آشنایی با موضوع

هر یاخته یوکاریوتی دارای گروهی از اندامکهای سیتوپلاسمی به نام لیزوزومهاست که عمل اصلی آنها گوارش درون یاخته‌ای و برون یاخته‌ای است. لیزوزومها کیسه‌های محتوی آنزیمهای هیدرولاز اسیدی یک غشایی هستند. غشای لیزوزوم شبیه غشای پلاسمایی است ولی مقدار لیستین آن زیادتر و ضخیم‌تر از غشای میتوکندری است و قابلیت تلفیق با غشاهای دیگر از جمله وزیکولهای آندوسیتوزی را دارد که علت آن زیاد بودن لیپیدهای غشایی است. لیزوزومها در سلولهای گیاهی، جانوری و تک سلولیها وجود دارند. باکتریها لیزوزوم ندارند. لیزوزومها را در حکم کیسه‌های خودکشی و یا نارنجک درون سلولی می‌نامند که تخریب غشای آن می‌تواند موجب تجزیه مواد و اجزای درون سلول و در نتیجه لیزوزومها از غشا و ماده زمینه حاوی آنزیمهای مختلف تشکیل شده است. آنزیمهای لیزوزومی آنزیمهای لیزوزومی عمل هیدرولازی دارند و ساختمان گلیکوپروتئینی دارند. این آنزیمها در PH اسیدی فعالند و PH مناسب عمل آنها حدود 5 - 4. 5 است. در لیزوزوم انواع مختلفی از آنزیمهای هیدرولازی وجود دارند که تعدادی از آنها عبارتند از: آنزیمهای هیدرولیز کننده پروتئین‌ها شامل پروتئاز و پپتیدازها. مثالهای این دسته از آنزیم‌ها عبارتند از کاتپسین، کربوکسی پپتیداز A، B، C و گلوتامات کربوکسیلاز تصویر *آنزیمهای هیدرولیز کننده لیپیدها مانند استرازها، فسفولیپازها. گلوسیدازها که بر روی مواد قندی اثر می‌گذارند مثل آنزیم آلفا 1 و 4- گلوکوزیداز، بتا گلوکورونیداز، آریل سولفاتاز A، B بتا گالاکتورونیداز و آلفا مانوزیداز آنزیمهای هیدرولیزکننده اسیدهای نوکلئیک مانند DNase، RNase فسفاتازها مثل اسید فسفاتاز، فسفودی استراز، فسفاتیدیک اسید فسفاتاز. سنتز آنزیمهای لیزوزومی سنتز آنزیمهای لیزوزومی با دخالت ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپلاسمی و فرضیه پپتید نشانه است. گلیکوزیلاسیون این آنزیمها ضمن سنتز آنها در فضاهای شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار انجام می‌شود و پردازش آنها نهایتا پس از انتقال به دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. آنزیمهای لیزوزومی دارای مانوز 6 - فسفات است که به عنوان نوعی نشانه برای انتقال آنها از شبکه آندوپلاسمی به دیکتیوزومها و سپس به لیزوزوم‌های اولیه است. مانوز 6-فسفات نشانگر یا علامت پروتئینهای لیزوزومی است. ساختار غشای لیزوزوم مطالعات نشان می‌دهد که گلیوکوپروتئین به مقدار زیاد در این غشاها وجود دارد. این پروتئین‌ها به شدت گلیکوزیله شده‌اند و بطور قابل توجهی در مقابل تجزیه توسط هیدرولازهای اسیدی ماتریکسی لیزوزوم مقاومند و لیزوزوها را به صورت یک مجموعه بسته نگه می‌دارد. غشای لیزوزوم قابلیت تلفیق با سایر غشاها را دارد و از مقدار زیادی لیستین تشکیل شده است. غشای لیزوزوم بوسیله آنزیمهای درون آن تا حدی گوارش می‌یابد. اما بطور دائم ترمیم می‌شود، این عمل نیاز به انرژی زیاد دارد و از آنجایی سلول مرده نمی‌تواند انرژی را تامین کند در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی درون لیزوزوم آزاد شده و سبب از بین رفتن اندامکها و خود سلول می‌شوند. در غشای لیزوزوم پمپهای پروتئینی وابسته به ATP وجود دارند که با مصرف انرژی پروتون H+ را وارد لیزوزوم می‌کند تا محیط اسیدی با PH حدود 4. 5 تا 5 ایجاد کرده و شرایط اسیدی برای آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم فراهم و شیب PH را در غشای لیزوزوم برقرار نماید که نتیجه آن PH پایین‌تر از 5 در ماتریکس لیزوزوم است. از طرف دیگر تراکم یونهای H+ در مجاورت سطح درونی غشای لیزوزوم زیاد است و PH بسیار کاهش یافته و حتی تا حدود 2 می‌رسد و این PH پایین‌تر از PH مناسب برای فعالیت آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزومی یعنی (PH (4 - 5 است. در نتیجه آنزیم‌های هیدرولازی لیزوزوم بر روی غشا خود تاثیر ندارند. یونها هم در این عمل محافظتی نقش دارند. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکوپروتئینی دارد که از غشا محافظت می‌کنند. عوامل مخرب غشای لیزوزوم عوامل مختلفی سلامت و تمامیت غشای لیزوزوم را از بین می‌برد که عبارتند از: عوامل مکانیکی: مثل ضربه، لغزشها، ارتعاشات و صوتهای موسیقی عوامل فیزیکی: مانند گرما و سرمای بیش از حد، انجماد و گرم کردن مجدد عوامل صوتی: صدای رعد و برق، امواج ناشی از شکست دیوار صوتی عوامل شیمیایی و هورمونی: افزایش CO2، اکسیژن یونی، سیلیس، قلع و روی، سموم هورمونهای جنسی یا استروئیدها، ویتامین‌های قابل حل در چربی ( A، D، E و K )، عده‌ای از آنتی بیوتیکها و برخی آنزیمهای تجزیه کننده از عوامل شیمیایی مخرب غشای لیزوزوم هستند. کورتیزول نقش پایدارکننده غشای لیزوزوم را دارد. عوامل زیستی: مانند ویروسها، عوامل روحی مانند تنش، اضطراب، شوک، خستگی، کار سنگین از عوامل مخرب غشای لیزوزوم هستند. آرامش روانی، اکسیژن کافی و تغذیه مناسب از عوامل پایدارکننده غشای لیزوزوم می‌باشند. انواع لیزوزوم چهار نوع لیزوزوم در نظر گرفته می‌شود که اولی لیزوزوم اولیه و سه تای بعدی لیزوزوم ثانویه خوانده می‌شوند. لیزوزوم اولیه اندامکهای تک غشایی با ماده زمینه‌ای متراکم دارای آنزیم‌های هیدرولازی هستند که از بخش دور یا ترانس دستگاه گلژی مشتق شده ولی هنوز فعالیت آنزیمی خود را آغاز نکرده‌اند. لیزوزوم اولیه را پروتولیزوزوم نیز می‌گویند. تصویر !!لیزوزوم ثانویه هتروفاگوزوم: که به نامهای هترولیزوزوم، فاگولیزوزوم، واکوئلهای هیدروفاژی یا واکوئلهای دگرخواری نیز نامیده می‌شوند. این لیزوزومها از تلفیق لیزوزومهای اولیه با وزیکولهای حاوی مواد برون سلولی مانند حفره‌های فاگوسیتوزی یا پینوسیتوزی یا اندوزوم ثانویه تشکیل می‌شوند. سپس مواد برون سلولی یا بیگانه بوسیله آنزیمهای هیدرولیزی لیزوزوم اولیه حذف می‌شود. برخی باکتریها از جمله باکتری جذام از عمل دگرخواری مصون می‌ماند و به خوبی در لیزوزوم‌ها زنده می‌ماند. اتوفاگوزوم: که به نامهای لیزوزومهای اتوفاژیک، اتولیزوزوم، واکوئل خودخوار و سیتولیزوزوم نیز خوانده می‌شود. این نوع از لیزوزومها از تلفیق لیزوزومهای اولیه با واکوئل‌های حاوی مواد سلولی مانند میتوکندری، میکروبادی‌ها و اندامک‌های پیر و فرسوده ایجاد می‌شوند. گاهی قطعاتی از شبکه آندوپلاسمی، بخشی از سیتوپلاسم سلول را احاطه کرده، با لیزوزوم اولیه ادغام می‌شود و به لیزوزوم ثانویه که همان اتوفاگوزوم است تبدیل می‌شود و آنزیمهای آن مواد را تجزیه و هضم می‌کنند. تشکیل این لیزوزومها برای مبارزه با فقر غذایی، انجام تمایزهای ویژه مانند حذف برخی اندامک‌ها، حذف محتویات سلول برای تشکیل آوندهای چوبی و یا حذف بخشهای اضافی مانند حذف مجرای مولر در پرندگان، تحلیل رفتن دم در دوزیستان در هنگام دگردیسی صورت می‌گیرد. اجسام باقیمانده یا لیزوزوم کرینوفاژی: چنانچه عمل گوارش در لیزوزوم‌های ثانویه کامل نباشد، اجسام باقیمانده تشکیل می‌شود. لیزوزوم‌های حاوی این اجسام باقیمانده را جسم باقیمانده یا لیزوزوم کرینوفاژی نیز می‌نامند که دارای شکل نامنظم است. کرینوفاژی پدیده‌ای که حذف ترشحی را امکان پذیر می‌سازد. اجسام متراکم یا تلولیزوزوم: برخی از مواد آندوسیتوزی و اگزوسیتوزی در برخی وزیکولهای گوارشی باقی می‌مانند و اجسام متراکم یا تلولیزوزوم را تشکیل می‌دهند و اغلب فعالیت هیدرولاری ندارند. نقشهای لیزوزوم گوارش درون سلولی: مواد گوناگون به روش‌های فاگوسیتوزی و اتوفاژی به لیزوزوم‌ها می‌رسند. گوارش آنها توسط آنزیم‌های لیزوزومی درون لیزوزومها صورت می‌گیرد و مواد حاصل از گوارش با عبور از غشای لیزوزوم به سیتوزول می‌رسند و مسیر سوخت و ساز خود را می‌گذرانند. گوارش برون سلولی: برای مثال سلولهای استخوان خوار (استئوکلاستها) که در مغز زرد استخوان قرار دارند با آزاد کردن هیدرولازهای لیزوزومی موجب تخریب سلولهای استخوانی می‌شوند. دخالت در تمایز سلولی و از بین بردن اندامکها دخالت در پدیده اتولیز و مبارزه با فقر غذایی دخالت در ایمنی سلولها: لیزوزومها باکتریها و ویروسهای وارد شده به سلول را توسط آنزیمهای خود تخریب می‌کند و از بین می‌برد. تجمع مواد سمی از جمله جیوه در لیزوزومها
در این صفحه تعداد 719 مقاله تخصصی درباره لیزوزوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیزوزوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; Cell-penetrating peptide; Histidine; Liposome; Drug delivery system; Lysosome; CPPs; cell-penetrating peptides; DDSs; drug delivery systems; GLA; alpha-galactosidase A; LSDs; lysosomal storage diseases; MEM; minimal essential medium; FBS; fetal bovine ser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; AANTs; anodic alumina nanotubes; Akt; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; AONs; aluminum oxide nanorods; CNFs; cellulose nanofibers; CTNs; carboxylated titanium nanobelts; H295R; human adrenocarcinoma cells; HepG2; hepatocellular carcino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; HP; Helicobacter pylori; BSA; bovine serum albumin; BiNP; bismuth nanoparticles; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-diphenyltetrazolium bromide; DMSO; dimethyl sulfoxide; 3-MA; 3-methyladenine; MDC; monodansylcadaverine; EDX; energy dispersive X-ray; NP; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; Aβ; amyloid-β; APP; amyloid precursor protein; APP-CTF; APP-carboxy-terminal fragment; β-CTF; amyloid precursor protein β-carboxy-terminal fragment; BSA; bovine serum albumin; CQ; chloroquine; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DPBS; Dulbecco's
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; ADTIQ; 1-acetyl-6, 7-dihydroxyl-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinoline; AMPK; 5′-AMP-activated protein kinase; ATF; activating transcription factor 6; ATM; ataxia telangiectasia mutated; CHOP; CCAAT/-enhancer-binding protein homolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; Lysosome-associated membrane protein-2; Autophagy; Diabetes; Obesity; Lysosome; ATF4; activating transcription factor 4; ACO; acyl-CoA oxidase; BAT; brown adipose tissue; Cidea; cell death-inducing DNA fragmentation factor-α-like effector A; FGF21; fibro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیزوزوم; Cathelicidin; Helminth; Macrophage; Lysosome; Autoimmune disease; Toll like receptor; HDMs; helminth defence molecules; HDPs; cathelicidin-like host defence peptides; TLR; toll like receptor; v-ATPase; vacuolar H+-ATPase; DCs; dendritic cells; Th2; T help