آشنایی با موضوع

معادلات آب کم‌عمق (Shallow water equations) که شکل یک ‌بعدی آن، معادلات سن‌ونان نیز خوانده می‌شود مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل هذلولوی با مشتقات جزئی (یا سهموی در صورت در نظر گرفتن تنش برشی لزج) است که جریان تحت فشار در یک سیال را توصیف می‌کند. این معادلات از معادلات ناویه ـ استوکس متوسط‌گیری شده در عمق، در شرایطی که مقیاس افقی بسیار بزرگ‌تر از مقیاس عمودی باشد، استخراج شده‌اند. بر پایهٔ این شرط، باید سرعت قائم سیال اندک باشد تا پایستگی جرم برقرار بماند. می‌توان از معادلهٔ اندازهٔ حرکت نشان داد که گردایان فشار قائم تقریباً هیدرواستاتیک می‌ماند و گرادیان فشار افقی وابسته به تغییرات سطح فشار است و نتیجهٔ آن، ثابت بودن سرعت افقی در عمق سیال است. با متوسط‌گیری در عمق، می‌توان سرعت قائم را از معادلات حذف کرد. با این که از سرعت قائم چشم‌پوشی می‌شود، ولی این سرعت لزوماً صفر نیست. برای نمونه، هنگامی که تراز بستر تغییر می‌کند، سرعت قائم نمی‌تواند برابر صفر باشد و اگر شرط صفر بودن الزامی بود، معادلات آب کم‌عمق تنها روی بستر افقی برقرار بود. پس از به دست آمدن پاسخ، می‌توان سرعت قائم را از معادلهٔ پیوستگی به دست آورد. در دینامیک سیالات، نمونه‌های زیادی از ناچیز بودن مقیاس عمودی نسبت به مقیاس افقی وجود دارد؛ بنابراین معادلات آب کم‌عمق، کاربرد زیادی دارند. این معادلات در مدل‌سازی جوی و اقیانوسی به همراه نیروهای کوریولیس برای ساده‌سازی معادلات اولیهٔ جریان جوی به کار می‌روند. می‌توان معادلات آب کم‌عمق را برای مدل‌سازی موج روسبی و کلوین در جو، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها هم‌چون امواج جاذبه در دامنه‌های کوچک‌تر به کار برد. برای معتبر بودن معادلات آب کم‌عمق، باید طول موج پدیدهٔ مورد مدل‌سازی بسیار بزرگتر از عمق حوضهٔ محل وقوع پدیده باشد. این معادلات برای مدل‌سازی جزر و مد نیز قابل استفاده هستند.
در این صفحه تعداد 375 مقاله تخصصی درباره معادلات آب کم‌عمق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادلات آب کم‌عمق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Discontinuous Galerkin finite element method; Shallow water equations; Multi-component advection-reaction system; NPZ model; Transport scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Green-Naghdi equations; Discontinuous Galerkin; Internal penalty methods; High-order schemes; Free surface flows; Shallow water equations; Dispersive equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Vegetation effects; Non-equilibrium sediment transport model; River hydraulics; Morphological changes; Shallow water equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Discontinuous flows; Hybrid formulation; Modified artificial viscosity; Runge-Kutta method; Shallow water equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Shallow water equations; Spherical geometry; Curved surface; Moving frames; Discontinuous Galerkin method; High-order finite elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Marine renewable energy; Tidal turbines; Gradient-based optimisation; Adjoint method; Shallow water equations; Array layout; Cable-routing; Financial-return;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; SBP; summation-by-parts; SAT; simultaneous approximations terms; MPT; multiple penalty technique; Boundary conditions; Boundary layers; Summation-by-parts; Energy method; Convergence; Shallow water equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Shallow water equations; Central-upwind schemes; Finite-volume methods; Cell-vertex grids; Well-balanced schemes; Positivity preserving property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Unstaggered central schemes; Well-balanced schemes; Shallow water equations; Surface gradient method; Wetting and drying; Positivity preserving schemes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Shallow water equations; Exponential time integration methods; Numerical Weather Prediction; Time integration; Exponential methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Numerical errors; Learning algorithm; Stochastic methods; Ensemble methods; Geophysical fluid dynamics; Mixed finite volume/finite difference scheme; Icosahedral grid; Shallow water equations; Automatic differentiation; Algorithmic differentiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات آب کم‌عمق; Meshless method; Extrapolated local radial basis function collocation method (ELRBFCM); Extrapolation method; Shallow water equations; Dam-breaking