آشنایی با موضوع

گلوتاتیون پراکسیداز ( (EC 1. 11. 1. 9نام عمومی خانواده ای از آنزیم ها با فعالیت پراکسیدازی است که نقش بیولوژیکی اصلی آن ها محافظت ارگانیسم ها در برابر آسیب های اکسیداتیو می باشد. عملکرد بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کاهش هیدروپراکسیدهای لیپیدی به الکل های مربوطه و کاهش پراکسید هیدروژن آزاد به آب است. ترکیبات لیپیدی سلول نسبت به رادیکال های آزاد حساس هستند و در اثر واکنش، لیپید پراکسید تولید می کنند. آنزیم های GPX با استفاده از گلوتاتیون، پراکسیدها را به الکل کاهیده و از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند. در واقع گلوتاتیون پراکسیدازها کاهش پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) و طیف گسترده ای از پراکسیدهای آلی به الکل مربوطه و آب را با استفاده از گلوتاتیون سلولی کاتالیز می کنند. اکثر گلوتاتیون پراکسیدازهای سلولی تترامر هستند و از مونومرهای 22 کیلو دالتونی تشکیل شده اند که یک جزء سلنوسیستئین در جایگاه فعال خود دارند. سلنوسیستئین به طور مستقیم به سوبسترای پراکسیدی الکترون می دهد و طی فرایند، اکسید می شود. سپس آنزیم از گلوتاتیون کاهش یافته، به عنوان دهنده ی هیدروژن استفاده می کند تا سلنوسیستئین بازسازی شود. گلوتاتیون پراکسیداز چندین ایزوآنزیم دارد که توسط ژن های مختلف کد می شوند. این ایزوآنزیم ها در مکان های مختلفی از سلول قرار دارند و ویژگی سوبسترایی متفاوتی دارند. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX1) فراوان ترین ایزوآنزیم است و تقریبا در سیتوپلاسم تمام بافت های پستانداران یافت می شود و سوبسترای ترجیحی آن پراکسید هیدروژن می باشد. گلوتاتیون پراکسیداز 4 (GPX4) ترجیح بالایی برای هیدروپراکسیدهای لیپیدی دارد و تقریبا در تمام سلول های پستانداران اما در سطح بسیار پایین بیان می شود. گلوتاتیون پراکسیداز 2 آنزیم خارج سلولی است و در لومن روده وجود دارد. گلوتاتیون پراکسیداز 3 نیز خارج سلولی بوده و در پلاسما به فراوانی یافت می شود. تا کنون، هشت ایزوفرم مختلف از گلوتاتیون پراکسیدازدر انسان شناسایی شده است. گلوتاتیون پراکسیداز سلولی در همه ی بافت ها حضور دارد اما بیماری های مختلف روی فعالیت و سطح آن تاثیرگذار هستند. بنابراین سنجش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز می تواند یک ابزار تشخیصی برای تعدادی از بیماری ها باشد. کیت سنجش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد را برای اندازه گیری فعالیت این آنزیم در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، بافت هموژنه و لیزات سلولی فراهم می کند. فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با روش رنگ سنجی و در طول موج nm412 انجام می شود.
در این صفحه تعداد 537 مقاله تخصصی درباره گلوتاتیون پراکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلوتاتیون پراکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Oxidative stress; Hyperglycemia; Diabetes; Proteasome; Glycated albuminAGE, advanced glycation end products; DHE, dihydroethidium; GPX, glutathione peroxidase; 4HNE, 4-hydroxynonenal; PBS, saline phosphate buffer; PUFA, polyunsaturated fatty acids; ROS, r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Mitochondria; Oxidative stress; Brainstem; Undernutrition; RatsEDTA, ethylene diamine tetra acetic acid; G6PDH, gucose-6 phosphate dehydrogenase; GSSG, oxidized glutathione; GPx, glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathione; GST, glutathione-S-transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; MS, Multiple sclerosis; GM, grey matter; WM, White matter; SOD, superoxide dismutase; ROS, reactive oxygen species; CNS, central nervous system; GPX, glutathione peroxidase; CAT, catalase; CSF, cerebral spinal fluid; MAL, Malondialdehyde; 4-HNE, 4-hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Te, Tellurium; ROS, Reactive oxygen species; GPx, Glutathione peroxidase; CAT, Catalase; ICP-OES, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy; O2−, Superoxide anion; H2O2, Hydrogen peroxide; HO, hydroxyl radical; Nrf2, Nuclear factor erythroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; B(a)P, benzo(a)pyrene; BPDE, B(a)P 7,8-diol-9,10-epoxide; CAT, catalase; CEA, carcinoembryonic antigen; CME, carboxy methyl cellulose; CYP1A1, cytochrome P450 1A1; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GST, glut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Homocysteine; Insulin-producing cells; Antioxidant enzymes; Oxidative stress; Alloxan; DiabetesCat, catalase; CuZnSOD, copper/zinc superoxide dismutase; CytoCat, cytosolic catalase; FBS, fetal bovine serum; Gpx, glutathione peroxidase; H2O2, hydrogen pero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ALT, alanine transaminase; AST, aspartate transaminase; CAT, catalase; GA, gum arabic; GPx, glutathione peroxidase; SOD, superoxide dismutaseGum Arabic; Diabetes type I; Oxidative stress; Rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; MT, melatonin; SOD, superoxide dismutase; Gpx, glutathione peroxidase; 8-OHdG, 8-hydroxydeoxyguanosine; ROS, reactive oxygen species; RNS, reactive nitrogen species; UA, umbilical artery; UV, umbilical vein; BGA, blood gas analyses; ELISA, enzyme linked i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Candida albicans; Thymol; Carvacrol; Oxidative stress; ROS; qRT-PCRCARV, carvacrol; THY, thymol; SOD, superoxide dismutase; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione; GST, glutathione S-transferase; GR, glutathione reductase; G6PDH, glucose 6-phosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Alpha lipoic acid; Apoptosis; Traumatic brain injury; MitochondriaALA, alpha lipoic acid; TBI, traumatic brain injury; ROS, reactive oxygen species; MDA, malondialdehyde; GPx, glutathione peroxidase; Bax, Bcl-2 associated X protein; TUNEL, terminal deoxyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AChE, Acetylcholinesterase; ATC, Acetylthiocholine; CAT, Catalase; DTNB, Dithiobisnitrobenzoic acid; EPM, Elevated plus maze; FST, Forced swimming test; GPx, Glutathione peroxidase; MDA, Malondialdehyde; MWM, Morris water maze; NBT, Nitro blue tetrazolium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; NsL, Nigella sativa Linn; ALT, alanine transaminase; AST, aspartate transaminase; GGT, gamma glutamyltransferase; GPx, glutathione peroxidase; MDA, malondialdehyde; ANOVA, analysis of varianceTramadol; NsL oil; Liver; Kidney; Oxidative stress; Histopathol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Dio, iodothyronine deiodinase; EPA, Environmental Protection Agency; GPx, glutathione peroxidase; Hg, mercury; MeHg, methylmercury; NRC, National Research Council; Se, selenium; Sel, selenoprotein; TrxR, thioredoxin reductase; UBC, ubiquitin CMethylmercur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; CP, peroxidatic cysteine; CR, resolving cysteine; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; Ero1, ER oxidoreductin 1; GAPDH, glyceraldehyde phosphate dehydrogenase; GPx, glutathione peroxidase; MTP, microsomal triglyceride transfer prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; 5-HT, serotonin; CAT, catalase; DA, dopamine; Gpx, glutathione peroxidase; IgG, immunoglobulin G; MDA, malondialdehyde; MDMA, 3,4-methylenedioxymethamphetamine; Meph, mephedrone; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; PVDF, polyvinylidene fluoride; ROS, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; CASP6, caspase 6; CAT, catalase; cDNA, DNA complementary to RNA; CN, Red JA Cou Nu Hubbard; CORT, corticosterone; Ct, cycle threshold; GPX, glutathione peroxidase; HPA, hypothalamic–pituitary–adrenocortical axis; HSP, heat shock protein; kDa, kilodalton(s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; CNS, central nervous system; ICP-MS, inductively coupled plasma–mass spectrometry; i.p., intraperitoneal; GFAP, glial fibrillary acidic protein; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, oxidized glutathione; GPx, glutathione peroxidase; MAPKs, m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Korean black raspberry; Male smokers; Glutathione peroxidase; Catalase; Oxidative stressBR, black raspberry; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; ox-LDL, oxidized-LDL; GPx, glutathione peroxidase; SOD, superoxide dismutase; CAT, catalase; SBP, systoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AChE, acetylcholine esterase; CP, carbonyl protein groups; GPx, glutathione peroxidase; GST, glutathione-S-transferase; GR, glutathione reductase; G6PDH, glucose-6-phosphate dehydrogenase; H-SH, high molecular mass thiols; LOOH, lipid peroxides; L-SH, low
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ACS, 1-aminocyclopropane carboxylic acid synthase; ATP-S, adenosine triphosphate sulfurylase; AVG, aminoethoxyvinylglycine; Cd, cadmium; Cys, cysteine; DAS, days after sowing; ETR, electron transport rate; GK, glutamyl kinase; GPX, glutathione peroxidase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ActB, β-actin; Akt, protein kinase B; COX2, cyclooxygenase 2; ERK, extracellular signal-regulated kinase; FAK, focal adhesion kinase; GPx, glutathione peroxidase; IκBα, NF-κB inhibitor α; JNK, c-Jun N-terminal kinase; MDA, malondialdehyde; NF-κB, nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; RCC, Renal cell carcinoma; DEN, Diethylnitrosamine; Fe-NTA, Ferric nitilotriacetate; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione; GR, glutathione reductase; GST, glutathione-S-transferase; LPO, lipid peroxidation; MDA, malondialdehyde; PMS, post-mitocho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; APAP, acetaminophen; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase; GPx, glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathioneKorean black raspberry seed; Hepatotoxicity; Acetaminophen; Antioxidant enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; CAT, catalase; CUR, curcumin; ER, endoplasmic reticulum; GPx, glutathione peroxidase; G6PD, glutathione-6-phosphate dehydrogenase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, glutathione disulfide; GST, glutathione S-transferase; 3β-HSD, 3β-hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; D1, type 1 deiodinase; D2, type 2 deiodinase; DIO, diet-induced obesity; EE, energy expenditure; FBG, fasting blood glucose; FFA, free fatty acids; Gpx, glutathione peroxidase; HFD, high-fat diet; HPT axis, hypothalamus–pituitary–thyroid axis; LFD, low-fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AFM, atomic force microscope; CD, cyclodextrin; DOTAP, N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride; GPx, glutathione peroxidase; IC50, half maximal inhibitory concentration; IgG, immunoglobulin G; K, binding constant; MRSA, methicillin-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AC, ammonium chloride; ASS, argininosuccinate synthetase; CPS-I, carbamoyl phosphate synthetase-I; GPx, glutathione peroxidase; GS, glutamine synthetase; GSH, reduced glutathione; GST, glutathione-S-transferase; HE, hepatic encephalopathy; IκB, inhibitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; BH4, tetrahydrobiopterin; CRP, C-reactive protein; COX, cyclo-oxygenase; ER, endoplasmic reticulum; ERO1, endoplasmic reticulum oxidoreductin 1; EV, extracellular vesicles; FX1, factor XI; GPI, glycoprotein 1; GPX, glutathione peroxidase; GRX, glutaredoxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; cDNA, complementary DNA; CHD, coronary heart disease; FH, familial hypercholesterolemia; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GCLC, gamma-glutamylcysteine synthetase; GPX, glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathione; GSR, glutathione redu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Antioxidant enzymes; Fructose-fed rat; Liver; Oxidative stress; Young ratsCAT, catalase; iNOS, inducible nitric oxide synthase; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; Hsp, heat shock protein; SOD1, copper-zinc superoxide dismutase 1; SOD2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ALT, alanine aminotransferase; CCl4, carbon tetrachloride; DTNB, dithio-bis-nitrobenzoic acid; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; i.p., intraperitoneally; Nrf2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2; PBS, phosphate buffer saline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; 8-OHdG, 8-hydroxydeoxyguanosine; ANCOVA, analysis of covariance; BMI, body mass index; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; CLEB, cranberry leaf extract beverage; CRP, C-reactive protein; GPx, glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathione; GSSG, o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; LC, l-Carnitine; ALC, acetyl-l-carnitine; ATP, adenosine triphosphate; ROS, reactive oxygen species; H2O2, hydrogen peroxide; GPx, glutathione peroxidase; CAT, catalase; SOD, superoxide dismutase; HNE, 4-hydroxy-2-nonenal; GSH, reduced glutathione; HSP, h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; DCFH, dichlorodihydrofluorescein diacetate; TBARS, thiobarbituric acid-reactive substances; SOD, superoxide dismutase; CAT, catalase; GPx, glutathione peroxidase; GSH, reduced glutathione; Hcy, homocysteine; HCU, homocystinuria; CβS, cystathionine β-synth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; IML, intermediolateral nucleus; NADPH-d, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; NO, nitric oxide; RA, retinoic acid; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ANOVA, analysis of variance; ECM, extracellular matrix; ELISA, enzyme linked immunosorbent assay; GPx, glutathione peroxidase; H&E, hematoxylin and eosin; IL-10, interleukin-10; IL-1β, interleukin-1beta; MMP-9, matrix metalloproteinase-9; PF-127, pluronic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; GPx, glutathione peroxidase; MUFAs, monounsaturated fatty acids; PUFAs, polyunsaturated fatty acids; SFAs, saturated fatty acids; SOD, superoxide dismutase; TBARS, thiobarbituric acid-reactive substances.Chokeberry; Polyphenols; Membrane fatty acids statu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ANOVA, analysis of variance; BDNF, Brain-derived neurotrophic factor; CAT, catalase; DHA, docosahexaenoic acid; DNPH, dinitrophenylhydrazine; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AST, aspartate transaminase; CAT, catalase; CDNB, 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene; CK-MB, creatine kinase-MB isoenzyme; DCIP, 2, 6-dichlorophenolindophenol; DTNB, 5, 5-dithio-bis (2-nitrobenzoic acid); GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; CAS, casein; CAS-C, cholesterol-supplemented casein; CAT, catalase; Cys, cysteine; γ-GCS, γ-glutamylcysteine synthetase; Glu, glutamate; Gly, glycine; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; BW, body weight; CAT, catalase; DTNB, 5′, 5′-dithio (bis)-2-nitrobenzoic acid; EDTA, ethylene diamine tetra acetate; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutathione; GST, glutathione-S-tranferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; BSA, bovine serum albumin; DNPH, dinitrophenylhydrazine; DTT, dithiothreitol; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; GCL, γ-glutamyl cysteine ligase; GSH, glutathione reduced; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSSG, glutathione oxidi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; DR, dietary restriction; ROS, reactive oxygen species; PM, pyruvate/malate; S, succinate; AA, antimycin A; R, rotenone; Cat, catalase; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GST, glutathione S-transferase; SOD, superoxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Se, selenium; GPx, glutathione peroxidase; SePP, selenoprotein P; TPOAb, anti-thyroid peroxidase antibody; TgAb, anti-thyroglobulin antibody; T3, triiodothyronine; T4, tetraiodothyronine; TSH, thyroid-stimulating hormoneSelenium; Glutathione peroxidase; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AHL, age-related hearing loss; ASSR, auditory steady-state responses; DHE, dihydroethidium; GPx, glutathione peroxidase; ROS, reactive oxygen species; RNS, reactive nitrosative species; SOD, superoxide dismutasePolyphenols; Presbycusis; Auditory steady-st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; EFSA, European Food Safety Authority; FAT, fish acute toxicity test according to guideline OECD 203; FET, fish embryo acute toxicity test according to guideline OECD 236; FCF, Fulton’s condition factor; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reducta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; ADMA, NG-dimethyl-l-arginine; Dyrk1B, dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1B; ERK1/2, extracellular signal-regulated kinases 1 and 2; GPx, glutathione peroxidase; IREs, iron regulatory element; IREs, iron regulatory elements; JNK, (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; AFB1, aflatoxin B1; CAT, catalase; DON, deoxynivalenol; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione; H2O2, hydrogen peroxide; LDH, lactate dehydrogenase lactate dehydrogenase; MDA, malondialdehyde; OTA, ochratoxin A; PBS, phosphate-buffered saline; SOD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Tangeretin; Cisplatin; Renal injury; NF-κB; Nrf2; ApoptosisBUN, blood urea nitrogen; GSH, glutathione; GPx, glutathione peroxidase; H&E, hematoxylin and eosin; IL-10, interleukin-10; iNOS, inducible nitric oxide synthase; MDA, malondialdehyde; MPO, myelop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون پراکسیداز ; Akt, protein kinase B; AMPK, adenosine monophosphate-activated protein kinase; COX, cytochrome oxidase; DTT, dithiothreitol; ERK1/2, extracellular signal-regulated kinases 1/2; Gpx, glutathione peroxidase; Grx, glutaredoxins; GSH, glutathione; GSSG, gluta