آشنایی با موضوع

چربی شیر حاوی چندین ترکیب بیولوژیکی ویژه می‌باشد که به روشنی نقش تاثیر گذارنده آنها به عنوان عوامل ضدسرطان شناخته شده است. یکی از این ترکیبات، اسید لینولئیک کونژوگه می‌باشد و فر‌آورده‌های مختلف لبنی منبع عمده این ترکیبات بوده و عمدتاً در رژیم غذائی انسان گنجانده می‌شود. دراکثرتحقیقات پزشکی، اثرات ضدسرطانی این ترکیبات بر روی مدلهای حیوانی صورت پذیرفته و ثابت شده است که اسیدلینولئیک کونژوگه (CLA) تأثیرات مثبتی بر کاهش این بیماری دارد. در گاوهای شیرده، مسیر تولید و سنتز این ترکیب، از طریق جذب اسیدهای چرب واسطه بیوهیدروژنه شده شکمبه و متعاقباً تبدیل آن به شکل کونژوکه توسط آنزیم‌های desaturase غدد پستانی می‌باشد. بطور کلی با استفاده از دستکاریهای جیره و شاید از طریق انتخاب ژنتیکی، محتوای اسید لینولئیک کونژوگه چربی شیررا افزایش داد. وجود اسید لینولئیک کونژوگه مثال روشنی است که شیرحاوی ترکیبات داروئی خاص است که خصوصیات خارق ‌العاده تغذیه‌ای آن را مهیا می‌کند. اسید لینوئیک کونژوگه باعث کاهش توده چربی و افزایش توده بدون چربی در انسان شده و مصرف آن به شکل مکمل، باعث کاهش چربی بدن به ویژه در ناحیه شکمی می گردد. این اثراسید لینوئیک کونژوگه از طریق مکانیسم های متفاوتی شامل افزایش لیپولیز بافت های چربی، افزایش اکسیداسون اسید چرب در سلول های ماهیچه ای، کاهش جذب اسیدهای چرب در سلول های بافت چربی، افزایش توزیع انرژی، کاهش اندازه سلول های بافت چربی و ممانعت از فعالیت آنزیم های درگیر در متابولیسم چربی ها، انجام می گیرد. مکمل اسید لینوئیک کونژوگه باعث افزایش جذب کلسیم می گردد. همچنین نشان داده شده است زنان یائسه ای که رژیم غذایی آنها از نظراسید لینوئیک کونژوگه غنی بوده است، تراکم استخوانی بالاتری داشته اند و این اسید باعث می شود و با وجود تاثیر آن در کاهش وزن، هیچ تاثیر نامطلوبی بر توده ی استخوانی نداشته، بلکه برای استخوان مفید هم می باشد و می توان از آن برای درمان و یا جلوگیری از کاهش توده استخوانی بعد از یائسگی استفاده نمود.
در این صفحه تعداد 637 مقاله تخصصی درباره اسید لینولئیک کونژوگه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید لینولئیک کونژوگه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; 2,7-DCF; 2,7-dichlorofluorescein; BF3; boron trifluoride; CE 22:0; cholest-5-eω-3β-yl-docosanoate; CLA; conjugated linoleic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl esters; FFA; free fatty acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Casein; Casein micelles; Milk protein concentrates; Microencapsulation; Conjugated linoleic acid; Whey protein isolates; Sodium caseinate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ALA; α-linolenic acid; CLA; Conjugated linoleic acid; DPA; Docosapentaenoic acid; FADS1; Fatty acid desaturase-1; FADS2; Fatty acid desaturase-2; EPA; Eicosapentaenoic acid; GAPDH; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LPL; Lipoprotein lipase; LA; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Wine by-products; Lactating ewes; Meat quality; Intramuscular fat; ADF; acid detergent fibre; BH; biohydrogenation; CCW; cold carcass weight; CLA; conjugated linoleic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; HCW; hot carcass weight; GP; grape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; AI; atherogenicity index; CLA; conjugated linoleic acid; CV; coefficient of variation; CVD; cardio vascular disease; FA; fatty acid; FAMEs; fatty acid methyl esters; FID; flame ionization detector; GC; Gas Chromatography; HPLC; high performance liquid Chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Ag+-HPLC; silver-ion high performance liquid chromatography; ALA; α-linolenic acid (c9c12c15C18:3); BH; biohydrogenation; BI; biohydrogenation intermediates; BH_ALA; α-linolenic acid biohydrogenation index; BH_LA; linoleic acid biohydrogenation index; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; AI; atherogenicity indices; CVD; cardiovascular disease; FA; fatty acids; FAMEs; fatty acid methyl esters; GLC; gas-liquid chromatography; MA; margarine; MUFA; monounsaturated fatty acids; PHF; partly hydrogenated fats; PUFA; polyunsaturated fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ADLfae; lignin in faeces; ADLfor; lignin in forages; ADLcon; lignin in concentrate; AI; Atherogenic index; CLAc9t11; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DPTF; dual-purpose tropical farm; DM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Linoleic acid (PubChem CID5280450); Rumenic acid (PubChem CID5280644); Conjugated linoleic acid (9E, 11E) (PubChem CID74607); (10E,12Z)-octadeca-10,12-dienoic acid (PubChem CID5282800); Co-cultures; Conjugated linoleic acid; Gas chromatography; Lactobacil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Adipose-derived stem cells; Omega-3 fatty acids; Angiogenesis; Angiopoietin-1; IL-6; IL-8; ADSC; adipose-tissue derived stem cells; ALna; alpha linoleic acid; Ang-1; angiopoietin-1; bFGF; basic fibroblast growth factor; CLA; conjugated linoleic acid; DHA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; RT; retention time; FA; fatty acid; RF; rumen fluid; CP; crude protein; aNDFom; neutral detergent fibre; ADFom; acid detergent fibre; DM; dry matter; LW; live weight; LCFA; long chain FA; TSFA; total saturated FA; TUFA; total unsaturated FA; CLA; conjugat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; BPF; citrus by-product feedstuffs; FLP; fresh lemon pulp; GAE; gallic acid equivalent; TEAC; Trolox equivalent antioxidant capacity; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; CLA; conjugated linoleic acid; VA; vaccenic acid; RA; rumenic acid; SCC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CD; control diet; CD2; control diet in experiment 2; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ABTS; 2 2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ADF; acid detergent fibre; AI; atherogenicity index; CFU; colony forming units; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; CF; crude fat; DHA; C22:6n-3 Docosahexaenoic acid; DM; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; CLA; conjugated linoleic acid; CLNA; conjugated linolenic acid; LNA; α-linolenic acid; linoleic acid-I; linoleic acid isomerase; Conjugated linoleic acid; Biohydrogenation; Probiotics; Animal products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ADFom; ash-free acid detergent fiber; ALA; α-Linolenic acid; BH; biohydrogenation; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DHA; docosahexenoic acid; DM; dry matter; DPA; docosapentenoic acid; EE; ether extract; EPA; eicosapentaenoic acid; LTAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ADF; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; CAS; Chemical Abstracts Service number; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; ECM; energy corrected milk; MW; molecular weight; NDF; neutral detergent fiber express
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; ACC; acetyl-CoA carboxylase; AMS; automatic milking system; CLA-ME; conjugated linoleic acid supplement group; CTL; control group; FASN; fatty acid synthase; HR; hazard's ratio; ICAR; International Committee for Animal Recording; PMR; partial mix ration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Conjugated linoleic acid; Diabetic cardiomyopathy; Cardiomyocytes; Hyperglycemia; Contractile dysfunction; Cardiomyocyte hypertrophy; RatsCLA, conjugated linoleic acid; DGKζ, diacylglycerol kinase ζ; +dL/dt, maximal velocities of shortening; −dL/dt, maxim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; Acca; acetyl co-A carboxylase A; Acox1; acyl coenzyme A oxidase 1; AT; adipose tissue; ALT; alanine aminotransferase; ARS; Agricultural Research Service; CLA; conjugated linoleic acid; Col1a1; procollagen type I alpha 1; CON; control; Cpt1a; carnitine pal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; conjugated linoleic acid; rumen epithelium; stearoyl-CoA desaturase; monocarboxylate transporter; peroxisome proliferator-activated receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید لینولئیک کونژوگه; aADF; acid detergent fiber; aNDF; neutral detergent fiber; A:P; acetate to propionate ratio; CLA; conjugated linoleic acid; CON; control; CP; crude protein; CS; calcium salts of fatty acids; DC; digestibility coefficient; DM; dry matter; DMI; dry matter i