آشنایی با موضوع

یادگیری سازمانی(به انگلیسی: Organizational learning) از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک “سیستم باز صاحب اندیشه و زنده” در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده ای مانند “پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مسأله” می شوند. دو نفر از نظریه پردازان سازمان بر این باورند که “در بسیاری از سازمانها، برخی از حالات یادگیری سازمانی، به طور منظم ایجاد می شوند”؛ نظیر سه فراگرد متداول یادگیری سازمانی که عبارتند از: فعالیتهای بهبود و توسعه منابع انسانی؛ فعالیتهای برنامه ریزی راهبردی؛ و به کارگیری و تسلط بر فن آوریهای جدید در سازمان. به هر حال، سازمانها معمولاً همه استعداد و توان یادگیری خود را به کار نمی گیرند. حاصل یادگیری سازمان، پیش از حاصل یادگیری انفرادی مجموعه اجزای آن است؛ یعنی حاصل یادگیری کل سازمان، از جمع یادگیریهای انفرادی و مجزای بخشهای تشکیل دهنده آن بیشتر است. یادگیریهای منفرد حاصل از آموزش و توسعه مهارتهای نیروی انسانی، فراهم آوردن پایگاههای علمی، و آشنایی با نظریه ها و چارچوبهای جدید، فقط هنگامی به یادگیری سازمانی منجر می شود که بر اقدامهای مدیریتی، خط مشیها و راهبردهای طراحی سازمانی اثر بگذارد.
در این صفحه تعداد 316 مقاله تخصصی درباره یادگیری سازمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده یادگیری سازمانی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Organizational learning; Learning by experience; Total factor productivity; Production function; Car-assembly plant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Knowledge management; Organizational learning; Organizational innovation; Mediator; Structural equation modeling
مقالات ISI یادگیری سازمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; MMK; Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen; Patientensicherheit; klinische Ausbildung; organisationales Lernen; M&MC; morbidity and mortality conference; patient safety; clinical learning; organizational learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Policy risk; Experience; Intensity; Diversity; Foreign direct investment; Multinational enterprises; Scope of internationalization; Political capabilities; Political risk; Organizational learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Surgical patient safety; Incident reporting systems; Organizational learning; Risk management; Seguridad del paciente quirúrgico; Sistemas de notificación de incidentes; Aprendizaje organizativo; Gestión de riesgos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Multi-vendor outsourcing; Multi-vendor dominant model; Single vendor dominant model; Relational structures; Organizational learning; Social relation perspective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Organizational learning; Work performance; Leader-team perceptual distance; Polynomial regression; Response surface analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Strategic alliances; Alliance expansion; Transactions costs; Organizational learning; Resource based view; Biotechnology industry; Case-control methodology; Alliance portfolio size;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Organizational learning; Operating experience; Operating costs; Airline mergers and acquisitions; Post-merger periods; Post-acquisition periods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Business intelligence (BI); Business value; Resource-based view (RBV); Organizational learning; Exploration and exploitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; DE; developmental evaluation; ECP; Empowered Communities Program; ELL; evaluation-led learning; OL; organizational learning; PI; principal investigator; Developmental evaluation; Emergent programs; Organizational learning; Program development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; IT management; Organizational learning; Dynamic capabilities; Resource-based view; Schumpeterian dynamics; IT infrastructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; administrative staff; hospital; medical staff; organizational agility; organizational intelligence; organizational learning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Coordination modes; Collaboration contingencies; Organizational learning; Social innovation; Discursive theory development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: یادگیری سازمانی; Strategic planning; Strategic learning; Organizational learning; Limited learning capabilities; Objective performance; SMEs;