آشنایی با موضوع

آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی (برخط) (به انگلیسی: electronic-learning) یادگیری الکترونیکی شیوه ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می گیرد. روش آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و گسترش این پدیده فناوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل یافته شیوه آموزش از راه دور و برطرف کننده نیاز انسان‌های کاوشگر و خواهان یادگیری است خصوصاً اینکه زمان و مکان در این شیوه آموزش اختیاری است. نیز این روش اطلاعات را اسان تر و راحت تر به انسان می رساند آموزش الکترونیک امروزه توجه بسیاری از دست اندرکاران آموزش را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی در اینترنت است. کوته‌نوشته‌هایی مثل (CBT(Computer-Based Training)، (IBT (Internet-Based Training یا (WBT (Web-Based Training به عنوان مترادف آموزش الکترونیک به کار برده می‌شوند. سیستم‌های آموزش الکترونیکی lms نامیده می‌شوند. امروزه دانشگاه‌های بسیاری در سرتاسر دنیا از این شیوه برای برگزاری کلاس‌های آنلاین استفاده می‌نمایند. آموزش الکترونیکی همزمان و غیر همزمان آموزش الکترونیکی به 2 صورت همزمان یا غیرهمزمان ارائه می شود. درآموزش همزمان٬ همه کاربران به طور همزمان Log in می کنند و به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند. در حالی که درآموزش غیر همزمان٬ ارتباط با تأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی. کو و راسن(۲۰۰۴) تعریف ساده‌ای از تدریس آنلاین ارایه کرده‌اند: «تدریس آنلاین به معنای ارایه کل درس یا بخشی از آن از طریق اینترنت است» ص۲. می‌خواهم این تعریف را کامل کنم و بگویم که مدرس آنلاین موفق کسی است که دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری را با متعهد ساختن و توانمند کردن آنها در یادگیری مداوم العمر تسهیل و ترغیب می‌کند. اصطلاحات «درگیرساختن» و «توانمند کردن» و «یادگیری مادام العمر» وارد واژه‌های تخصصی تعلیم و تربیت شده‌اند و کاربرد زیادی دارند. کنراد و دونالسون(۲۰۰۴) برای درگیر کردن دانشجویان در یک دوره آنلاین چهار مرحله را برشمردند. ۱- تازه‌وارد: در این مرحله مدرس به مثابه یک مذاکره کننده اجتماعی است. ۲- یاری دهنده: در این مرحله مدرس به مثابه مهندس پی ریزی است. ۳- همکار: دراین مرحله مدرس نقش تسهیل کننده را دارد. ۴- آغازگر/شریک: در این مرحله مدرس نقش یک عضو جامعه/چالشگر را دارد. قادری، مصطفی؛ جابر، مریم؛ حشمتی وحید، پروین و حبیبی، نسریت. (۱۳۹۳). ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
در این صفحه تعداد 605 مقاله تخصصی درباره آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Pedagogical agents; Intrinsic motivation; Performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Customer satisfaction; Kano model; New product development; E-learning; Student satisfaction; Course design
مقالات ISI آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Blended learning; Web-based learning; Medical education; Military medicine; Defence medicine; Surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Anaesthesia training; Blended learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Cytology training; Digital pathology; Graduate medical education; E-learning; Residency training; Cytology cases of the week; COWs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Production Management; Training concept; Industry 4.0; Innovation Center; E-Learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Learning management systems; Blackboard; Embedded librarianship; Student centered learning; E-learning; Usability standards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Clinical decision-making; Computer simulation; E-learning; Games; Health care; Survey; Validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Higher education; Physiotherapy; E-learning; Blended learning; Social media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Temporal data mining; Temporal characteristics; Interval events; E-learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Student dropout prediction; Educational data mining; Logistic regression model; Temporal data; Student dropout prevention; Tutoring action plan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Exam security; Authorship assurance; Identity assurance; Continuous assessment; Learner authentication; E-learning; Academic misconduct; Academic integrity; Plagiarism detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Game-based learning; Reward strategy; E-learning; Learning motivation; Learning anxiety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Piece-wise linear approximation; Modified artificial bee colony; Type-1 fuzzy set; Ballet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Nursing education; Nursing students; Teaching materials; e-Learning; Web-based learning; Environmental health; Environmental sustainability; Climate change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; E-learning; Learning management systems continuance; Secondary education; Technology acceptance model; Expectation-confirmation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Educational Data Mining; Education; e-Learning; Evaluation of teaching and learning process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Curriculum sequencing; E-learning; Learning object; Machine learning; Prerequisite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Textbook learning resources; E-Learning; Bloom's taxonomy; Cluster analysis; Framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Personalized recommender system; E-learning; Self-organization; Diversity; Adaptability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Signature verification; Handwriting learning and recognition; Neuromuscular disorder; Lognormality principle; Mobile devices; E-security; E-recognition; E-interaction; E-health; E-learning; E-testing tools; Personal digital body guard;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Attitude; E-learning; Intention to use; Technology Acceptance Model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; surgical education; resident education; e-learning; theoretical knowledge; laparoscopy; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Ausbildung; E-Learning; Zahnmedizin; EbM; NKLZ; Approbationsordnung; teaching; e-Learning; dentistry; evidence-based medicine; national competency-based learning objectives catalogue; educational law;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; e-learning; podcast; textbook chapter; orthopedics; traumatology; Medical Knowledge; Patient Care; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Distance education; Interprofessional education; Technology; Online learning; e-Learning; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; procedural skills; surgical training; feedback; video recording; e-learning; Practice-Based Learning and Improvement; Interpersonal and Communication Skills; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Communication tecnology; e-learning; online text; dyslexia; Specific Learning Disabilities (SLD); Arabic content;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش وپرورش اینترنتی; Advanced Life Support; Education; Assessment; e-Learning; ALS;