آشنایی با موضوع

پروتئازوم(به انگلیسی: Proteasome) مجموعه‌های پروتئینی هستند که در همه یوکاریوتهای و آرکیا و برخی از باکتریها وجود دارند. عملکرد اصلی پروتئازوم حذف پروتئین‌های غیرضروری یا آسیب دیده، توسط پروتئولیز است. پروتئولیز یک واکنش شیمیایی است که پیوندهای پپتیدی را حذف می‌کند. محل پروتئازوم در سیتوپلاسم و هسته می‌باشد. از لحاظ ساختاری، یک مجموعه استوانه‌ایست که دارای یک هسته و چهار حلقه اطراف هسته می‌باشد که حفره مرکزی را شکل می‌دهند. نقش پروتئوزوم در سلول تبدیل پروتئین به پپتیدهای کوچک است طول عمر پروتئین بوسیله تنظیم تجزیه پروتئین کنترل می گردد که می تواند چند دقیقه (مثل سیلکین های میتوزی) تا طول عمر ارگانیسم (مثل Pr های قرینه چشم) باشد. دو نقش مهم تجزیه پروتئین: نقش اول: سبب حذف و از بین رفتن های پروتئین های سمی از برای سلول می شوند. پروتئین هایی که به طور نادرست تاخورده یا تجمع یافته اند یا Prهایی که بواسطه جهش در آن ژن کد کننده آن ها آسیب دیده اند یا Pr هایی به دلیل متابولیت های سلولی (فعال شیمیایی) آسیب دیده اند را حذف می نماید. نقش دوم: تجزیه کنترل شده Pr های طبیعی، مکانیسم قدرتمندی را برای نگهداری Pr ها و فعالیت شان در سطح مناسب فراهم می آورد و امکان تغییر سریع در این سطوح را برای کمک به سلول ها در پاسخ به تغییر شرایط می دهد. تجزیه اختصاصی و پی گیر پروتئین ها در سلول عمدتا با پروتئازوم صورت می گیرد. پروتئازوم غالب در بیشتر سلول ها پروتئازوم 26S است که از یک بخش مرکزی کاتالیتیک (با ضریب رسوب 20S) و دو سرپوش در دو انتهای آن (هر یک با ضریب رسوب 19S) تشکیل شده است. پروتئازوم حدود 50 زیر واحد پروتئینی دارد. تجزیه در پروتئازوم ها تقریبا به طور کامل و با کارایی زیاد صورت می گیرد. یک پروتئین چگونه برای تجزیه پروتئازومی هدف گیری می کند؟ نشان تجزیه پروتئازومی یک پروتئین سیتوپلاسمی، افزوده شدن تعداد زیادی از یک پروتئین کوچک (76 ریشه ای) به نام یوبی کوئتین (Ub) به آن است. Ub معمولا به گروه های آمین در زنجیره جانبی ریشه های لایزین پروتئین هدف به صورت کووالان متصل می شود. برای تجزیه پروتئازومی یک پروتئین لازم است ابتدا چندین Ub به دنبال هم به این پروتئین متصل شوندتجزیه پروتئازومی در بسیاری موارد برای تنظیم زمانی دقیق فعالیت پروتئین ها استفاده می شود. در چرخه سلولی، تجزیه برخی پروتئین ها ورود سلول به فاز بعدی چرخه را ممکن می سازد. در این فرآیندها، لیگازهای یوبی کوئتین ویژه نوعی سوبسترا در زمان خاص فعال می شوند و آن سوبسترا را پلی یوبی کوئتینه می کنند تا توسط پروتئازوم تجزیه شود. در مواردی ممکن است لیگازها پیش فعال باشند، ولی سوبسترای آنها هنو. ز تغییرات لازم برای شناسایی توسط این لیگازها را پیدا نکرده باشد. اتصال یوبی کوئتین به یک پروتئین همیشه باعث تجزیه آن نمی شود.
در این صفحه تعداد 1509 مقاله تخصصی درباره پروتئازوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئازوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; nPM / PM0.2; Nano-Scale Particulate Matter / Particulate Matter < 0.2 µm diameter; PM2.5; Particulate Matter < 2.5 µm diameter; Nrf2; Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Bach1; BTB Domain And CNC Homolog 1; c-Myc; MYC proto-oncogene; TR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; CD8 T cell; Antigen processing; Proteasome; MHC class I; Dermal DNA tattoo immunization; DTR; diphtheria toxin receptor (DTR); KO; knock out; LC; Langerhans cell; KI; knock in; WT; wild type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; MSC; Mesenchymal Stem Cell; hMSC; human Mesenchymal Stem Cell; WJ; Wharton's Jelly; ASC; Adipose Stem Cell; CPDs; Cumulative Population Doublings; CT-L; Chymotrypsin-Like; T-L; Trypsin Like; PGPH; Peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing; ROS; Reactive Oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; AIF; apoptosis inducing factor; Ang; angiopoietin; AP-1; activator protein-1; APEX; Assessment of Proteasome Inhibition for Extending Remissions; ATP; adenosine-5′-triphosphate; BiPN; bortezomib-induced peripheral neuropathy; CiPN; chemotherapy-induced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; Oxidative stress; Hyperglycemia; Diabetes; Proteasome; Glycated albuminAGE, advanced glycation end products; DHE, dihydroethidium; GPX, glutathione peroxidase; 4HNE, 4-hydroxynonenal; PBS, saline phosphate buffer; PUFA, polyunsaturated fatty acids; ROS, r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; Cardiac cells; Cell death; Nonsteroidal anti-inflammatory drugs; Mitochondria; Proteasome; Reactive oxygen species; CAT1; catalase 1; COX; cyclooxygenase; CVD; cardiovascular disease; C-I; Mitochondria Complex I; C-II; Mitochondria Complex II; C-III; Mito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئازوم; UPS; ubiquitin-proteasome system; ER; endoplasmic reticulum; PMSF; phenylmethylsulfonyl fluoride; DTT; di-thio-threitol; EDTA; ethylene-diamino-tetra-acetic; CP; core particle of proteasome; RP; regulatory particle of proteasome; Cisplatin; Proteasome;