آشنایی با موضوع

جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ Market orientation فر‌هنگی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ست‌ که‌ علا‌یق‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ فعا‌لیت ها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ قر‌ا‌ر‌ می‌ د‌هد‌ و‌ عا‌مل‌ ا‌صلی‌ ا‌یجا‌د‌ کنند‌ه‌ یک‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ یا‌د‌گیر‌ند‌ه‌ ا‌ست‌. جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ که‌ بر‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ جر‌یا‌ن‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ تمر‌کز‌ تمر‌کز‌ می‌ کند‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ مد‌یر‌یت‌ نقش‌ مهمی‌ د‌ا‌ر‌د‌ و‌ با‌عث‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌، مو‌فقیت‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ ا‌یجا‌د‌ هو‌ش‌ جد‌ید‌ بر‌ا‌ی‌ بر‌نا‌مه‌ ها‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ می‌ گر‌د‌د‌. سا‌ز‌ما‌نها‌ و‌ شر‌کت ها‌ی‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ طو‌ر‌ مستمر‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ بر‌ر‌سی‌ کر‌د‌ه‌ و‌ تلا‌ش‌ می‌ کنند‌ ضمن‌ حفظ‌ و‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ سو‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌، نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ک‌ کر‌د‌ه‌، ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ آ‌نها‌ ر‌ا‌ تا‌مین‌ کنند‌ و‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌، ا‌نعطا‌ف پذ‌یر‌ی‌، سر‌عت‌، کیفیت‌، هما‌هنگی‌ بین و‌ظیفه‌ا‌ی‌ و‌ مسئو‌لیت‌ پذ‌یر‌ی‌ با‌شند‌. جهت گیری بازار در علوم بازاریابی مدرن از مدتها بیش مورد توجه دانشگاهیان و مدیران حرفه ای بوده است. اگر چه شواهد تجربی زیادی از تأثیر مثبت جهت گیری بازار بر عملکرد سازمانی حمایت کرده اند، ولی پژوهش های دیگر نشان می دهند که جهت گیری بازار تأثیر کمی بر عملکرد بازار دارد. از نظر اسلیتر و نارور، جهتگیری بازار از سه عنصر تشکیل شده است: 1- مشتری گرایی 2- رقابت گرایی (رقیب گرایی) 3- هماهنگی بین بخشی. این مفهوم سازی سه جزیی امکان تجزیه و تحلیل متمرکزتر نقش هر عامل گرایش بازار را به وجود می آورد.
در این صفحه تعداد 216 مقاله تخصصی درباره جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Dynamic marketing capabilities; Dynamic capabilities; Market orientation; IT support for CRM; IT infrastructure
مقالات ISI جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Ranking de universidades; Bibliometría; Orientación al mercado; Índice h; Acoplamiento bibliográfico; Ranking of universities; Bibliometrics; Market orientation; H-index; Biobliographic couplig; Ranking de universidades; Bibliometria; Orientação par
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Orientación al mercado; Desempeño organizacional; Metaanálisis; Market orientation; Organizational performance; Meta-analysis; Orientação para o mercado; O desempenho organizacional; Meta-análise; M10; M31; M10; M31; M10; M31;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Exploration and exploitation; Organizational ambidexterity; Strategic management; Innovation culture; Market orientation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Strategic orientation; Market orientation; Entrepreneurial orientation; Networking capability; Networking ability; New product development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; New product performance; Market orientation; Absorptive capacity; Marketing capability; Dynamic capability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Market orientation; Listening to customers; Listening to employees; Organizational listening environment; Internal marketing orientation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Firm supply chain agility; Supply chain orientation; Market orientation; Environmental uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Market orientation; Sales innovation; Outcome interdependence; Task interdependence; Innovative culture; Sales performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Innovation performance; Market orientation; Ownership structures; Identity of the dominant shareholder; Managerial ownership; Ownership concentration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌; Exploration/exploitation; Organizational learning; Entrepreneurial orientation; Market orientation