آشنایی با موضوع

مدیریت تلفیقی آفات IPM به این صورت تعریف می شود: استراتژی کنترل آفات که در پی پیشینه سازی عوامل کنترل بیولوژیک و زراعی بوده و از کنترلهای شیمیایی تنها به هنگام ضرورت و با شرط حداقل خسارات محیطی ممکن استفاده می نماید. تعریف فوق آشکارا بر اهمیت تاکتیکهای غیر شیمیایی و به حداقل رساندن کاربرد آفت کشها تاکید دارد. در ماهیت IPM تلفیق تاکتیکهای کنترل با روشهای مدیریتی که در آنها اقتصاد و اکولوژی نیز مد نظر باشند، مشاهده می شود. هر چند در بسیاری مواقع در رهیافت IPM سیستمهای کنترلی وجود دارد که هم اهداف اقتصادی و هم زیست محیطی را در بر داشته است، با اینحال غالباً باید بین جنبه های اقتصادی و زیست محیطی، راه حل بینابین را جستجو نود. استفاده بهینه از آفت کشها با زیر نظر گرفتن جمعیت آفات و آستانه اقتصادی کاربرد آنها، متداولترین رهیافت در توسعه برنامه های IPM به شمار می آید. مزارع در طول فصل رشد و در فواصل زمانی معین، توسط خود زارعین و یا کارگزاران تعلیم یافته، تحت نظر قرار می گیرند. تراکم جمعیت آفات با استفاده از برنامه های استاندارد نمونه برداری تخمین زده شده و سپس نتایج به دست آمده با امکان انجام دقیق نمونه برداری از جمعیت آفت و پیش بینی اینکه کاربرد آفت کش از نظر اقتصادی توجیه پذیر است یا نه، از نظر تکنیکی بسیار دشوار است. مبانی آستانه اقتصادی شامل پیش بینی جمعیت آفت و دشمن طبیعی آن در یک مزرعه، خاص رابطه میان آلودگی ناشی از آفت و کیفیت عملکرد گیاه زراعی، میزان خسارت فیزیکی که می توان از طریق کنترل جلوگیری نمود، هزینه های مربوط به کنترل و همچنین ارزش مادی بالقوه گیاه و بالاخره هزینه مربوط به عدم کنترل تکثیر یک آفت، می گردد. بدین ترتیب آستانه اقتصادی متغیر پویائی است که به عوامل متعدد موجود در یک مزرعه خاص و همچنین تاثیر متقابل مولفه های بیولوژیک، زیست محیطی و اقتصادی بستگی دارد.

در این صفحه تعداد 157 مقاله تخصصی درباره مدیریت تلفیقی آفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت تلفیقی آفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Eucalypt plantation; Artificial defoliation; Integrated pest management; Eucalyptus nitens; Paropsisterna bimaculata; Tree growth impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Consumer preferences; Sustainability; Convenience food; Integrated pest management; Environmentally-friendly attributes; D12; Q01; Q13; Q18;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Insect modelling approaches; Integrated pest management; Crop production; Climate change; Impact assessment; Yield losses; System thinking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Population dynamics; Stage-structured population; Physiologically based demographic model; Lobesia botrana; Integrated pest management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Organic viticulture; Organic farming; Grapevine disease; Integrated pest management; Sulfur dioxide; Fungicide; Cover crop; Biological control; Phenolic compounds; Wine microbiota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; IPM; Integrated Pest Management; NAR; normal application rate; TFI; Treatment Frequency Index computed on all pesticides; TFIfungicide; TFIinsecticide, TFImicrobial, Treatment Frequency Index computed only on fungicides, insecticides and microbial insecti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Fossil energy input; Greenhouse gas emissions; Dairy farm; Manure injection; Imported feed; Cropping system; Nitrous oxide (N2O) emissions; Integrated crop-livestock operation; Cover crop; Integrated pest management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; Biological control; Ecosystem services; Habitat functionality; Integrated pest management; Pest suppressive landscapes; Re-vegetation; Sustainable farming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت تلفیقی آفات; PAD, Pest and damage detectorVolatile; Electronic nose; Pest control; Portable sensors; Carbon black–polymer composites; Integrated pest management