آشنایی با موضوع

شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. انواع شبکه آندوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER) دانه‌های متصل به RER ریبوزومها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلولهای گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخشهای خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER) این شبکه فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربیها، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند حشره کشها را نام برد. در سلولهایی که متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER گسترش بیشتری دارد. SER واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. اعمال شبکه آندوپلاسمی دخالت در متابولیسم قندها آنزیم گلوکز ۶ – فسفاتاز در سطح داخلی یا سطح لومنی غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد و گروه فسفات را از کربن شماره ۶ گلوکز جدا می‌کنند. گلوکز را به فضای درونی شبکه و گروه فسفات را به سوی سیتوزول هدایت می‌کند. همچنین با وجود آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز در شبکه آندوپلاسمی بخشی از گلیکوزیلاسیون پلی‌پپتیدها و لیپیدها در این محل صورت می‌گیرد. دخالت در متابولیسم لیپیدها عده‌ای از آنزیم‌های سنتز کننده اسیدهای چرب در شبکه آندوپلاسمی بخصوص شبکه آندوپلاسمی صاف وجود دارد که تری گلیسریدها، گلیکولیپیدها و استروئیدها را می‌سازند. همچنین آنزیم‌های تجزیه کننده چربی‌ها نیز در شبکه آندوپلاسمی وجود دارد. دخالت در متابولیسم پروتئین‌ها در قسمت درونی شبکه آندوپلاسمی پپتیدازها وجود دارند. همچنین آنزیم اکسید کننده اسید آمینه مانند سرین اکسیداز شناخته شده‌است. مرحله اول گلیکوزیلاسیون یا انتقال الیگوساکاریدها به پروتئین در شبکه آندوپلاسمی صورت می‌گیرد. این شبکه با داشتن ریبوزوم در سنتز پروتئین‌ها بخصوص پروتئین‌های ترشحی نقش دارند. عمل افزودن سولفات به پروتئین‌ها یا لیپیدها در شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی صورت می‌گیرد. دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی) عبور دادن زنجیره پلی پپتید در حال تشکیل به درون شبکه، پمپ کلسیم به درون شبکه، عبور دادن گلوکز به درون شبکه مربوط به انتقال عرضی می‌باشد. انتقال امواج الکتریکی درون سلولی با انتقال بار الکتریکی بخصوص در سلول‌های عصبی و عضلانی. عمل سم زدایی: شبکه آندوپلاسمی با الحاق UDB-گلوکورونیک اسید به متابولیت‌های سمی آنها را بی‌خطر می‌کند. سموم ابتدا بوسیله سیتوکوروم P ۴۵۰ کبدی هیدروکسید می‌شود که به این ترتیب حلالیت آنها در فاز آبی بالا می‌رود. سپس به منظور دفع در کبد به اسید گلوکورونیک وصل می‌شود. تجزیه هموگلوبین خون شبکه آندوپلاسمی سلول‌های کبدی در جداسازی گروه هِم از گلوبین نقش دارد. غیر اشباع کردن اسیدهای چرب تبدیل مولکول‌های آبگریز به مولکول‌های آب دوست، تغییر در استروئیدها و فعال کردن کارسینوژن‌ها از واکنش‌های اکسیداسیون شبکه آندوپلاسمی است. یکی دیگر از اعمال شبکه آندوپلاسمی ذخیره مواد در شبکه سارکوپلاسمی می‌باشد. نقش‌های اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در سلول‌های گیاهی دخالت در تشکیل پلاسمووسماتا: در مرحله تلوفاز، سلول‌های گیاهی بخش‌هایی از شبکه آندوپلاسمی بین تعداد زیادی فراگموزوم قرار می‌گیرد و محل‌های ارتباطی سلول‌های گیاهی را فراهم می‌کند. دخالت در ساخت و ترشح کالوز. تشکیل میکروبادی، تشکیل مواد ترشحی در سلول‌های ترشحی، محل رسوب مواد در دیواره آوند چوبی، دربرگرفتن استاتولیت‌ها در سلول‌های کلاهک ریشه از وظایف شبکه آندوپلاسمی سلول‌های گیاهی است.

در این صفحه تعداد 3507 مقاله تخصصی درباره شبکه آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ER; endoplasmic reticulum; ERT; enzyme replacement therapy; FDA; U.S. Food and Drug Administration; LD; lysosomal disease; M6P; mannose-6-phosphate; M6PR; mannose-6-phosphate receptor; MPS; mucopolysaccharidosis; NPC; Type C Niemann-Pick disease; NPD; Typ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Alcohol; Smoking; ER Stress; Pancreas; A; alcohol diet; AL; alcohol diet + LPS; ALS; alcohol diet + LPS + smoking; AS; alcohol diet + smoking; Acro; acrolein; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; BIAM; biotin-conjugated iodoacetamide (N-(biotinoyl)-N-(iodo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AA; arachidonic acid; AKR; aldo-keto reductase; AOS; allene oxide synthase; CX; carbon numbers; COX; cyclooxygenase; cPGES; cytosolic PGE synthase; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-γ-linolenic acid; DP; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Atg; autophagy related; AD; Alzheimer's disease; HD; Huntigton's disease; PD; Parkinson's disease; UPS; ubiquitin-proteasome system; CMA; chaperone-mediated autophagy; ER; endoplasmic reticulum; FD; fascia dentate; LC3; microtubule-associated light
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AAA; ATPases associated with diverse cellular activities; 17-AAG; 17-N-allylamino-17-demethoxygeldanamycin; ABC; ATP-binding cassette; ABCE1; ATP binding cassette subfamily E member 1; AD; Alzheimer's disease; AIF; apoptosis inducing factor; Akt; Alpha se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AA; Angelica Archangelica; AGNHW; AnGongNiuHuang Wan; AM; Astragalus membranaceus; AMP; adenosine monophosphate; AMPK; adenosine 5′-monophosphate activated protein kinase; Ang II; angiotensin II; AP; Astragalus polysaccharide; ASIV; astragaloside IV; AS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 2,4-D; dichlorophenoxyacetic acid; [35S]TBPS; [35S]tertiary-butylbicyclophosphorothionate; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 4CL; 4-coumarate: CoA ligase; 4-O-MH; 4-O-methylhonokiol; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 8-oxo-dG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; AChE; acetylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ALS; acid-labile subunit; CIS; cytokine-inducible SH2-containing protein; E2; estradiol; ER; endoplasmic reticulum; ERK; extracelular regulated kinase; ESPE; European Society for Pediatric Endocrinology; GH; growth hormone; GHBP; growth hormone binding pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; RBC; red blood cell; TEM; transmission electron microscopy; IMC; inner membrane complex; PV; parasitophorous vacuole; RT; room temperature; ER; endoplasmic reticulum; Apical complex; Apicoplast; Babesia divergens; Free merozoite; Inner membrane complex; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Lipotoxicity; Lipid particles; Saccharomyces cerevisiae; Squalene synthase; Squalene monooxygenase; terbinafine; CFU; colony forming units; ER; endoplasmic reticulum; FA; fatty acids; IC50; concentration causing 50% inhibition of growth; LD; lipid droplet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CE; cholesteryl ester; CIDE; cell death-inducing DFFA-like effector; ER; endoplasmic reticulum; ERAD; ER-associated degradation; FC; free cholesterol; HSL; hormone sensitive lipase; LD; lipid droplet; MOM; mitochondrial outer membrane; SNARE; soluble NSF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; PD; Parkinson's disease; SNpc; substantia nigra pars compacta; LB; Lewy bodies; αSyn; αSynuclein; ER; endoplasmic reticulum; ERAD; ER-Associated Degradation; PINK1; PTEN-induced putative kinase 1; ATP13A2; lysosomal P-type transport ATPase; LRRK2; leuci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Autophagy; Fatty acid; Fatty acid synthase; Lipid droplets; Rapamycin; Saccharomyces cerevisiae; ER; endoplasmic reticulum; GFP; green fluorescent protein; HA; hemagglutinin; TOR; target of rapamycin; YNB; yeast nitrogen base; YPD; yeast extract/peptone/d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; HF; hair follicle; AD; autosomal dominant; AR; autosomal recessive; KIF; keratin intermediate filament; ch; chromosome; HIM; herix initiation motif; HTM; herix termination motif; ER; endoplasmic reticulum; WH; woolly hair; PPK; palmoplantar keratoderma; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ER stress; KSHV; IRE1α; PERK; Primary effusion lymphoma; Unfolded protein response; ATF6; activating transcription factor-6; CHOP; CCAAT/enhancer-binding protein-homologous protein; ER; endoplasmic reticulum; GADD34; growth arrest and DNA damage gene-34;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; A11-BS; Atg11-binding site; ACBD; acyl-CoA binding domain containing; AIM; Atg8-interacting motif; CC; coiled-coil; CHO; Chinese hamster ovary; DHA; docosahexaenoic acid; DLP1; dynamin-like protein 1; ER; endoplasmic reticulum; Fis1; Fission 1; GDAP1; gan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ADRP; autosomal dominant retinitis pigmentosa; ANOVA; analysis of variance; ER; endoplasmic reticulum; LCA; Leber congenital amaurosis; NNAT; neuronatin; OS; outer segment; P; postnatal day; PBS; phosphate-buffered saline; PNA; peanut agglutinin lectin; q
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CET; cryo-electron tomography; EM; electron microscopy; ER; endoplasmic reticulum; ES; expansion segment; FIB; focused ion beam; OST; oligosaccharyl-transferase; RNC; ribosome nascent chain complex; SPC; signal peptidase complex; SRP; signal recognition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; DC; dendritic cell; ER; endoplasmic reticulum; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; IFN-γ; interferon gamma; iNOS; inducible nitric oxide synthase; IRE1α; inositol-requiring enzyme 1 alpha; MAPK; mitogen-activated protein kinase; PD1; programmed death 1; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Endoplasmic reticulum; Calcium; MAMS; Mitochondria; Reactive oxygen species; Protein misfolding; Amyotrophic lateral sclerosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CTD; C-terminal domain; EGFP; enhanced green fluorescent protein; ER; endoplasmic reticulum; qRT-PCR; quantitative reverse transcription PCR; RIP; ribosome-inactivating protein; RTA; ricin toxin A chain; RTB; ricin B-chain; RU; resonance units; SRL; sarci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Bacterial genotoxins; Cytolethal distending toxin; Typhoid toxin; Toxin receptor; Lipid rafts; Intracellular trafficking; Retrograde transport; Trans Golgi network; Endoplasmic reticulum; Nucleus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Unfolded protein response; Myeloid cells; T cells; Inflammation; Cell-nonautonomous; Tumor microenvironment; APC; antigen presenting cells; ATF6; activating transcription factor 6; CHOP; CCAAT/-enhancer binding protein homologous protein; DC; dendritic ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; AAV; Adeno associated virus; ABC; ATP-binding cassette; ACMG; American College Medical Genetics; AH; Ancestral Haplotype; ASL; airway surface liquid; ATP; Adenosine triphosphate; cas; CRISPR associated; CF; Cystic fibrosis; CFTR; Cystic Fibrosis Transmemb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ABPP; activity-based protein profiling; ALPS; amphipathic lipid packing sensor; CERT; ceramide transport protein; CG; coarse-grained; DESRES; D.E. Shaw research; DMS; DESRES molecular structure; EM; electron microscopy; EPR; electron paramagnetic resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 1,25-D3; 1,25-Dihydroxy vitamin D3; ACF; Aberrant crypt foci; AC; Adenylate cyclase; ADH; Autosomal dominant hypocalcaemia; CaSR; Calcium-sensing receptor; cAMP; Cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; Cai2+;  Intracellular free ionised calcium; Cao2+;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; B6; C57BL/6J; CD; chow diet; CK-18; cytokeratin-18; DIAMOND; diet-induced animal model of non-alcoholic fatty liver disease; ER; endoplasmic reticulum; FDR; false discovery rate; GTT; glucose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; Arachidonic acid; Alzheimer's disease; Diet; Synaptic function; Neuroinflammation; Prevention; Aβ; amyloid-β; ABCA7; ATP-binding cassette, subfamilly A member 7; ACSL; acyl-CoA synthetase; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; COX; cyclooxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; MOA; Marasmius oreades agglutinin; MDCKII; Madin-Darby canine kidney strain II; FAK; Focal adhesion kinase; BAX; BCL-2-associated X protein; HUS; Hemolytic uremic syndrome; CME; Clathrin-mediated endocytosis; GSLs; Glycosphingolipids; DMEM; Dulbecco's M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; CHO; Chinese hamster ovary; DLP1; dynamin-like protein 1; ER; endoplasmic reticulum; FIS1; fission 1; H. polymorpha; Hansenula polymorpha; MFF; mitochondrial fission factor; MAPL; mitochondria-anchored protein ligase; MDV; mitochondria-derived vesicle; mP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه آندوپلاسمی ; 6PGDH; 6-phosphogluconate dehydrogenase; KATP; ATP-sensitive K+ channel; ER; endoplasmic reticulum; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydrogenase; GC; gas chromatography; GHB; γ-hydroxybutyric acid; GSIS; glucose-stimulated insulin secretion; ICDc; cytosolic