آشنایی با موضوع

آنزیم گلوکزاکسیداز (Glucose oxidase) از آنزیمهای پر مصرف در صنایع غذایی است. این انزیم در گروه اکسیدور کتازها یعنی گروه اول قرار دارد. آنزیم گلوکزاکسیداز کاتالیزور واکنش تبدیل گلوکز به گلوکونیک اسید و آب اکسیژنه است. گلوکز اکسیداز آنزیمی است که از قارچ های آسپرژیلوس نایجر و پنیسیلیوم بدست می آید و اکسیداسیون گلوکز را با مصرف اکسیژن کاتالیز کرده و پراکسید هیدروژن آزاد می کند. این آنزیم با حذف اکسیژن و گلوکز از ماده غذایی می تواند باعث افزایش ماندگاری ماده غذایی شود. گلوکز اکسیداز اولین بار در سال 1928 توسط مولر در آسپرژیلوس نایجروپنیسیلوم گلایوکوم کشف شد. این آنزیم گلوکز را در حضور اکسیژن‌به گلوکز نولاکتون کاتالیز می‌نماید. به طور کلی این آنزیم برای چهار منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد: 1- جهت تولید پراکسید هیدروژن 2- جهت تولید اسید گلوکونیک 3- جهت مصرف گلوکز 4- جهت مصرف اکسیژن در بین روش های شیمیایی برای اندازه گیری میزان گلوکز خون، امروزه اورتوتولوئیدین مورد استفاده قرار می گیرد ولی به علت اثر تخریبی معرف آن برروی وسایل و سطوح آزمایشگاه (این آزمایش در شرایط اسیدی و حرارت باعث خوردگی وسایل آزمایشگاه می شود) و نیز سمیت آن (سرطان زا) و نیز غیر اختصاصی بودن آن توصیه نمی گردد، لذا در آزمایشگاه های تشخیص طبی از روش های آنزیمی (گلوکز اکسیداز) استفاده می شود. امروزه 3 سیستم آنزیمی برای اندازه گیری گلوکز به کار می رود: 1. هگزوکیناز (روش مرجع اندازه گیری گلوکز است ولی خیلی گران است: فقط با گلوکز واکنش می دهد) 2. گلوکز اکسیداز (به اندازه ی هگزوکیناز حساس نیست ولی ارزان تر است) 3. گلوکزدهیدروژناز این واکنش ها محصولی را تولید می نمایند که غلظت به دست آمده از آن توسط اسپکتروفوتومتر با غلظت گلوکز متناسب است. میزان کینونیمین تشکیل شده به صورت فوتومتری قابل اندازه گیری می باشدو شدت رنگ ایجاد شده با مقدار گلوکز رابطه مستقیم دارد. -جذب نور در صورت بیشتر بودن گلوکز زیاد می شود و رنگ بیشتری تولید می شود. به طور مثال استفاده از این آنزیم در نان باعث افزایش قدرت خمیر، افزایش قدرت نگهداری گاز در خمیر و در نتیجه تردی و تازگی نان خواهد شد. عوامل اکسید‌کننده به آرد اضافه می‌شوند تا کامل‌کنندگی را در آرد ایجاد کنند. پراکسید هیدروژن ( محصول واکنش گلوکز اکسیداز) به عنوان عامل اکسید‌کننده برای تکمیل آرد استفاده می‌گردد. همچنین با استفاده از آنزیمهای‌ گالاکتوسیداز و گلوکز اکسیداز و لاکتوپراکسیداز در طی واکنشهایی می‌توان بدون حرارت دادن شیر آنرا استریل نمود که اصطلاحاً به آن استریلیازسیون سرد گویند.
در این صفحه تعداد 1388 مقاله تخصصی درباره آنزیم گلوکزاکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنزیم گلوکزاکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Arabinoxylans; Gelling properties; Gluten-free; Rye bran; AX; arabinoxylan; CEAX; calcium hydroxide-extracted arabinoxylan; FA; ferulic acid; FC; final consistency; FV; final viscosity; GF; gluten-free; GO; glucose oxidase; Mw; molecular weight; PC; peak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; PDMS; Polydimethylsiloxane; TEOS; tetraethyl orthosilicate; TMB; 3,3′,5,5′- tetramethylbenzidine; HRP; horseradish peroxidase; GOx; glucose oxidase; NPs; nanoparticles; Colorimetric biosensor; Glucose; Smartphone-based photometer; Multi-well microplat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; H2O2; hydrogen peroxide; ROS; reactive oxygen species; FIA; flow injection analysis; MDP; microdialysis probe; MDP-FIA; flow injection system coupled to a microdialysis probe; GOX; glucose oxidase; CL; chemiluminescent reagent; AE; acridinium ester; PMT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Stimuli-responsive polymer; Magnetic nanoparticles; Artificial receptor; Lysozyme; P(SS-NIPAm); poly(styrene-sulfonate-N-isopropylacrylamide); PNIPAm; poly(N-isopropylacrylamide); SS; styrene-4-sulfonate; PSS; poly(styrene-4-sulfonate); GOD; glucose oxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; AA10; auxiliary activity family 10, cellulose- and/or chitin-active bacterial PMO; AA11; auxiliary activity family 11, chitin-active fungal PMO; AA13; auxiliary activity family 13, starch-active fungal PMO; AA9; Auxiliary activity family 9, cellulose-acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; CV; co-efficient of variation; GOD; glucose oxidase; Hb; hemoglobin; LED; light emitting diode; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantification; MCU; micro controller unit; NaF; sodium fluoride; PDMS; polydimethylsiloxane; POD; peroxidase; SD; sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Procalcitonin; Ultrasensitive immunoassay; Glucose oxidase; In situ enzymatic generation of gold; Anodic stripping voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Glucose oxidase; Alcohol dehydrogenase; Carbon paste electrode; Manganese dioxide; Magnetic core-shell nanoparticles; Bienzymatic biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; LSPR; localized surface plasmon resonance; POCT; point-of-care testing; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; AgNPs; silver nanoparticles; AgNPRs; silver nanoprisms; Ag@AuNPs; silver-coated gold nanoparticles; Ag@AuNRs; silver-coated gold nanor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; AChE; acetylcholinesterase;; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; BAEE; Nα-benzoyl-L-arginine ethyl ester; BSA; bovine serum albumin; CE; capillary electrophoresis; CEA; carcinoembryonic antigen; CLEA; cross-linked enzyme aggregates; CLEC; cross-linked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; Diamine oxidase; Catalase; Zymography; Intrinsic specific activity; Histamine; Alginate/carboxymethylstarch microspheres; DAO; diamine oxidase; GOD; glucose oxidase; HRP; horseradish peroxidase; ISA; intrinsic specific activity; o-PDA; ortho-phenylenediam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم گلوکزاکسیداز; APTMS; 3-aminopropyltriethoxysilane; 8-OHdG; 8-hydroxydeoxyguanosine; BRE; Bio-recognition element; BRCA-1; Breast cancer 1 gene; CNTs; Carbon nanotubes; CLL; Chronic lymphocytic leukemia; EIS; Electrochemical impedance spectroscopy; ELISA; Enzyme linked