آشنایی با موضوع

یادگیری فعال(به انگلیسی: Active learning) به صورت کلی به سیستم یا مسئله یادگیری‌ای اشاره دارد که در آن یادگیرنده در تعیین داده‌هایی که به آن آموزش داده می‌شود تا حدی نقش دارد. این یادگیری در مقابل یادگیری غیرفعال قرار دارد که در آن به سادگی به یادگیرنده مجموعه داده‌هایی ارائه می‌شود که بر آن کنترلی ندارد. اغلب یادگیری فعال در شرایطی استفاده می‌شود که به دست آوردن داده‌های برچسب‌خورده هزینه یا زمان‌ بر است؛ یک یادگیرنده فعال با استفاده از داده‌های آموزشی به مراتب کمتر از شرایط دیگر، از طریق تشخیص متوالی مثال‌هایی که به احتمال بیش‌تری مفید هستند، گاهی می‌تواند به عملکرد خوبی برسد. روش حل مسأله یکی از روشهای یادگیری است که هم در زندگی روزمره و هم در کشف مسائل پیچیده علمی کاربرد دارد. در آموزش وپرورش نیز میتوان دانش آموزرا در موضع حل مسأله قرار داد. یادگیری از طریق حل مسأله نوعی یادگیری فعال وعمیق است وفرد را برای برخورد با تجارب واقعی زندگی آماده میسازد. شیوه حل مسأله ممکن است روشمند یا اکتشافی باشد. شیوه های روشمند مسیر مطمئن واز پیش طراحی شده ای برای رسیدن به پاسخ در اختیار حل کننده مسأله قرار میدهند. در روشهای اکتشافی ‘برعکس‘طرح مدوّنی در اختیار حل کننده مسأله نیست‘بلکه باید راههای مختلف را خود برگزیده آزمایش کند تا به پاسخی احتمالی دست یابد. تحقیقات نشان داده که یادگیری فعال یک روش آموزشی استثنائی موثر است. بدون توجه به این موضوع، زمانی که یادگیری فعال با آموزش های سنتی (مانند سخنرانی) مقایسه می شود، فراگیران مطالب بیشتری را یاد می گیرند و اطلاعات زمانی طولانی تری باقی می ماند و فراگیران بیشتر از کلاس و دوره آموزشی لذّت می برند. یادگیری فعال را شاید بتوان با توضیح متضـاد آن، یعنـی، یادگیری منفعل (Learning Passive،(بهتر فهمید. در یادگیری منفعل، که غالباً و نه اختصاصاً، در روش سخنرانی تجلـی پیـدامیکند، اصل بنیادین پذیرفته شدهای اسـت کـه فراگیـر، دانـایی مختصری دارد و برای پر شدن ذهن او از دانش، باید در مقابل یک فرد دانا بنشیند و به گفتار او گوش دهد. یادگیری فعـال، درمقابل، مشتمل بر مجموعه راهبردهایی اسـت کـه فراگیـر را درجریان یادگیری مشارکت دهد و او را برای عمـق بخشـیدن بـه یادگیری خود توانا سازد. این راهبردها که برای تحقق یادگیری فعال پیشنهاد شدهاند، تحت عناوین: یـادگیری مبتنـی بـر مـوردDiscovery ) اکتشـافی یـادگیری)، Case-Based Learning)Learning،(یــادگیری تجربــی (Learning Experiential (ویادگیری از طریق بازاندیشی (Learning Reflective (و عناوین مشابهی از این دسـت، در متـون آموزشـی، و بـویژه در متـون آموزش پزشکی، کاربرد وسیع یافتـهانـد. همچنـین تـدابیری ازقبیل: پرسش و پاسخ، بارش افکار (storming Brain،(فعالیـت درگروههای کوچک، ایفای نقش، شبیهسازی، کارگاههای آموزشی و ارزشیابی فرایندی، بـرای تحقـق راهبردهـای یـادگیری فعـال پیشنهاد شدهاند.
در این صفحه تعداد 477 مقاله تخصصی درباره یادگیری فعال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده یادگیری فعال
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری فعال; Management education; Active learning; Experiential learning; Decision science; Information literacy; Undergraduate education;
مقالات ISI یادگیری فعال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری فعال; Alloy phase prediction; Machine learning; Active learning; Interatomic potentials; Cluster expansion; Moment Tensor Potentials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری فعال; Dose rate profile reconstruction; Nuclear robot; Gaussian process regression; Active learning; Evolutionary computation; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری فعال; Ensembled PLS; Drift detection; Committee disagreement; Active learning; Calibration model maintenance by adaptation; Weighted learning; Melamine formaldehyde resin;