water; CGE; Cold gas efficiency; CFD; Computational fluid dynamics; CHP; Combined heat and power; COD; Chemical oxyg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Human enteric viruses; Process control; Viral metagenomics; Virus detection method; AdV; adenovirus; AiV-1; Aichi virus 1; AstV; astrovirus; BEV; bovine enterovirus; BKPyV; BK polyomavirus; BoNoV; bovine norovirus; CoSV; cosavirus; Ct; threshold cycle; dP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AA; absolute abundance; AD; aerobic digestion; AnD; anaerobic digestion; ARGs; antibiotic resistance genes; DCA; detrended correspondence analysis; intI1; class 1 integron-integrase gene; MGEs; mobile genetic elements; MRGs; metal resistance genes; OTU; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; AL-FS; active layer feed side; bEPS; bound extracellular polymeric substances; COD; chemical oxygen demand; CTA; cellulose triacetate; DO; dissolved oxygen; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FOG; fat, oil and grease; HRT; hydraulic retention time; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; ΔH; plume elevation (m); A; odor emission area (m2); AH; covered area of sampling hood (m2); CIC; soluble inorganic carbon (%); CTC; soluble total carbon (%); CTOC; soluble total organic carbon (%); Cond; conductivity (µS/cm); FS; fixed solids (%); HRT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; Emerging pollutants; Occurrence; WWTPs; Estuaries; Passive sampling; Environmental risk assessment; AF; assessment factor; ANOVA; analysis of variance; ARA-II; angiotensin II receptor; CEC; contaminants of emerging concern; DO; dissolved oxygen; EC; effec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; CoNS; coagulase-negative staphylococci; BHI; Brain Heart Infusion; GLMM; generalized linear mixed effects model; MRCoNS; methicillin-resistant CoNS; WWTP; wastewater treatment plant; Antibiotic-resistant bacteria; CoNS; Occupational exposure; Alternative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; On-site measurement; Wastewater treatment plant; Fluorescence polarization immunoassay; Assay optimization; Mix-and-read assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصفیه خانه فاضلاب ; CN; cetane number; COD; chemical oxygen demand; DU; degree of unsaturation; EWW; effluent WW; FA; fatty-acids; FAME; fatty-acid methyl esters; IBL; culture collection IB/UFBA at Salvador, Brazil; IV; iodine value; IWW; influent WW; MUFA; mono-unsaturated