آشنایی با موضوع

خوردگی يکی از پديده ھای مخرب است که سازه ھای فلزی را مورد تھاجم قرار می دهد. انسان فلزات را از ترکيبات معدنی استخراج کرده و با آلياژھای حاصله قطعات و ادوات مورد نياز خود را می سازد . خوردگی سعی می کند تا مواد حاصله را به شکل ترکيب طبيعی آنھا برگرداند و اين موضوع با مبانی ترموديناميکی پشتيبانی شده و سرعت آن به سينتيک واکنشھای خوردگی ربط پيدا می کند. خوردگی بخشی از ثروتھای ملی را به اين صورت می بلعد. از جھات ديگر خوردگی می تواند حوادث توأم با خسارات و مالی جانی غيرقابل جبران بيافريند. انفجار خطوط نفت يا گاز علاوه بر ھدر رفتن سرمايه ھا آلودگی محيط زيست را بدنبال دارد. ھمانگونه که پديده خوردگی در تلاش مدام برای غارت ثروت ملی است متخصصان هم در صدد مبارزه با آن ھستند. پوشش ھای محافظ خوردگی باعث جداکردن فلز پایه از محیط خورنده می شود. اگــرچه حجم زيــادی از پــوشش ھا برای حفاظت از خــوردگی بکار می روند ولی پوشش دادن اھداف ديگری نيز دارد. مھندسی سطح فعاليتی مبتنی بر چند رشتۀ مھندسی است تا خواص سطحی اجزاء مھندسی را طوری متناسب سازد که عملکرد و قابليت ارائه خدمت در آن ھا بھبود يابد. مهندسي سطح را مي توان به عنوان يك تكنولوژي توانمند تعريف گردد كه در طيف وسيعي از فعاليت هاي صنعتي به كار مي رود. سطح قطعات صنعتی، مهمترین بخش آن است، زیرا بسیاری از شکستها، از سطح شروع میشود. لذا، حفاظت و مقاومسازی سطح از مسائل بسیار حساس و تعیینکننده کیفیت و عمر قطعات و در نهایت، کارآیی یک واحد تولیدی و بهای تمام شده محصول میباشد. انگیزه برای توسعه و گسترش عملیات حرارتی سطحی و مهندسی سطح تا حدودی بر میگردد به پیشرفتهای سریع و وسیع در تکنولوژیهایی نظیر لیزر، پرتو الکترونی، عملیات حرارتی شیمیایی، تولید و بکارگیری پدالها، انواع روشهای لایه نشانی، نوآوری در رابطه با پوششهای مهندسی و هچنین کاشن بیرونی و روشهای نوین دیگر.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی سطوح، پوشش‌ها و فیلم‌ها» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده سطوح، پوشش‌ها و فیلم‌ها
مقالات انگلیسی سطوح، پوشش‌ها و فیلم‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.