آشنایی با موضوع

سیکلودکسترین‌ها مولکول‌های حلقوی هستند که از اتصال 6، 7 یا 8 مولکول گلوکز ایجاد می‌شوند که به‌ترتیب γ، β، α سیکلودکسترین نامیده می‌شوند. سیکلودکسترین‌ها بعلت قرار گرفتن گروه‌های هیدروکسیل زیاد در مولکول‌های گلوکز تصور می‌شود که باید کاملا قطبی باشند ولی با توجه به ساختار فضایی خاصی که اختیار می‌کنند ویژگی‌های جالب و منحصربه‌فردی دارند. گروه‌های هیدروکسیل ثانویه (اتم‌های 2C3،C واحدهای گلوکزی) روی یک بخش مخروط ناقص قرار گرفته‌اند ؛ در حالی که گروه‌های هیدروکسیلی اولیه روی بخش مخالف مخروط ناقص قرار دارند. داخل مخروط ناقص حلقه‌ای از گروه C1، حلقه‌ای از اکسیژن‌های گلوسیدی و حلقه دیگری از گروه‌های C-H تشکیل شده است بنابراین داخل مخروط سیکلودکسترین در مقایسه با آب نسبتا غیر قطبی است. این‌ها باعث می‌شود مولکولی داشته باشیم که بیرون آن آبدوست است و میتواند در آب حل شود و حفره‌ای ناقطبی دارد که ماتریسی آب گریز به وجود می‌آورد، که با عنوان محیط میکروهمگن شناخته می‌شود. به همین دلیل سیکلودکسترین ‌ها در ایجاد کمپلکس در هم جای (کمپلکس‌های مهمان – میزبان) با گستره وسیعی از ترکیبات جامد، مایع و گاز از طریق سازوکار کمپلکس شدن مولکولی به کار برد. در این کمپلکس‌ها، مولکول مهمان درون حفره سیکلو دکسترین میزبان نگه داشته یا گنجانده می‌شود. این فرایند را در هم جای گرفتن می‌نامیم. تشکیل کمپلکس به خاطر هم اندازه بودن ابعاد حفره میزبان و مولکول مهمان است. توانایی آنها برای ایجاد کمپلکس‌های در هم جای با مولکول‌های آلی مهمان امکان ساختن رشته‌های فرامولکولی را فراهم نموده و بدین ترتیب است که ساختارهای مولکولی مانند: کاتنان‌ها، روتاکسین‌ها، پلی روتاکسین‌ها و تیوب‌ها ساخته شده‌اند. سیکلودکسترین ها اولیگوساکاریدهای حلقوی هستند که می توانند به عنوان نانوکپسول های خالی با حفره آب گریز و سطح خارجی آب دوست تعریف شوند که سه گروه اصلی آن ها عبارت از: β، α و γ می‌باشند. سیکلودکسترین ها توانایی کپسوله کردن گستره ی وسیعی از مواد از جمله داروها را دارند، بنابراین از آن ها به طور گسترده در داروسازی به عنوان عوامل افزایش دهنده حلالیت داروهای کم محلول در آب و پایدار کننده استفاده می شوند. به دلیل حلالیت نسبتا پایین و سمیت کم سیکلودکسترین های طبیعی، اصلاح آن ها با گروه های عاملی مناسب یک روش برگزیده جهت افزایش حلالیت و کاهش سمیت آن ها می‌باشد. نیفدیپین دارویی است که در درمان فشار خون بالا و کاهش درد قفسه سینه در بیماران قلبی استفاده شده که به دلیل حلالیت کم در محیط آبی و ناپایداری در برابر نور، اثربخشی مناسب و کامل خود را نخواهد داشت. هدف اصلی این پروژه افزایش حلالیت و پایداری این دارو و دارورسانی در ابعاد نانو از طریق کمپلکس شدن با β-سیکلودکسترین و مشتق آمینو آن و مقایسه میزان توانایی آن ها در تشکیل کمپلکس بوده که به این منظور، مشتق آمینو β-سیکلودکسترین سنتز شده و با روش هم رسوبی کمپلکس آن ها با دارو تهیه شده است. در نهایت، تمامی اهداف مورد نظر با آنالیزهای FT-IR، 1H NMR،اسپکتروفتومتری UV-Vis، DSC، DLS، TGA، روش حلالیت فاز و روش جاب بررسی شده و نتیجه مطلوب حاصل گردیده است.
در این صفحه تعداد 634 مقاله تخصصی درباره سیکلودکسترین‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیکلودکسترین‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; HOCs; Hydrophobic organic compounds; CD; Cyclodextrin; CDs; Cyclodextrins; CDP; Cyclodextrin polymer; β-CDP; β-cyclodextrin polymer; BBB; Blood-brain barrier; D.S; Degree of substitution; HP-β-CD; Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin; HPγ-CD; Hydroxyl propyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; ACE; affinity capillary electrophoresis; BGE; background electrolytes; CD; cyclodextrins; DMSO; dimethyl sulfoxide; EOF; electroosmotic flow; FA; frontal analysis; HD; Hummel-Dreyer method; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; HP-γ-CD; hydroxypropy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; absorption; gastrointestinal transit; permeability; solubility; computational absorption, distribution, metabolism, and excretion; cyclodextrins; in vitro models; in silico modeling; absorption enhancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Ocular diseases; Ocular barriers; Bioavailability; Drug-laden contact lens; Ocular drug delivery; AMD; age-related macular degeneration; AA; acrylamide; ALF; artificial lacrimal fluid; CAB; cellulose acetate butyrate; CDs; Cyclodextrins; DMA; N, N-dimethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Beta-cyclodextrin (PubChem CID: 6518168); Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (PubChem CID: 44134771); DPPH, free radical (PubChem CID: 2735032); Trolox (PubChem CID: 40634); Cyclodextrins; Polyphenols; Inclusion complex formation; NMR spectroscopy; Extractio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; βCD; β-cyclodextrin; CD; cyclodextrins; CHO; cholesterol; Δ; chemical shifts in 1H NMR; Δδ; induced chances in the 1H NMR chemical shifts; D/L; molar ratio of drug over the total lipid concentration; DCL; drug-in- cyclodextrin-in-liposome; DRV; dried
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Nanoparticles; Nanotechnology; Protein binding; Circular dichroism; Adsorption; Protein folding/refolding; Protein aggregation; Cyclodextrins; Protein structure; Nanospheres;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Ru1; (2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid)-ethylenediamine; HT; 1-hexanethiol; DBAE; 2-(dibutylamino)ethanol; DMBA; 4-(dimethylamino)butyric acid; MCH; 6-Mercapto-1-hexanol; ATP; Adenosine triphosphate; ACNTs; Aligned carbon nanotubes; PTC-NH2; Ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Phytostilbenes; Resveratrol; Bioproduction; Cell suspensions; Cosmetics; Grapevine; Phytostilbènes; Resvératrol; Bioproduction; Suspensions cellulaires; Produits cosmétiques; Vigne; CDs; cyclodextrins; DW; dry weight; FW; fresh weight; JA; jasmonic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Straight-chain aromatic hydrocarbons; Resonant two-photon ionization; Cyclodextrins; Laser flash photolysis; Inclusion complexes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیکلودکسترین‌; Camptothecin (PubChem CID: 24360); Gantrez AN (PubChem CID: 62708); 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (PubChem CID: 44134771); β-Cyclodextrin (PubChem CID: 444041); Methyl-β-cyclodextrin (PubChem CID: 51051622); Camptothecin; Nanoparticles; Cyclodextrins;